Juan 1
CLV

Juan 1

1
Si Cristo ang ‘Ambal’ kag ang ‘Solo’
1Ang ona pa nga lagi, bago imoon ang kalibotan, dian run ang ginatawag nga Ambal ang Dios. Ang Ambal nga dato kaiban ang Dios, kag ang Ambal Dios mismo. 2Kaiban tana nga lagi ang Dios alin pa ang ona. 3Paagi kanana ang tanan nga mga butang ginimo, kag ara gid may naimo nga bukun paagi kanana. 4Ang Ambal nga dato maman anang ginaalinan ang kaboi nga ara kataposan. Kag dia nga kaboi pario sa solo tungud nga maman dia ang nagapasanag sa isip ang mga tao nga naduluman. 5Ang solo nga dato nagasanag sa kalibotan nga naduduluman tungud sa sala, kag anang sanag ara nadaug ang dulum.
6Karon may tao nga ginpadara ang Dios. Anang aran ang tao nga dato si Juan. 7Ginpadara tana ang Dios para magpamarita sa mga tao nga si Jesu-Cristo maman ang matood nga solo, agud paagi sa anang pagbarita makatoo ang tanan nga mga tao. 8Bukun si Juan ang solo, kondi nagabot tana agud pamatodan kon sino ang solo. 9Si Jesu-Cristo maman ang matood nga solo nga sa oras nga dato nagabot digi sa kalibotan kag dadi nagataw kasanag sa anang mga isip ang mga tao. 10Nagabot tana matood digi sa kalibotan. Kag bisan pa nga ang kalibotan ginimo paagi kanana, ang mga tao digi sa kalibotan ara kakilala kanana. 11Nagayan tana sa anang mga kasimanwa mismo, piro ang kalabanan sa anang mga kasimanwa ara nagbaton kanana. 12Piro ang bisan sino nga nagbaton kag nagtoo kanana gintawan na podir nga maging bata ang Dios. 13Naging mga bata sanda ang Dios bukun paagi sa lawasnun nga pagkabata okon pagbuut ang tao, kondi paagi sa anang pagbuut ang Dios.
14Karon, ang ginatawag nga Ambal ang Dios nagpakatao kag nagpakigdapun digi kanatun. Nakita namun anang mataas nga katungdanan bilang anang bogtong nga Bata ang Amay. Maloloyon tana gid kag poros kamatoodan anang ginasogid.
15Si Juan nagpamatood parti kay Jesu-Cristo. Makon na, “Tana maman akun ginakoon kanindo nga magaabot nga ori kanakun piro mas mataas anang katungdanan kaysa kanakun, ay bago ako natao, dian tana run nga lagi.”
16Tungud nga abonda anang gogma ni Cristo, anang mga kalooy kanatun nga tanan nagadarason-dason. 17Ang Kasogoan gintaw ang Dios kanatun paagi kay Moises, piro ang kalooy kag kamatoodan nagabot kanatun paagi kay Jesu-Cristo. 18Ara gid tao nga nakakita sa Dios nga Amay. Piro ginpakilala tana kanatun ang bogtong nga Bata nga Dios nga kaiban pirmi ang Amay.
Anang Minsai ni Juan nga Manogbunyag
(Mt. 3:1-12; Mc. 1:1-8; Lu. 3:1-18)
19Anang mga manogdomara ang mga Judio sa Jerusalem nagsogo sa mga pari kag mga manogasikaso sa timplo nga ginatawag nga mga Levita nga ayanan nanda si Juan kag pamangkoton kon sino tana. 20Ginprangka sanda ni Juan, makon na, “Bukun ako ang Cristo nga indong ginaulat.” 21Makon nanda, “Ta kon bukun kaw ang Cristo, sino kaw? Si Elias nga propita?” Makon ni Juan, “Bukun ako si Elias.” Gani makon nanda ruman, “Sigoro ikaw ang ginakoon nga propita nga maabot?” Piro nagkoon roman si Juan nga bukun tana ra ang propita nga dato nga andang ginakoon. 22Gani makon nanda, “Ta sogidi kami kon sino kaw agud may isogid kami sa mga nagsogo kanamun. Ano imong maisogid parti sa imong kaogalingun?” 23Makon ni Juan, “Ako ang tao nga gintagna ni Isaias nga propita. Kabay makon na,
‘May magawali sa mga tao sa logar nga ara ginaolii ang tao, kag anang wali maman dia:
Ipriparar nindo ang dalan ay maabot ang Ginoo!’ ”
24Ang mga nagsogo gali sa mga tao nga dato nga magayan kay Juan ara iba kondi ang mga Pariseo. 25Ginpamangkot pa gid ang mga tao nga dato si Juan. Makon nanda, “Kon ikaw bukun ang Cristo, okon si Elias, okon ang propita nga amun ginaulat nga maabot, ta basi nagapangbunyag kaw ang mga tao?” 26Makon ni Juan kananda, “Ako nagabunyag manda sa tobig, piro may dian kanindo dadi nga ara nindo nakilala. 27Matood nga naori tana kanakun magabot, piro bisan maging anang sorogoon lang indi ako pa poidi.”
28Dia natabo sa Betania, doto sa loyo ang soba nga Jordan, ay doto si Juan nagapangbunyag.
Anang Karniro ang Dios
29Pagdason nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagaparapit kanana. Makon dayon ni Juan sa mga tao, “Dagi run anang pinakakarniro ang Dios nga inogalad agud bulun anang mga sala ang mga tao sa kalibotan. 30Tana maman akun ginakoon nga maabot nga ori kanakun piro mas mataas kanakun, ay bago ako natao, tana dian run nga lagi. 31Ang ona pati ako gani ara kaulam kon sino tana gid, piro nagayan ako digi nga nagapangbunyag sa mga tao agud ipakilala tana sa atun mga kapario nga taga-Israel.
32“Dadi kilala ko tana run ay nakita ko ron ang Ispirito Santo nga nagkunsad kanana alin sa langit nga pario sa kalapati kag nagtinir kanana. 33Ang ona ara ko tana pa nakilala, piro ang Dios nga nagsogo kanakun nga magbunyag kanindo sa tobig maman ang nagkoon nga lagi kanakun nga kon makita ko ang Ispirito Santo nga magkunsad kag magpabilin sa sangka tao, dan nga tao maman ang magabunyag sa Ispirito Santo. 34Kag dia nakita ko gid. Gani ginapamatodan ko nga tana maman anang Bata ang Dios.”
Ang Naona nga mga Somolonod ni Jesus
35Pagdason nga adlaw, doto roman si Juan kaiban ang darwa ka tao nga anang ginatodloan. 36Pagkakita na kay Jesus nga nagalubas, makon na, “Maman dan anang pinakakarniro ang Dios nga inogalad para sa atun mga sala.” 37Pagkabati dato anang darwa ka kaiban, nagsonod sanda dayon kay Jesus. 38Pagbalikid ni Jesus, nakita na sanda nga nagasonod kanana. Gani makon na kananda, “Ano indong ginapangita?” Makon nanda, “Rabbi, sa diin kaw nagaoli?” (Anang gostong ambalun ang Rabbi “Manogtodlo”.) 39Makon na, “Dali, pagtawas kamo kanakun agud makita nindo.” Gani nagtabid sanda kay Jesus kag nakita nanda kon diin tana nagaoli. Mga alas koatro ron dato ang apon, gani doto sanda run lang nagpagabi.
40Ang isara sa darwa nga dato nga nakabati anang koon ni Juan nga nagsonod kay Jesus ara iba kondi si Andres nga kabogto ni Simon Pedro. 41Pagkaaga ginpangita na nga lagi anang kabogto nga si Simon kag ginsogidan na nga nakita nanda ang Mesias. (Anang gostong ambalun ang Mesias “Cristo”.) 42Pagkatapos, gindara na dayon si Simon kay Jesus. Pagabot nanda kay Jesus, ginsulung ni Jesus si Simon kag nagkoon, “Ikaw si Simon nga bata ni Juan. Piro dadi tawagun ta ka run nga Cefas.” (Ang Cefas nga dia pario ra ang aran nga Pedro kag anang gostong ambalun “Bato”.)
Gintawag ni Jesus si Felipe kag si Natanael
43Pagdason nga adlaw, naisipan ni Jesus nga magayan sa probinsya ang Galilea. Pagabot nanda doto, nakita na si Felipe. Makon na dayon kay Felipe, “Dali, pagtawas kanakun!” 44(Si Felipe nga dia taga-Betsaida nga isara sa mga logar sa Galilea. Taga-doto ra si Andres kag si Pedro.) 45Anang ginimo ni Felipe, ginpangita na si Natanael, kag pagkakita na kanana, makon na, “Nakita namun run ang tao nga atun ginaulat nga ginsambit ang mga propita sa andang mga ginsolat. Kag ginsambit tana ra ni Moises sa anang ginsolat sa libro ang Kasogoan. Si Jesus gali nga taga-Nazaret nga bata ni Jose maman andang ginatomod.” 46Makon ni Natanael, “Ara sigoro taga-Nazaret nga makalosot nga may abilidad.” Makon ni Felipe kanana, “Dali, pagtabid agud makita mo.”
47Pagkakita ni Jesus kay Natanael nga nagaparapit kanana, makon na, “Dagi ang matood nga Israelita nga ara gid nagadaya.” 48Makon dayon ni Natanael kanana, “Basi kilala mo ako?” Makon da ni Jesus, “Bago kaw daraun digi ni Felipe, nakita ta kaw ron doto sa idalum ang kaoy nga igira.” 49Gani makon ni Natanael, “Manogtodlo, matood gid manda nga ikaw anang Bata ang Dios! Ikaw ra gid amun ginaulat nga magaari sa Israel!” 50Makon dayon ni Jesus kanana, “Ta nagatoo kaw kanakun tungud nga nagkoon ako nga nakita ta kaw doto sa idalum ang kaoy nga igira? Mas sobra pa dian imong makikita sa pira ka adlaw.” 51Kag makon dayon ni Jesus kananda, “Sa matood tana, magaabot ang adlaw nga makikita nindo ang langit nga magaabri kag makikita nindo anang mga angil ang Dios nga nagasaraka kag nagarolosong paayan Kanakun nga Naging Tao!”