YouVersion Logo
Search Icon

Matiyô 1

1
Impáámbə́ í Yésus
(Luk 3.23-38)
1 # Rom 1.3-4; 2Tm 2.8; Mat 20.30-31 Sə́ mə́ zə́ tɔ̧́ɔ̧lə impáámbə́ í Yésus-Krîst, mbyɛ̂l mə́ *Dávid, mbyɛ̂l mə́ *Abʉraham.
2 # Mət 21.2-3; 25.26; 29.32–30.24 Abʉraham nyə a byâ *Izaag. Izaag mú byâ *Yákwab. Yákwab mú byâ Yúda bə́nɔ̂ŋ omínyɔŋʉ̂ bɛ́. 3#Mət 38.29-30; Rut 4.18-22Yúda mú byâ Farɛs bá Zára, nyɔɔŋgʉ́ wáŋ wə́ Tamar. Farɛs mú byâ Ɛsrom. Ɛsrom byâ Aram. 4Aram byâ Aminadab. Aminadab byâ Naáson. Naáson byâ Salʉmon. 5#Zho 2.1-24 Rut 1–4Salʉmon bá Ráhab bwə́ mú byâ Bowaz. Bowaz bá Rut bwə́ mú byâ Obɛd. Obɛd mú byâ Yése, 6#2Sa 11–12Yése ka byâ Dávid.
Njwú-buud Dávid bá kúsə́ mə́ Uri bwə́ mú byâ Sə́lʉmun. 7#2Ib 11.1–13.22Sə́lʉmun mú byâ Robwam. Robwam byâ Abiya. Abiya byâ Azaf. 8#2Ib 13.23–21.20; 26.1Azaf byâ Zhwozafat. Zhwozafat byâ Zhworam. Zhworam byâ Oziyas. 9#1Ib 26.1–28.27Oziyas byâ Yótam. Yótam byâ Akwaz. Akwaz byâ Ezekyas. 10#2Ib 29.1–33.25Ezekyas byâ Manase. Manase byâ Amon. Amon byâ Zhwoziyas. 11#2Ib 34.1–36.21Zhwoziyas músə byâ Zhekoniyas bə́nɔ̂ŋ omínyɔŋʉ̂ bɛ́. Ja jɔɔŋgʉ̂ wə́ buud ɔ́ *Izʉrəyɛ̂l bwə́ á kə míkwám mí dɔ́ɔ́mb dɨ́ *Babilɔn yí.
12Nûŋ Babilɔn, Zhekoniyas músə byâ Salátiyɛl. Salátiyɛl mú byâ Zorobábɛl. 13Zorobábɛl byâ Abyûd. Abyûd byâ Eliyakim. Eliyakim byâ Azor. 14Azor byâ Sadog. Sadog byâ Ashim. Ashim byâ Eliyud. 15Eliyud byâ Elyazar. Elyazar byâ Mátan. Mátan byâ Yákwab. 16#Luk 1.27Yákwab byâ Yósɛb, ŋgwúm mə́ Maríya. Maríya wɔɔŋgʉ̂ wə́ nyə a byâ Yésus, bwə́ dʉ jɔ̂w nə́ Krîst, Cʉgye buud Zɛmbî nyə á bwey kaag yɛ́.
17Ntɔ́ ikala í búúd í á byɛ̂l wûm nə inɔ̧̂, tɛ́ɛ́dʉ́lə wə́ Abʉraham kə jé wə́ Dávid. Í á bə wûm nə inɔ̧̂ wúlə wə́ Dávid kə jé ja buud ɔ́ Izʉrəyɛ̂l bwə́ á kə míkwám mí dɔ́ɔ́mb dɨ́ Babilɔn yí. Bíl wûm nə inɔ̧̂ í á nyiŋgə byɛ̂l tɛ́ɛ́d ja bwə́ á kə míkwám dɨ́ yí kə jé wə́ Krîst.
Byélé mə́ Yésus-Krîst
18 # Luk 1.35 Byélé mə́ Yésus-Krîst í á bə ntʉ́ga: Nyɔɔŋgʉ́ yé Maríya bá Yósɛb bwə́ á bə nə cɛ̧ɛ̧lá bâ. Njɨ bwə́ kú fwo mpúya, Maríya mú ŋwa bum nə ŋkul mə́ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim. 19Yósɛb nyɛ mú tə́dʉga nə́ a wɛ̂ny cɛ̧ɛ̧lá bâ wɔɔŋgʉ̂. Njɨ nda nyə á bə tʉ́təlí muud nə́ nyə á cɛɛl béégya nə Maríya shwoó, kú wá nyə shwôn. 20A ŋgə́ tə́dʉga ntɔ́, *éŋgəles mə́ Yawé mú zə lésha nə nyə ntámə́d nə́: «Yé Yósɛb Mwân mə́ *Dávid, wo kú fúndə bálə Maríya, nəcé mwán jɨ́ nyə mwɔ̧́ dɨ́ ɛ́nɛ ŋgə zhu wə́ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim. 21#Sôm 130.7; Mat 1.25; Luk 1.31; Mis 4.12A bá byâ mwámudûm, wo bá gwiid nyə nə́ Yésus, nəcé nyə wə́ mə́ bá cʉg kúl búúd jé nə *misə́m.»#1.21 Kə́l lʉ́ Oyúdɛn dɨ́, jínə́ lʉ́ Yésus í kə́ nə́ Cʉgye buud. 22Sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ nɨ wɛ̂sh í á bwəma nə ciyá Zɛmbî nyə á bwey cɨ mpu mə́ *múúd micúndə́ yé dɨ́ yí, nə́:
23 # Iza 7.14 Sás lʉ́ mudá njúl ná ncwíyɛ̂ í bá ŋwa bum,
í mú byâ mwámudûm.
Bwə́ bá dʉ jɔ̂w nyə nə́ Imanuwɛ̂l.
Jínə́ dɔɔŋg í kə́ nə́ Zɛmbî jisə sə́dɨ́.
24Ja Yósɛb mə́ juum yí, a mú sá nda éŋgəles mə́ Yawé nyə ámə cɨ nə nyə nə́. Nyə á shwal bá Maríya, 25#1.21njɨ bá bwə́ kú sɛɛŋgya, kə jé ja Maríya mə́ byâ mwámudûm yí. Yósɛb mú nə́mə́ gwiid Mwân wɔɔŋg nə́ Yésus.

Currently Selected:

Matiyô 1: mcp

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy