Mattiu 1
ATT

Mattiu 1

1
Yù ira Naggaká kâ Apu Kesu
Lukas 3:23-38
1Yawe yù naketúratán nayù ira naggaká kâ Apu Kesu Kiristu. Neyanâ si Apu Kesu sù ira ginaká ni Patul Dabid. Á neyanâ si Patul Dabid sù ira ginaká ni Kákay Abrakam.
2Danniaw yù ira nelistá nga namegapu kâ Kákay Abrakam.
Á si Abrakam yù ammò ni Isak, á yù apù ni Abrakam si Akup, á yù ira ápù na ta siku si Juda ánna yù ira wáwwagi ni Juda.
3Á yù ira ápù ni Abrakam ta dulung di Peres kâ Sera nga ánâ ni Juda, á si Tamar yù innò da. Á yù apù ni Abrakam ta tumang si Esron.
Á si Esron yù ammò ni Ram. 4Á yù apù ni Esron si Amminadab, á yù apù na ta siku si Nassion, á yù apù na ta dulung si Salmun.
5Á si Salmun yù ammò ni Boas, ánna yù innò ni Boas si Rakab#1:5 Á ari Kudio si Rakab. Aggina yù ngaw babay nga taga Jeriku nga nangabbák sù ira duá nga lálláki nga jinok ni Josiuwa, ta tullung ira ta ili na Jeriku nga umay massísim..
Á si Boas yù ammò ni Obed, ánna yù innò ni Obed si Lus#1:5 Ari Kudio gapay si Lus. Aggina yù bálu nga taga Moab, nga nepulù sù katugángán na ta panoli ra ta lugár na Juda.. Á yù apù ni Boas si Jesse, nga anâ ni Obed. 6Á yù apù ni Boas ta siku si Patul Dabid, nga anâ ni Jesse.
Á si Patul Dabid yù ammò ni Solomon. Á yù innò ni Solomon yù babay nga atáwa na ngaw ni Uraya. 7Á yù apù ni Patul Dabid si Robowam, á yù apù na ta siku si Abiya, á yù apù na ta dulung si Asa. 8Á yù apù ni Patul Dabid ta tumang si Josapat.
Á si Josapat yù ammò ni Joram. Á yù apù ni Josapat si Ussiya. 9Á yù apù ni Josapat ta siku si Jotam, á yù apù na ta dulung si Akas, á yù apù na ta tumang si Esakiya.
10Á si Esakiya yù ammò ni Manasse, á yù apù ni Esakiya si Amos, á yù apù na ta siku si Josiya.
11Á si Josiya yù ammò di Jekoniya ánna yù ira wáwwagi na. Danniaw yù ira ginaká ni Abrakam nga nelistá ta áddè ta pangappù nayù patul na Babilonia nira ánna yù pamaggagakkâ na nira nga iniyánge na ta Babilonia, tapè aripanan na ira.
12Á ta keggá nayù ira Kudio ta Babilonia áddè ta keyanâ ni Apu Kesu Kiristu, danniaw yù ira nelistá nga naggaká kuna.
Si Jekoniya yù ammò ni Salatiel, á yù apù ni Jekoniya si Sirubbabel. 13Á yù apù ni Jekoniya ta siku si Abiud, yù apù na ta dulung si Eliakim, á yù apù na ta tumang si Asor.
14Á si Asor yù ammò ni Sadok, á yù apù ni Asor si Akim. Á yù apù na ta siku si Eliud. 15Á yù apù na ta dulung si Eleyasar, á yù apù na ta tumang si Mattan. Á anâ ni Mattan si Akup.
16Si Akup yù ammò ni Kusè. Á yù atáwa ni Kusè si Maria, nga innò ni Apu Kesu, nga mangngágan ta Kiristu, nga Mangiyígù ánna Mammaguray.
17Á yáyù nga mapulu appâ yù gaká nayù ira naggapu kâ Kákay Abrakam áddè kâ Patul Dabid. Á mapulu appâ yù gaká ra gapay nayù ira naggapu kâ Patul Dabid áddè ta pangiyánge na patul sù ira Kudio ta gián na nga Babilonia. Á kunnian gapay, mapulu appâ yù ira gaká ra áddè ta pamegapu nayù ira Kudio nga naggián ta Babilonia áddè ta keyanâ nayù Mangiyígù.
Yù Keyanâ ni Apu Kesu Kiristu
Lukas 2:1-7
18Á kunniaw yù kesimmu nayù keyanâ ni Apu Kesu Kiristu. Netarátu si Maria nga meyatáwa kâ Kusè. Ngam lage ra magatáwa, nánnámmuán ni Maria ta mabussikin negapu sù pakapangnguá nayù Mangilin nga Ikararuá ni Namarò. 19Á pakánnámmu ni Kusè ta mabussì yù katarátu na, á gapu ta napiá nga laláki si Kusè, nga mangikállà ánna arán na ikáyâ ta mepasiránán si Maria, yáyù nga ninonò na ta igúnge na nga awán ta makánnámmu.
20Á ta pannononò na paga ni Kusè karannian, á nakakaturuk, á nattatagenà. Á pattatagenà na, ajjan nappasingan kuna yù daroban ni Namarò. Á kinagi na kuna, “Kusè, sikaw nga ginaká ni Dabid, ari ka mabbábáng nga mangatáwa kâ Maria, ta mabussì lápay sù pakapangnguá nayù Mangilin nga Ikararuá. 21Á iyanâ na sangaw yù laláki, nga ingágan naw ta Kesu, gapu ta aggina yù mangiyígù sù ira tatole na, tapè ari ira mapagikáru sù liwiliwâ da,” kun nayù daroban ni Namarò kâ Kusè.
22Á nesimmu ngámin danniaw tapè matuppál yù bilin ni Namarò nga inipeyubobuk na sù ngaw ábbilinán na, nga kunniaw:
23“Ginnán naw yù kagiak ku nikayu. Mabussì sangaw yù magingánay nga narenu, á iyanâ na sangaw yù laláki nga ingágan naw ta Imanuel.”#1:23 Isaya 7:14
Á yá kebalinán nayù ngágan na, ajjan si Namarò nittam.
24Á kalukák ni Kusè, kinuruk na yù kinagi nayù daroban ni Namarò, á inâ na si Maria ta bale na. 25Ngam arán na bulubugá siniggek si Maria áddè sù paganâ na ta laláki, nga ningágan ni Kusè ta Kesu.