Zaan 1
KYF

Zaan 1

1
Wɛlɩ -zɛa nyɩmɛ
1-Lagɔ 'nɩa -slɔ -lu weee lala, -ɔ wa laa Wɛlɩ ɔ mɩ la. Wee Wɛlɩ -yɔ -Lagɔ 'sɔ mɩ. Wee Wɛlɩ -yɔ -Lagɔ mɩ -bhlo. 2-Lu weee gwedɩda, ɔ -yɔ -Lagɔ 'sɔ mɩ. 3Ɔ gbɛgbɛɩn -Lagɔ -laa -lu weee la. -Lu -we mɩa lalada ɔ 'bɩgʋ we 'nɩ -mɩ. 4Nɩɩ, ɔ -gʋ 'yliyɔgagɩe 'bhʋa, 'ɩn wee 'yliyɔgagɩe mɩa, we ka nyɩma zlɩ -la. 5Wee zlɩ mɩ lɩda nikpise 'wʋ, 'ɩn nikpise 'nɩ we nyumonu.#1.5 We 'ji yabhlo -waɛ: 'ɩn nikpise 'nɩ we 'wʋlanʋ.
6-Lagɔ ka nyɩmɛ yabhlo tie, 'mɔ wa laa *Zaan,#1.6 Nɩɩ, 'Zan -Batisɩ -wa. 7mɔ -wa gbʋdayɩnyɔ, mɔ yia ɔ 'ka zlɩɩ -gʋgbʋ gba. Yi ɔ yia nyɩma -ka ɔ wɛlɩ 'nʋ, 'ɩn wa 'ka dlɩ zʋ. 8Ɔ 'dɛ 'nɩ wee zlɩ nya -mɩ, nɩɩ, yi ɔ yia ɔ 'ka wee zlɩɩ -gʋgbʋ gba. 9-We mɩa da nɩ, mʋ -wa zlɩɩ 'zayli, wee zlɩ yia dʋdʋ -gʋ, we san mɩ 'mnida nyɩma weee -gʋ.
10Ɔɔ Wɛlɩ ka dʋdʋ -gʋ yi. Ɔ gbɛgbɛɩn -Lagɔ -laa dʋdʋ la, we mɩ 'sa 'bhie, dʋdʋgʋ -nyɩma 'nɩ ɔ yibheli. 11Ɔ yia ɔ 'dɛɛ nyɩmaa -gbɛ nɩ, wa 'nɩ ɔ kpa 'nanʋʋ. 12Nɩɩ, tɔlʋa 'paa ɔ yi, 'ɩn wa yia ɔ dlɩ -gʋ zʋ. -Maa mɩa, -maa ɔ 'nyɛa 'yoo wa 'ka -Lagɔɔ 'yua -zɛ. 13Sa nyɩma gwalɩa wa 'yua dʋdʋ -gʋ, we 'nɩ 'sa -manɩ -zɛ -Lagɔɔ 'yua. We 'nɩ nyɩmɛ mɩ wa dide nya. Nɩɩ, -Lagɔ 'nyɛa wa 'yliyɔgagɩe.
14Ɔɔ Wɛlɩ ka nyɩmɛ -zɛ, 'ɩn ɔ yia -aɩn glaa ladɩ. Ɔ 'gbʋ -a yia 'nanɩdlɩ -yɔ -Lagɔɔ gbʋzɔnʋ yibheli. -A ka ɔ yla, 'ɩn sa ɔ 'ŋnɩ mnɩa -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'bhisa, -a ka we -yɔyɩ. Nɩɩ, 'ŋnɩmnɩe -we -Lagɔɔ 'Yu -bhlo 'yɩa ɔ Dide kwɛɛ, mʋ -wa. 15Zaan mɩ ɔ gbʋdayɩnyɔ nya, ɔ 'kpɩa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Da ɩn gbaa: ‹-Ɔ yia na 'bɩgʋ, ɔ 'ŋnɩmnɩe -zi na -nʋ, -we ka gbʋ -wa, bhla ɩn 'ka 'wlʋ ɔ mɩ -bha› 'mɔ ɩn saa 'ŋnɩ.»
16'Nanɩdlɩ duun ɔ kaa, we nya ɔ ŋwnaa -a 'dɛ weee 'nyu la. Ɔ palɩa -aɩn sɔ -zɔnʋ -gʋ la, 'ɩn ɔ yia we -gʋpalɩ. 17Nɩɩ, -Lagɔ palɩa ɔ tite *Moizɩɩ gbɛgbɛɩn, nɩɩ, -Zezu *Klisɩɩ gbɛgbɛɩn -a yibhelia ɔ 'nanɩdlɩ -yɔ ɔ gbʋzɔnʋ. 18Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ -slɔ -Lagɔ 'yɩ, nɩɩ, ɔ 'Yu -bhlogbɔɔ -ɔ -yɔ ɔ mɩa -bhlo, 'ɩn -ɔ mɩa ɔ Dide kwesi, mɔ slolua -aɩn -Lagɔ.
'Zan *-Batisɩɩ dayɩgbʋ
(Mt 3.11-12; Mk 1.7-8; Lk 3.15-17)
19-20*Zuifʋʋ 'yugalɩnya -wa mɩa *-Zeluzalɛmʋ, ma tiea -Lagɔbʋbɔnya -yɔ wa -yɔbɛnya *Leviii zʋaylinyɩma tɔlʋa, wa 'ka Zaan layɩbha nyɔɔ ɔ -mɩa. Zaan 'nɩ kalɩ 'pa, 'sa ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ sa tɩklɩɩ. -We ka da ɔ 'yɩa, 'mʋ ɔ gbaa, mʋ -wa nɩɩ: «-Amɩ, ɩn 'nɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nya -mɩ.»
21'Ɩn wa yi 'yaa ɔ layɩbha: «We -ka 'sa -mɩ, nyɔɔ -ɩn -mɩa? *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ *Elii -ɩn -mɩa yɩ?»
Ɔ nɛɛ: «-Ɩnnya, ɩn 'nɩ -mɔɔ.»
Wa nɛɛ 'yaɛ: «Ɔɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -putu -a mɩa wʋda nɩ, 'mɔ -ɩn -mɩa yɩ?»
Ɔ nɛɛ: «-Ɩnnya.»
22We 'dɛɛ 'gbʋ wa nɛɛ ɔ -yla: «Nyɔɔ -ɩn -mɩa? -A -ka mnɩ, -wa tiea -aɩn, -a 'ka wa 'dɩ -salɩ, -ɩn nɛɛ -na 'dɛɛ daa lɛa?»
23Wɛlɩ -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ *Ezaii gbaa, 'mʋ Zaan palɩa:
« ‹Nyɩmɛ yabhlo -ɔ 'kpɩa 'wʋ -mɔ da bɛblɛɛ:
a nʋ Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'yoo tɩklɩɩ ɔ 'yu›,
'mɔ ɩn -mɩa.»
24Nyɩma -wa wa tiea Zaaan -gbɛ, *Falizɩnyɩma mɩ wa glaa. 25Wa 'yɩbhaa ɔ la: «Nɩɩ, -ɩn 'nɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nya -mɩ, -ɩn 'nɩ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Elii, 'ɩn -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -putu -a mɩa wʋda, -ɩn 'nɩ -mɔɔ, we -ka 'sa -mɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na batizee nyɩma?»
26Ɔ nɛɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa, -amɩ mɩa, nyɩma na batizea 'nyu nya. Nɩɩ, aɩn nyɩdɩ, nyɩmɛ yabhlo mɩ -bha, a 'nɩ ɔ -yi. 27Mɔ yia 'mɩ 'bɩ yia, ɩn 'nɩ mneni ɩn 'ka ɔ -sakwlaa 'llukpe -blo.»
28-We weee mɩa da, Betani we nʋa lɛ, -mɔ Zudɛɛn nyu 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda, da Zaan batizea nyɩma.
-Zezu, saa -bha nyɩma gbʋnyuu
29Zlɩ zlɩa, -Zezu mɩ Zaaan gbɛgbɛɩn yilida, 'ɩn Zaan yia ɔ -yɔyɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «A yla, -Lagɔɔ *Bhlabhlɛyu nɩ, ɔ mɩ dʋdʋgʋ -nyɩma gbʋnyuu -bhasada. 30Da ɩn gbaa nɩɩ, nyɩmɛ yia 'mɩ 'bɩ yia, ɔ 'tɩtɛ -zi na -nʋ, nɩɩ, wa 'nɩa -slɔ 'mɩ gwalɩ, ɔ mɩ la, 'mɔ ɩn saa 'ŋnɩ. 31Zlɩmɛ, ɩn 'nɩ ɔ -yi, ɩn 'ka ɔ *Izlaɛlɩnyɩma -slolu wa 'ka ɔ yibheli, we 'gbʋ ɩn yia nyɩma batizea yi 'nyu nya.»
32-33Zaan ka 'ya ɔ gbʋʋ da 'yɩ, ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, zlɩmɛ, ɩn 'nɩ ɔ -yi, nɩɩ, -Lagɔ -ɔ tiea 'mɩ ɩn 'ka nyɩma batizee 'nyu nya, ɔ nɛɛ 'mɩ -yla: ‹-Ɔ -gʋ -ɩn -ka -Lagɔɔ Zuzu 'yɩ kwlida, 'ɩn we 'ka bha -tʋ, mɔ -wa nyɩmɛ -ɔ 'kaa nyɩma batizee -Lagɔɔ Zuzu 'Pʋpa nya. Nɩɩ, -amɩ -wa ɔ gbʋdayɩnyɔ. Ɩn ka -Lagɔɔ Zuzu -yɔyɩ. Ɔ 'bhʋa yalɩ, ɔ 'sibhlia ɔ -gʋ la -kpakʋn 'bhisa, 'ɩn ɔ yia -bha -tʋ.› 34-Amɩ, ɩn ka ɔ -yɔyɩ, mʋ 'gbʋ ɩn yia gba nɩɩ, ɔɔ nyɩmɛ mɩa da, -Lagɔɔ 'Yu ɔ -mɩa.»
-Zezu laa ɔ 'bɩnɔnyaa tɩanʋ
35Zlɩ zlɩa, Zaan -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ mɩ 'ya -bha, 36'ɩn -Zezu yia 'plɩa yi. Zaan ylaa ɔ, ɔ nɛɛ: «A -talɩ, -Lagɔɔ Bhlabhlɛyu nɩ.»
37Ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ 'nʋa -we ɔ gbaa, 'ɩn wa yia -Zezu 'bɩ mnɩ. 38-Zezu 'bhitia la, ɔ 'yɩa nɩɩ, wa mɩ ɔ 'bɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «Lɛɛ -lu ka da a talɩa?» Wa nɛɛ ɔ -yla: «*Wlabi, mɔ -ɩn -dɩlɩ la?» (Nɩɩ, Wlabii ji -wa zuifʋwɛlɩ 'wʋ: «Gbʋslolunyɔ».)
39Ɔ nɛɛ: «A yi, 'ɩn a 'ka -bha 'yɩ.»
Wa mnɩa da ɔ -dɩlɩa la, 'ɩn wa yia -bha 'yɩ, -zugba jibhezaa -lɛlɩ -mnʋanʋ ka nyni. 'Ɩn wa yia wee 'ylɩɩ pnɩɩ bhɩa ɔ -gbɛ.
40Wa 'dɛsɔbhie glaa, -wa 'nʋa Zaaan wɛlɩ, 'ɩn wa yia -Zezu 'bɩ mnɩ, wa 'yabhlo -wa Simɔ Piɛlɩɩ bheli Andlee. 41Tɩada, mɔ yia ɔ bheli 'Simɔɔ laa, 'ɩn ɔ nɛɛ: «-A ka Mesi 'yɩ.» (We ji -wa «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ».)
42'Ɩn ɔ -yɔ -mɔɔ 'sɔ yia -Zezuu -gbɛ mnɩ. -Zezu ylaa ɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «-Mɩ -wa 'Simɔɔ, -na dide wa laa Zaan. -Na 'ŋnɩ wa yia zʋa Sefasɩ.» ('Mʋ wa bhitia 'wʋla Piɛlɩ, -mʋʋ ji -wa tʋkpa.)
-Zezu laa Filipʋ -yɔ Natanaɛlɩ
43Zlɩ zlɩa, -Zezu 'yɩbha ɔ 'ka Galilee -dʋdʋ -gʋ mnɩ. Ɔ -yɔ Filipʋ gbelia, ɔ nɛɛ ɔ -yla: «Yi 'mɩ 'bɩ.» 44Filipʋ mɩa, Bɛtɩsaida -dʋdʋ -gʋ ɔ 'bhʋa, Andlee -yɔ Piɛlɩ klaa 'ya. 45-Mʋʋ 'bɩgʋ, Filipʋ -yɔ Natanaɛlɩ yia 'wʋgbeli, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Lagɔɔ titee 'sɛbhɛ 'wʋ, Moizɩ ka nyɩmɛ yabhloo gbʋ gba, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya ka 'ya ɔ gbʋ gba wee 'sɛbhɛ 'wʋ. -A ka ɔ 'yɩ. Nɩɩ, mɔ -wa *-Zɛzɛfʋʋ 'yu -Zezu, Nazalɛtɩgbe 'wʋ ɔ 'bhʋa.»
46-Mɔɔ nɛɛ ɔ -yla: «'Lee, -lu -zɔnʋ mneni we 'ka Nazalɛtɩ 'bhʋʋ?»
Filipʋ nɛɛ: «Yi -na 'dɛ 'ka -bha 'yɩ.»
47Nɩɩ, Natanaɛlɩ yia -Zezuu -gbɛ yi. Ɔ bɛa ɔ -yɔ, -Zezu 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ daa: «A yla, *Izlaɛlɩnyɩmɛɛ 'dɛbhie -gbolu nɩ, ɔɔ nyɩmɛ mɩa, kalɩ 'nɩ ɔ dlɩ 'wʋ -mɩ.»
48Natanaɛlɩ nɛɛ: «Sa -ɩn yibheli 'mɩ 'wʋ la?»
Ɔ nɛɛ: «Da Filipʋ 'nɩa -slɔ -mɩ la nɩ, ɩn ka -mɩ 'yɩ, -zugba -ɩn mɩ *figɩsu zɔ.»
49-Bha Natanaɛlɩ gbaɛ: «Wlabi, -ɩn mɩ -Lagɔɔ 'Yu nya, Izlaɛlɩnyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -ɩn -mɩa.»
50-Zezu 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Ɩn gbaa nɩɩ, ɩn ka -mɩ 'yɩ figɩsu zɔ, we 'gbʋ -ɩn yia 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, mʋ -wa yɩ? -Li 'kadɩ -we -zia -mʋnɩ 'yɩa -na yia we. 51Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ, yalɩ a yia 'yɩa ŋwɛ -kalɩda. 'Anzɩnya a yia 'yɩa kwlida -yɔ -gblada *Nyɩmɛɛ 'Yu -gʋ.»

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Kouya

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.