YouVersion Logo
Search Icon

Matyu 1

1
Yesu koro usisambapukoyó
(Luk 3:23-38)
1Ŋako Yesu Kristo koro usisambayó ŋuro sowo mande qu. Yesuko Dewit koro sowe qu ko Dewitko Abraham koro sowe qu.#1:1 Abraham” ŋuko Juda uniparetoro pukoye. Abraham yotoro khumaró, yate-yate Dewit tunoqiní Anutuko Dewit rokóŋoní Juda unipare wiri yereró. Ŋu naruko ŋuno Anutuko ŋande yaró, ko imemoŋgo enendo Dewit koro sowe qu ka riní tunoqiní Dewit takaro wiri yerete uni parámi tunoqeweya. Juda unipareto uni maheweya ŋu “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekoro sopaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
2Abraham ŋuko Aisak koro iwí.
Aisak ŋuko Yakop koro iwí.
Yakop ŋuko Juda koya topé-topémboya awaye.
3Juda ŋuko Peres koya Sera koro awayari. Náyari muko Tamar.
Asa Peres ŋuko Hesiron koro iwí.
Hesiron ŋuko Ram koro iwí.
4Ram ŋuko Aminatap koro iwí.
Aminatap ŋuko Nason koro iwí.
Nason ŋuko Salamon koro iwí.
5Salamon ŋuko Boas koro iwí. Boas ŋuro nimí muko Rahap.
Asa Boas ŋuko Opet koro iwí. Opet ŋuro nimí muko Rut.
Asa Opet ŋuko Jesi koro iwí.
6Jesi ŋuko wiri yerete uni Dewit ŋuro iwí.
Dewit ŋuko Solomon koro iwí. Solomon nimí ŋuko komo Uria koro parí yora.
7Asa Solomon ŋuko Rehopoam koro iwí.
Rehopoam ŋuko Apiya koro iwí.
Apiya ŋuko Asa koro iwí.
8Asa ŋuko Jehosapat koro iwí.
Jehosapat ŋuko Joram koro iwí.
Joram ŋuko Usia koro iwí.
9Usia ŋuko Jotam koro iwí.
Jotam ŋuko Ahas koro iwí.
Ahas ŋuko Hesekia koro iwí.
10Hesekia ŋuko Manase koro iwí.
Manase ŋuko Amos koro iwí.
Amos ŋuko Josaia koro iwí.
11Josaia ŋuko Jehoiakin koya topé-topémboro awaye. Ŋu naru ŋunoko Bapilon unindo Israel unipare yorero Bapilon mirako kusi yereŋgurí.
12Asa Bapilon ŋuno kusi yiri yoroyi, yate naru ŋu kini taró.
Naru ŋu kini tiníqo, Jehoiakinko Sealitiel pisiyaró.
Sealitiel ŋuko Serupapel koro iwí.
13Serupapel ŋuko Apiut koro iwí.
Apiut ŋuko Eliakim koro iwí.
Eliakim ŋuko Asoru koro iwí.
14Asoru ŋuko Satok koro iwí.
Satok ŋuko Akim koro iwí.
Akim ŋuko Eliuti koro iwí.
15Eliuti ŋuko Eleasar koro iwí.
Eleasar ŋuko Matan koro iwí.
Matan ŋuko Yakop koro iwí.
16Yakop ŋuko Josep koro iwí. Ko Josep ŋuko Maria koro kamí.#1:16 Josepko Yesu aratu te inaró. Ŋunde ŋuroko Yesu ŋuko Dewit koro sowe qu. Asa Mariako Yesu pisiyaró, eneko, “Kristo,” #1:16 Kristo” ŋuko Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. ŋu yero nekoyoteŋgo.
17Ŋunde ŋuroko Abraham noŋgo yate-yate Dewit tunoqaró ŋuko wini 14 ŋunde taŋgurí. Ko Dewit noŋgo yate-yate Bapilon unindo Israel kusi yereŋgurí, ŋuko wini 14 ŋunde taŋgurí. Ko Bapilon kusi yereŋgurí, ŋu noŋgo yate-yate Kristo tunoqaró ŋuko wini 14 ŋunde taŋgurí.
Mariako Yesu pisiyaró
(Luk 2:1-7)
18Asa Yesu Kristo#1:18 “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. tunoqaró ŋuro sowo mande ŋandiro. Nimí Maria koya Josep koya, epe re-re tewari, yero piŋa mande yunori iŋaŋgurí. Quko ene kopo kama yate, Maria qahu tiní qeneŋgurí. Ŋuko Yuqa Surumí#1:18 Yuqa Surumí” ŋuko Anutu koro Yuqa naŋge. qundo kho tiní qahu taró. 19Josep ŋuko uni roneneŋowí.#1:19 uni roneneŋowí” ŋuko Anutuko qenero potó moré kini tiní eneŋo uniyó tunoqete. Ŋunde ŋuroko Maria qahu tiní rotowero iŋaró. Ŋunde quko unipare toŋeyemo kowi piyo Maria inowero ŋuro piyimiŋaró. Ŋunde ŋuro mondó ta rotowero iŋaró.#1:19 Josepko, Mariako o piyimi tero qahu taró, ye iŋaró tiníqo, enendo meté rero mande khono rotoweya.
20Josepko pare rotowero ŋuro watí iŋoyoní, Uni Parámimboro sambo simómbo#1:20 sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. suwono quko ŋande miraró, “Josep, keko Dewit koro wini qu, ke Maria pareke reweya ŋuro ma sasaro tewero. Iŋo, simó qahímo yote ŋuko Yuqa Surumí qundo re ina. 21Ŋuko simó urumuni pisiyoweya. Ko owí muko Yesu#1:21 Owé ŋu, “Yesu,” ŋuro murí muko ŋandiro: “Uni Parámimbo rambaruru koŋgo yoreyote.” ye qembe, dokoro enendo unipareyó quhuríye moŋgo yoreweya.” #1:21 Anutuko hamó uniparetoro quhuríye moŋgo yoreweya, ko ŋu murí ŋuko ŋandiro: enendo quhuríye se rotoweya, ko eneya newonde kanata tewaŋgo.
22O soso tunoqaró ŋuko Anutu koro ye-ye unindoro#1:22 ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí. mande qu ka riní hamó tunoqaró. Mande ŋuko ŋandiro, 23“Pare kato kamímboya kama eteyate, ŋundo simó ka urumuni pisiyoweya. Pisiyoní owí Emanuel yewaŋgo.” #1:23 Aisaia 7:14 Komo suki Aisaiako mande ŋu nakayáŋaró, yate kumima naru 700 rotoro Yesu tunoqaró. (Owé ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutuko noreya yote.”)
24Asa Josep eteyate otoqoro Uni Parámimboro sambo simómbo miraró ŋu naŋge howero Maria koya epe re-re tariyó. 25Quko ene ŋuya kama eteyari, yate-yate oro Maria simó urumuni pisiyaró. Pisiyoní owí Yesu nekaró.

Currently Selected:

Matyu 1: nca

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy