2 Macabeo 15
PMPV
15
Ing Mabagsik a Planu nang Nicanor
1Tinanggap yang balita i Nicanor king atyu ya i Judas at ding tauan na king dane ning Samaria. Inari na king lub na ing lusuban na la king Aldo ning Sabbath. Agawa na iti uling alang panganib king sarili na. 2Inawad da ring Judiong sapilitan dang pepatukian karing sundalus na king e na sana babalaus iting makapangilabut at mabangis a pamakamate, bagkus igalang ne ing aldo a ginalang na ning Dios a manakit king sabla a gewa nang banal dili karing sablang aldo. 3Kanita, i Nicanor, ing mababang diling uri karing lelangan ning Dios, kitang na nung ating kakataskatasan a manibala king banua a minutus king igalang ya ing kapitung aldo. 4Ngarang mekibat ding Judio, Wa, ing mabie Ginu, ing manibala king banua inutus na kekami ing igalang mi ya ing Aldo ning Sabbath.
5Nganang mekibat Nicanor, Aku ing manibala king yatu, yuyutus ku ing kuanan yu la ding armas yu at daptan yu ing katungkulan yu king ari. Makanyan man e na abalaus ing mabagsik nang planu.
Sidia na lang Judas ding Sundalus Na para king Labanan
6King kapalaluan nang Nicanor pigmaragul na king patalakad yang monumento bilang tanda ning pamagtagumpe na kang Judas. 7Oneng ganap ing kapanaligan nang Judas king saupan ne ning Ginu, 8inya sinabi na karing tauan na king e la tatakut king pamaglusub da ring paganu, bagkus tandanan da ing saup a tinggap da nang ibat king banua king milabas. Inya manalig la king Mayupaya king iparala na naman ing tagumpe. 9Pepaganaka na karela ing kapanayan da kapamilatan na ning pamamasa nang ibat king Kautusan at karing Propeta, at pepaganaka na la karela ding labanan a karelang simbut. 10Inyang makasadia na la king labanan, binie na la karela ding utus na, at tildu na karela nung makananung e mu la apanaligan ding paganu uling e da la gagalangan ding karelang kasunduan. 11Dininan na lang amanung babie sikanan lub a maygit karing armas a kalasag at tandus ban e la manalig kareti. Selita nia naman karela ing peninap na a metung ya waring vision a apanaligan da.
12Makanyan nang selita ing ikit na king paninap: pepakit ya kanu kang Judas ing sadiang Pekapun ding Pari, i Onias, itang maula at mayap a taung mapagpakumbaba at malagu a panugali, ing mayap a talapagsalita, at alimbawa ning mayap a pamibiebie manibat pa king kayanakan na. Makatas ya gamat manalangin i Onias para king mabilug a bansang Judio. 13Kaybat ikit neng Judas ing metung a pagmumulalan a lalaking maputi na buak a mitmu king dangalan at kayupayan. 14Kanita nganang Onias, Iti i Jeremias a propeta na ning Dios a malugud karing kalupa nang Judio at miyayain dakal a panalangin para karing kekatamung memalen at para king banal a siudad.
15Tinas ne kanitang Jeremias ing wanan nang gamat at binie ne kang Judas ing gintung espada at ngana kabang babie ne, 16Tanggapan me iting sagradung espada, ing regalu ning Dios. Tanggapan me at idagsa mu la ding kalaban mu.
17Minie lang maragul a sikanan lub karing tau ding malagung amanung ibat kang Judas, at mesikan la lub ding kayanakan ban makilaban anting lalaking atyu na king idad. Inya inari da king lub da ing lumusub na la at makilaban ing balang katau king mabilug nang sikanan. Iti gewa da uling atyu ya king panganib ing Jerusalem, ing karelang relihiun, at ing Templo. 18Meging malating bage ing kapigaganakan da para karing asawa ra at anak, karing kapatad at kamaganak; ing mumuna at maygit dang genaka ya ing banal a Templo. 19Migaganaka la naman detang memalen a mekulung king Jerusalem king maging kararasan na ning labanan keng malualas a lugal.
Ing Labanan
20Manaya ya ing balang metung nung ninu ing sumambut king labanan. Lalakad na lang pasulung ding sundalung kalaban. Misusumangid la ding sundalung pakakabayu at atyu la king piling kabilian ding elepante. 21Linawe na lang Judas Macabeo ding dakal a kalaban, ding miyayaliwa rang armas at ding mabangis dang elepante. Kaybat tinas na la ding gamat na king banua at menalangin ya king Ginu a darapat karing milagru, uling balu na king babie na ning Ginu ing tagumpe karetang mangaintulid at e karetang maki masikan a puersa. 22#2 Ari 19:35.Nganang menalangin, Ginu, inyang ari ya i Hezekias ning Juda, tinubud me ing anghel mu at pete na la ding dinalan walung pulu at limang libung sundalus nang Senakerib. 23Ngeni, misan pa, Ginu ning banua, itubud me ing mayap mung anghel ban galgal la king takut ding kalaban mi. 24Mibagsak la sana king maragul mung upaya deting taung linapastangan keka at dinatang ban lusuban ding memalen a kekang pinili. Makanyan neng pinupus Judas ing panalangin na.
25 # 1 Mac 7:43-50. Sinulung ya i Nicanor at ding sundalus na king tiup ding trumpeta at karing kantang panggera, 26oneng minta ne man i Judas at ding sundalus na king labanan a maniawad saup king Dios. 27Kabang makilaban la ding gamat da, manalangin no man king Dios ding pusu ra. Ikua da lang apate ding maygit king atlung pulu at limang libu katau. Maragul ing pasalamat da king tinggap dang saup ning Dios! 28Inyang mayari na ing labanan at mumuli lang masaya king tagumpe ikit de i Nicanor a makasulud baluti at makabulang yang mete. 29King masikan a kulisak pepasalamatan de ing Dios king amanu rang sisuan.
30I Judas Macabeo a pane mekilaban king mabilug nang katawan at kaladua a e mebawas a lugud king balen nang tibuan manibat pa king kayanakan na, inutus na karing tauan na ing tabtaban de batal i Nicanor at pututan ing wanan nang gamat at idala da la reti Jerusalem. 31Inyang miras la king siudad, inaus na la ding sabla at pinuestu na la ding pari arap ning altar. Kaybat peparakit na la ding lalaki king kuta. 32Pepakit ne ing buntuk ning e mayap a taung i Nicanor at ing takde na niting taung e mayap a inatiat na king mitmung kapalaluan at katampalasan laban king banal a Templo ning Mayupayang Dios. 33Kanita pinutut ne dila iting alang Dios a katawan, at pengaku na king tunggal ditak neng ipakan karing ayup at ibitin ne ing buntuk na sumangid ning Templo bilang tanda na nung nanu ing gewa na king sarili na ning kamulangan na. 34Linawe la king banua ding sablang atyu karin at pepasalamatan de ing Dios a pepakilala king upaya na at miningat king Templo na ban e ya masalaula. 35Sinabit neng Judas ing buntuk nang Nicanor king pader na ning kuta bilang tanda karing sabla king saup na ning Ginu. 36#1 Mac 7:49.Pisanmetung da ring sabla king ing aldong ita e ne dapat makalinguan. Sukat deng pagselebran balang banua king kabengian na ning kayaldawan nang Mordecai,#15:36 Kayaldawan nang Mordecai: ing Piesta ning Purim (lawan ya ing Ester 9:17-22). ing kalabing atlung aldo ning kalabing aduang bulan a ausan dang Adar keng Aramaico.
Ing Paniara nang Amanu ning Sinulat
37Oyta ing milyari kang Nicanor. Menatili ne manibat na kanita ing Jerusalem king gamat da ring Judio. 38Keti ke angganan ing kanakung obra. Nung akit yeng masanting at maayus a pangasulat ita ya naman ing pagnasan ku; nung lunto yang e manayun at pangkaraniwan mu, gewa ku pa mu rin ing anggang agyu ku. 39Balu tamu king e mayap ing bukud mung miminum alak o danum, oneng maniaman ya ing alak a tinimplan king danum at kawili-wili yang inuman. Makanyan ya naman ing istoria a miyayaliwa pangabalangkas king balugbug ning talabasa. Iti ya na ing tauli kung amanu.

Philippine Bible Society New Testament © 1981, Bible © 1994

Learn More About Ing Mayap a Balita Biblia