Zaan 1
KYFNT

Zaan 1

1
Wɛlɩ -zɛa nyɩmɛ
1-Lagɔ 'nɩa -slɔ -lu weee lala, -ɔ wa laa Wɛlɩ ɔ mɩ la. Wee Wɛlɩ -yɔ -Lagɔ 'sɔ mɩ. Wee Wɛlɩ -yɔ -Lagɔ mɩ -bhlo. 2-Lu weee gwedɩda, ɔ -yɔ -Lagɔ 'sɔ mɩ. 3Ɔ gbɛgbɛɩn -Lagɔ -laa -lu weee la. -Lu -we mɩa lalada ɔ 'bɩgʋ we 'nɩ -mɩ. 4Nɩɩ, ɔ -gʋ 'yliyɔgagɩe 'bhʋa, 'ɩn wee 'yliyɔgagɩe mɩa, we ka nyɩma zlɩ -la. 5Wee zlɩ mɩ lɩda nikpise 'wʋ, 'ɩn nikpise 'nɩ we nyumonu.#1.5 We 'ji yabhlo -waɛ: 'ɩn nikpise 'nɩ we 'wʋlanʋ.
6-Lagɔ ka nyɩmɛ yabhlo tie, 'mɔ wa laa *Zaan,#1.6 Nɩɩ, 'Zan -Batisɩ -wa. 7mɔ -wa gbʋdayɩnyɔ, mɔ yia ɔ 'ka zlɩɩ -gʋgbʋ gba. Yi ɔ yia nyɩma -ka ɔ wɛlɩ 'nʋ, 'ɩn wa 'ka dlɩ zʋ. 8Ɔ 'dɛ 'nɩ wee zlɩ nya -mɩ, nɩɩ, yi ɔ yia ɔ 'ka wee zlɩɩ -gʋgbʋ gba. 9-We mɩa da nɩ, mʋ -wa zlɩɩ 'zayli, wee zlɩ yia dʋdʋ -gʋ, we san mɩ 'mnida nyɩma weee -gʋ.
10Ɔɔ Wɛlɩ ka dʋdʋ -gʋ yi. Ɔ gbɛgbɛɩn -Lagɔ -laa dʋdʋ la, we mɩ 'sa 'bhie, dʋdʋgʋ -nyɩma 'nɩ ɔ yibheli. 11Ɔ yia ɔ 'dɛɛ nyɩmaa -gbɛ nɩ, wa 'nɩ ɔ kpa 'nanʋʋ. 12Nɩɩ, tɔlʋa 'paa ɔ yi, 'ɩn wa yia ɔ dlɩ -gʋ zʋ. -Maa mɩa, -maa ɔ 'nyɛa 'yoo wa 'ka -Lagɔɔ 'yua -zɛ. 13Sa nyɩma gwalɩa wa 'yua dʋdʋ -gʋ, we 'nɩ 'sa -manɩ -zɛ -Lagɔɔ 'yua. We 'nɩ nyɩmɛ mɩ wa dide nya. Nɩɩ, -Lagɔ 'nyɛa wa 'yliyɔgagɩe.
14Ɔɔ Wɛlɩ ka nyɩmɛ -zɛ, 'ɩn ɔ yia -aɩn glaa ladɩ. Ɔ 'gbʋ -a yia 'nanɩdlɩ -yɔ -Lagɔɔ gbʋzɔnʋ yibheli. -A ka ɔ yla, 'ɩn sa ɔ 'ŋnɩ mnɩa -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'bhisa, -a ka we -yɔyɩ. Nɩɩ, 'ŋnɩmnɩe -we -Lagɔɔ 'Yu -bhlo 'yɩa ɔ Dide kwɛɛ, mʋ -wa. 15Zaan mɩ ɔ gbʋdayɩnyɔ nya, ɔ 'kpɩa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Da ɩn gbaa: ‹-Ɔ yia na 'bɩgʋ, ɔ 'ŋnɩmnɩe -zi na -nʋ, -we ka gbʋ -wa, bhla ɩn 'ka 'wlʋ ɔ mɩ -bha› 'mɔ ɩn saa 'ŋnɩ.»
16'Nanɩdlɩ duun ɔ kaa, we nya ɔ ŋwnaa -a 'dɛ weee 'nyu la. Ɔ palɩa -aɩn sɔ -zɔnʋ -gʋ la, 'ɩn ɔ yia we -gʋpalɩ. 17Nɩɩ, -Lagɔ palɩa ɔ tite *Moizɩɩ gbɛgbɛɩn, nɩɩ, -Zezu *Klisɩɩ gbɛgbɛɩn -a yibhelia ɔ 'nanɩdlɩ -yɔ ɔ gbʋzɔnʋ. 18Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ -slɔ -Lagɔ 'yɩ, nɩɩ, ɔ 'Yu -bhlogbɔɔ -ɔ -yɔ ɔ mɩa -bhlo, 'ɩn -ɔ mɩa ɔ Dide kwesi, mɔ slolua -aɩn -Lagɔ.
'Zan *-Batisɩɩ dayɩgbʋ
(Mt 3.11-12; Mk 1.7-8; Lk 3.15-17)
19-20*Zuifʋʋ 'yugalɩnya -wa mɩa *-Zeluzalɛmʋ, ma tiea -Lagɔbʋbɔnya -yɔ wa -yɔbɛnya *Leviii zʋaylinyɩma tɔlʋa, wa 'ka Zaan layɩbha nyɔɔ ɔ -mɩa. Zaan 'nɩ kalɩ 'pa, 'sa ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ sa tɩklɩɩ. -We ka da ɔ 'yɩa, 'mʋ ɔ gbaa, mʋ -wa nɩɩ: «-Amɩ, ɩn 'nɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nya -mɩ.»
21'Ɩn wa yi 'yaa ɔ layɩbha: «We -ka 'sa -mɩ, nyɔɔ -ɩn -mɩa? *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ *Elii -ɩn -mɩa yɩ?»
Ɔ nɛɛ: «-Ɩnnya, ɩn 'nɩ -mɔɔ.»
Wa nɛɛ 'yaɛ: «Ɔɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -putu -a mɩa wʋda nɩ, 'mɔ -ɩn -mɩa yɩ?»
Ɔ nɛɛ: «-Ɩnnya.»
22We 'dɛɛ 'gbʋ wa nɛɛ ɔ -yla: «Nyɔɔ -ɩn -mɩa? -A -ka mnɩ, -wa tiea -aɩn, -a 'ka wa 'dɩ -salɩ, -ɩn nɛɛ -na 'dɛɛ daa lɛa?»
23Wɛlɩ -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ *Ezaii gbaa, 'mʋ Zaan palɩa:
« ‹Nyɩmɛ yabhlo -ɔ 'kpɩa 'wʋ -mɔ da bɛblɛɛ:
a nʋ Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'yoo tɩklɩɩ ɔ 'yu›,
'mɔ ɩn -mɩa.»
24Nyɩma -wa wa tiea Zaaan -gbɛ, *Falizɩnyɩma mɩ wa glaa. 25Wa 'yɩbhaa ɔ la: «Nɩɩ, -ɩn 'nɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nya -mɩ, -ɩn 'nɩ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Elii, 'ɩn -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -putu -a mɩa wʋda, -ɩn 'nɩ -mɔɔ, we -ka 'sa -mɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na batizee nyɩma?»
26Ɔ nɛɛ: «Gbʋzɔnʋ -wa, -amɩ mɩa, nyɩma na batizea 'nyu nya. Nɩɩ, aɩn nyɩdɩ, nyɩmɛ yabhlo mɩ -bha, a 'nɩ ɔ -yi. 27Mɔ yia 'mɩ 'bɩ yia, ɩn 'nɩ mneni ɩn 'ka ɔ -sakwlaa 'llukpe -blo.»
28-We weee mɩa da, Betani we nʋa lɛ, -mɔ Zudɛɛn nyu 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda, da Zaan batizea nyɩma.
-Zezu, saa -bha nyɩma gbʋnyuu
29Zlɩ zlɩa, -Zezu mɩ Zaaan gbɛgbɛɩn yilida, 'ɩn Zaan yia ɔ -yɔyɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «A yla, -Lagɔɔ *Bhlabhlɛyu nɩ, ɔ mɩ dʋdʋgʋ -nyɩma gbʋnyuu -bhasada. 30Da ɩn gbaa nɩɩ, nyɩmɛ yia 'mɩ 'bɩ yia, ɔ 'tɩtɛ -zi na -nʋ, nɩɩ, wa 'nɩa -slɔ 'mɩ gwalɩ, ɔ mɩ la, 'mɔ ɩn saa 'ŋnɩ. 31Zlɩmɛ, ɩn 'nɩ ɔ -yi, ɩn 'ka ɔ *Izlaɛlɩnyɩma -slolu wa 'ka ɔ yibheli, we 'gbʋ ɩn yia nyɩma batizea yi 'nyu nya.»
32-33Zaan ka 'ya ɔ gbʋʋ da 'yɩ, ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, zlɩmɛ, ɩn 'nɩ ɔ -yi, nɩɩ, -Lagɔ -ɔ tiea 'mɩ ɩn 'ka nyɩma batizee 'nyu nya, ɔ nɛɛ 'mɩ -yla: ‹-Ɔ -gʋ -ɩn -ka -Lagɔɔ Zuzu 'yɩ kwlida, 'ɩn we 'ka bha -tʋ, mɔ -wa nyɩmɛ -ɔ 'kaa nyɩma batizee -Lagɔɔ Zuzu 'Pʋpa nya. Nɩɩ, -amɩ -wa ɔ gbʋdayɩnyɔ. Ɩn ka -Lagɔɔ Zuzu -yɔyɩ. Ɔ 'bhʋa yalɩ, ɔ 'sibhlia ɔ -gʋ la -kpakʋn 'bhisa, 'ɩn ɔ yia -bha -tʋ.› 34-Amɩ, ɩn ka ɔ -yɔyɩ, mʋ 'gbʋ ɩn yia gba nɩɩ, ɔɔ nyɩmɛ mɩa da, -Lagɔɔ 'Yu ɔ -mɩa.»
-Zezu laa ɔ 'bɩnɔnyaa tɩanʋ
35Zlɩ zlɩa, Zaan -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ mɩ 'ya -bha, 36'ɩn -Zezu yia 'plɩa yi. Zaan ylaa ɔ, ɔ nɛɛ: «A -talɩ, -Lagɔɔ Bhlabhlɛyu nɩ.»
37Ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ 'nʋa -we ɔ gbaa, 'ɩn wa yia -Zezu 'bɩ mnɩ. 38-Zezu 'bhitia la, ɔ 'yɩa nɩɩ, wa mɩ ɔ 'bɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «Lɛɛ -lu ka da a talɩa?» Wa nɛɛ ɔ -yla: «*Wlabi, mɔ -ɩn -dɩlɩ la?» (Nɩɩ, Wlabii ji -wa zuifʋwɛlɩ 'wʋ: «Gbʋslolunyɔ».)
39Ɔ nɛɛ: «A yi, 'ɩn a 'ka -bha 'yɩ.»
Wa mnɩa da ɔ -dɩlɩa la, 'ɩn wa yia -bha 'yɩ, -zugba jibhezaa -lɛlɩ -mnʋanʋ ka nyni. 'Ɩn wa yia wee 'ylɩɩ pnɩɩ bhɩa ɔ -gbɛ.
40Wa 'dɛsɔbhie glaa, -wa 'nʋa Zaaan wɛlɩ, 'ɩn wa yia -Zezu 'bɩ mnɩ, wa 'yabhlo -wa Simɔ Piɛlɩɩ bheli Andlee. 41Tɩada, mɔ yia ɔ bheli 'Simɔɔ laa, 'ɩn ɔ nɛɛ: «-A ka Mesi 'yɩ.» (We ji -wa «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ».)
42'Ɩn ɔ -yɔ -mɔɔ 'sɔ yia -Zezuu -gbɛ mnɩ. -Zezu ylaa ɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «-Mɩ -wa 'Simɔɔ, -na dide wa laa Zaan. -Na 'ŋnɩ wa yia zʋa Sefasɩ.» ('Mʋ wa bhitia 'wʋla Piɛlɩ, -mʋʋ ji -wa tʋkpa.)
-Zezu laa Filipʋ -yɔ Natanaɛlɩ
43Zlɩ zlɩa, -Zezu 'yɩbha ɔ 'ka Galilee -dʋdʋ -gʋ mnɩ. Ɔ -yɔ Filipʋ gbelia, ɔ nɛɛ ɔ -yla: «Yi 'mɩ 'bɩ.» 44Filipʋ mɩa, Bɛtɩsaida -dʋdʋ -gʋ ɔ 'bhʋa, Andlee -yɔ Piɛlɩ klaa 'ya. 45-Mʋʋ 'bɩgʋ, Filipʋ -yɔ Natanaɛlɩ yia 'wʋgbeli, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Lagɔɔ titee 'sɛbhɛ 'wʋ, Moizɩ ka nyɩmɛ yabhloo gbʋ gba, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya ka 'ya ɔ gbʋ gba wee 'sɛbhɛ 'wʋ. -A ka ɔ 'yɩ. Nɩɩ, mɔ -wa *-Zɛzɛfʋʋ 'yu -Zezu, Nazalɛtɩgbe 'wʋ ɔ 'bhʋa.»
46-Mɔɔ nɛɛ ɔ -yla: «'Lee, -lu -zɔnʋ mneni we 'ka Nazalɛtɩ 'bhʋʋ?»
Filipʋ nɛɛ: «Yi -na 'dɛ 'ka -bha 'yɩ.»
47Nɩɩ, Natanaɛlɩ yia -Zezuu -gbɛ yi. Ɔ bɛa ɔ -yɔ, -Zezu 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ daa: «A yla, *Izlaɛlɩnyɩmɛɛ 'dɛbhie -gbolu nɩ, ɔɔ nyɩmɛ mɩa, kalɩ 'nɩ ɔ dlɩ 'wʋ -mɩ.»
48Natanaɛlɩ nɛɛ: «Sa -ɩn yibheli 'mɩ 'wʋ la?»
Ɔ nɛɛ: «Da Filipʋ 'nɩa -slɔ -mɩ la nɩ, ɩn ka -mɩ 'yɩ, -zugba -ɩn mɩ *figɩsu zɔ.»
49-Bha Natanaɛlɩ gbaɛ: «Wlabi, -ɩn mɩ -Lagɔɔ 'Yu nya, Izlaɛlɩnyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -ɩn -mɩa.»
50-Zezu 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Ɩn gbaa nɩɩ, ɩn ka -mɩ 'yɩ figɩsu zɔ, we 'gbʋ -ɩn yia 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, mʋ -wa yɩ? -Li 'kadɩ -we -zia -mʋnɩ 'yɩa -na yia we. 51Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ, yalɩ a yia 'yɩa ŋwɛ -kalɩda. 'Anzɩnya a yia 'yɩa kwlida -yɔ -gblada *Nyɩmɛɛ 'Yu -gʋ.»

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About ʼWʋsuslolue loluu ʼsɛbhɛ