Uruti 4
SPPNT

Uruti 4

4
Bwazi a Uruti lèŋɛ nàmbaga na
1Ka Bwazi si ŋkàre kànhe bàanni i, maa sà ntɛ̀ɛn, koolyiŋi shɛɛnre u a jwo ke, ka uru si mpaa ntùuli, ka Bwazi si u yyere: «Mucyiin pa naha, maa mpa ntɛ̀ɛn» ka nàŋi si mpa maa ntɛ̀ɛn. 2Ka Bwazi si kànhe yyecwugofeebii shiin kɛ yyere mà pa ntìŋɛ ná piye e. Tèni i pir'a pa ntɛ̀ɛn ke, 3ka u u yi jwo koolyiŋi ɲyii na: «Mu a li cè, Nahami, u a yîri Mwabi kìni i mà pa, si mpaa lwɔ́foo caa wuu cìnmpworoŋi Elimɛlɛki kɛrɛge na. 4Mii a li ta maa yi jwo mu niŋgyiigii taan, si yi cyêe mu na naha, mpii pi naha naha ná wuu shiinbii yyecwugofeebii pi naha naha ke, pire ɲyii na. Mu u ɲyɛ koolyiŋi, kampyi mu sí kɛrɛge lwɔ́, maa ku lwɔ́ Nahami cye e. Kampyi mu sì ku lwɔ́ mɛ, maa yi jwo sí li cè, ɲaha na yɛ wà ɲyɛ mu ná ŋke kɛrɛge shwɔhɔl'e mɛ, mii u a taha mu na.» Ka u u jwo uru sí ku lwɔ́. 5Ka Bwazi si jwo: «Mu aha kɛrɛge lwɔ́, mu a yaa u leŋkwucwoŋi Uruti lwɔ́ mà pyi ma cwo bà kɔɔge si mpyi si ŋkwôro kufooŋi niŋkwûŋi pyɛnge e mɛ.» 6Ka nàŋi si jwo: «L'aha mpyi amuni, mii a fworo kɔɔge e, ɲaha na yɛ, mii na fyáge mii kɔɔge kà ŋkwɔ̀ mpîni mɛ. Lire tèni i, Bwazi, mu yabiliŋi u ku lwɔ́, sèeŋi na, mii sì n-jà ku lwɔ́ mɛ.» 7Tèecyiini i, *Izirayɛli shin n'a mpyi na sí li cyêe na nde kani cyiin na yal'a kwɔ̀, u mpyi maha u tanhaŋke wwû maha kan u shɛ̀refooŋ'a. Lir'a pyi kalyee Izirayɛli a ndemu l'a li cyêe na mbè a pyi nde kani na ke. 8Kuru cyage e, koolyiŋi, ka uru si yi jwo Bwazi a: «Mu yabiliŋi mu u ku lwɔ́.» Maa u tanhaŋke wwû mà kan u a. 9Bwazi, ka uru si yi jwo yyecwugofeebii ɲyii na, na sùpyire ti mpyi wani u shiinbii ke: «Mii a ku lwɔ́ Nahami cye e, yii mú puni ɲyii na. Yaaga maha yaaga ku ɲyɛ Elimilɛki, Kilwɔn ná Makilwɔn wogo ke, 10niɲjaa mii a ŋge ceeŋi Mwabi shinŋi Uruti lwɔ́ mà pyi na cwo, Makilwɔn leŋkwucwoŋi, bà kɔɔgefoo mɛge ku mpyi si ŋkwôro ku na mɛ.» 11Bàanni shiinbii puni, ka pire si jwo l'a pyi pire ɲyii na, maa jwo: «Kile u li pyi ŋge ceeŋi u ŋge u u ŋkor'a jyè mu pyɛnge e ke, u pyi Arasɛli ná Leya fiige, mpii mú shuunni pi a Izirayɛli bage sìi ke. Ma nàfuuŋi u púgo, Efirata tùluge e, mu mɛge ku táan, Kile u ma yaha mà pyà mɛge le Bɛtilehemu kànhe e. 12Kile u pyìi niɲyahamii kan ma a, nde cibileni na. Ma pyɛnge sí n-pyi Perɛzi woge fiige, ŋge Tamara a si *Zhuda a ke.» 13Ka Bwazi si Uruti lèŋɛ u cwo, maa wwɔ̀ ná u e tasínage na. Ka Kafooŋi Kile si mpa ná l'e, ka u u laa ta, maa mpa si pùnambile. 14Ka cyeebii si jwo Nahami a: «Kafooŋi Kile a yaa u kêe. Niɲjaa, u sàha ɲyɛ mu yaha koolyi baa mɛ. Kile u yaha u pyi mɛtangafoo Izirayɛli. 15Mu ɲyii na yal'a fworo ma napworoŋi na, mà tòro pùnampyire baashuunni na. U na ɲcáa mu na, ur'a si, pyà na ŋgemu u sí n-pa fànhe kabɛrɛ kan mu a, si mu tɛ̀gɛ ma canmpyaagii sanŋkil'e ke.» 16Ka Nahami si pyàŋi lwɔ́, maa u ta uye na, maa mpyi u byifoo. 17Ka u ciɲɛɛbii si múguroŋi pyi ná u e sèl'e, maa pyàŋi mɛgɛ le Obɛdi. Ɲyɛ Obɛdi u a pa mpyi Zhɛse tuŋi, ka uru si mpyi saanrefooŋi *Dawuda tuŋi. 18Saanrefooŋi Dawuda tasìige ku ŋke: Perezi u a pyi Ezirɔn tuŋi, 19ka uru si Aramu si, ka Aramu si Aminadabi si, 20ka uru si Nakisɔn si, ka Nakisɔn si Salamɔ si, 21ka uru si Bwazi si, ka Bwazi si Obɛdi si, 22ka uru si Zhɛse si, ka Zhɛse si Dawuda si.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE