YouVersion Logo
Search Icon

Mataio 1

1
Jeso ba ko Gam di tsééan tshoa-tshoa (1: 1--4: 11)
Jesom dis qhàò sa
(Lk 3: 23-38)
1Tcgãyas Jeso Krestem dis qhàòs di sa, Dafitem ka tsgõose-coa ba, Abrahamam ka tsgõose-coa ba.
2Abrahama ba kò Isakam ka xõò me e,
me Isaka ba Jakobem ka xõò me e,
me Jakobe ba Jutam ka xõò me e,
káíkhoe ga xu hẽé naka qõese ga xu hẽéthẽé di ba.
3Me kò Juta ba Perese ba hẽé
naka Sera ba hẽéthẽé tsara ka xõò me e
(gatsara ka xõò sa kò Tamara si i).
Me Perese ba Heseronem ka xõò me e,
me Heserone ba Ramem ka xõò me e,
4me Rame ba Aminadabem ka xõò me e,
me Aminadabe ba Nasonem ka xõò me e,
me Nasone ba Salemonem ka xõò me e,
5me kò Salemone ba Boasem ka xõò me e
(gam ka xõò sa kò Rahabe si i),
me kò Boase ba Obetem ka xõò me e
(gam ka xõò sa kò Rute si i),
me Obete ba Jesem ka xõò me e,
6me Jese ba x'aigam Dafitem ka xõò me e.
Dafite ba kò Solomonem ka xõò me e
(xõò sa kò Uriam ka kò séèèas khóè si i).
7Me kò Solomone ba Rehoboamem ka xõò me e,
Me Rehoboame ba Abiam ka xõò me e,
me Abia ba Asam ka xõò me e,
8me Asa ba Jehosafatem ka xõò me e,
me Jehosafate ba Joramem ka xõò me e,
me Jorame ba Usiam ka xõò me e,
9me Usia ba Jotamem ka xõò me e,
me Jotame ba Ahasem ka xõò me e,
me Ahase ba Hesekiam ka xõò me e,
10me Hesekia ba Manasem ka xõò me e,
me Manase ba Amosem ka xõò me e,
me Amose ba Josiam ka xõò me e,
11me kò Josia, Jekonia ba hẽé
naka qõese ga xu hẽéthẽé ka xõò me e,
ncẽe khóè ne kò tcg'òóè a ko Babilone koe úúè ka.
12Eẽs séèa tcg'òóku a Babilone koe chùia úúkus qãá q'oo
koem kò Jekonia ba Salatiele ba ábà,
me Salatiele ba Serobabelem ka xõò me e,
13me Serobabele ba Abiutem ka xõò me e,
me Abiute ba Eliakimem ka xõò me e,
me Eliakime ba Asorem ka xõò me e,
14me Asore ba Satokem ka xõò me e,
me Satoke ba Akimem ka xõò me e,
me Akime ba Eliutem ka xõò me e,
15me Eliute ba Eleasarem ka xõò me e,
me Eleasare ba Matanem ka xõò me e,
me Matane ba Jakobem ka xõò me e,
16me kò Jakobe ba Josefam ka xõò me e,
ncẽe kò Marias dim khóè ba ii ba,
ncẽe Jesom ka xõò kò ii sa,
ncẽe ko Kreste ta ma tciiè ba.
17Nxãaska zi kò wèé zi qhàò zi Abrahamam koe guu a síí Dafitem koe tcãà zi 14 zi i, zi kò Dafitem koe guu a síí séèa tcg'òóku a Babilone koe chùia úúkus dim x'aèm koe tcãà ka zi 14 zi qhàò zi i, zi kò séèa tcg'òóku a Babilone koe úúkus dim x'aèm koe guu, a síí Krestem di x'aèan koe tcãà ka zi kò 14 zi qhàò zi i.
Jeso Kreste ba ko ábàè
(Lk 2: 1-7)
18Ncẽe zi gúù zi kò Jeso Krestem ko ábàè ka kúrúse. Gam ka xõòs Maria sa kò Josefam ka séèkuan tòóa mááèa hãa. Igaba ẽe khara qanega xg'ae ta ga hãa kas kò bóòè a Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka ncãàn úúkaguèa. 19Gas dim khóèm Josefa ba kò tchànom khóè me e, a kò tc'ẽe tama nxàea tcg'òóan gaan di i, sau-cgaekagu sim gha khama, a ba a kò tcáóa ba q'oo koe bìrísea hãa, cg'uri-cg'uri si tamasem gha q'aa cgoa si sa. 20Qanegam hãa a ko ncẽe zi gúù zi ka tc'ẽe-tc'ẽese kam ko moengelem X'AIGAM Nqarim di ba sõokuris q'oo koe qhúí cgae me, a bìrí me a máá: “Josefaè, Dafitem ka tsgõose-coaè, táá Maria sa séè bèe guu, nakas tsaris khóè sa kúrú. Eẽ gas ka qóḿmèa nea Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe guua ke. 21Si gha kg'áòm cóá ba ábà, tsi gha cg'õèa ba Jeso ta ma tcii, Gam di ne khóè nem gha gane di chìbian koe kgoara khama,” témé.
22Wèéan ncẽea kò kúrúse, nxãasegas gha X'AIGAM Nqarim porofitim koe guu a kg'uia hãa sa tseegukaguè ka, ncẽe kò máá: 23“Dxàe-coas qanega xóé cgoaè tama sa gha ncãàn úú, a sa a gha kg'áòm Cóá ba ábà, Me gha Emanuele ta ma tciiè,” tam méé, ncẽe sa ko máá, ‘Nqari ba hãa cgoa taa,’ témé.
24Me Josefa ba tc'oman koe tẽe, a ba a ẽem kò ma X'AIGAM dim moengele ba ma x'áè mea khama ma kúrú. A ba a síí Maria sa gam dis khóès iise séè. 25Igabam kò táá xóé cgoa si, si nxãakg'aiga síí kg'áòm cóá ba ábà. Me cg'õèa ba Jeso ta ma tcii.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy