John Buk Ilinga Ung-Pulu Mare
MUXNT
Buk Ilinga Ung-Pulu Mare
Ung-pulu mare buk-gomú 1 ilinga molemú.
Buk ili turum yili yu “Yesos-ni numanu munjurum lumbili anduli yili” (13:23-24, 19:26, 20:2, 21:7,20,23-24). ‘Akili lumbili anduli yi Jon.’ niku piliilimili. We lumbili andúlimanga bima bukna molemú akiliinga-pe Jon-nga bili naa molemú. 1:35-42, 18:15-16, 20:2-8 kananiko. Jon Pita-sele sika ena mare tapú-toku anduringli ung mare LLuk 22:8,13, Liipa Mundurum Yima 3:1,3-4,11, 4:1,3,7,13,19 molemú.
Jon-ni numanuna piliipa kene bukele turum ung-pulele Jon 20:30-31 molemú. Yesos yu Pulu Yili-nga málale kepe, yu Pulu Yili-ni ‘Yambuma tepa liipa ‘Mindili naa nangi.’ nimba alko topa kulunjupili.’ nimba liipa mundurum yi-nuim Mesaya Kraisele kepe, yu mindi kona molku mindi pungí ulu-pulele kepe, aku-sipa molemú mele ‘Yambuma-ni ‘Sika yu aku-sipa molemú. Sika nanga nimba aku-sipa tinjirim.’ niku tondulu munduku piliangi.’ nimba Jon-ni buk ili turum. ‘Akili sika.’ nimbu tondulu mundupu piliipu kene, penga mindili naa nombu, kona molupa mindi puli ulu-pulele liimulú. (Jon 1:7,12-13,17,29,35,40-42, 3:13-18, 4:10,13-14,25-26,39-42, 7:37-41, 5:21,24-27, 6:33,35,40,47-48,51,53-58, 8:12, 10:7,9, 10:11,14-15, 11:25, 14:6, 15:1,5, 8:42-47,51,56-58. Mare wasie molemúnje nu-ni nunu kurui.) Buk ambulkunaliinga aima alsena ung-pulu mare “8. bilip”, “24. laip”, “27. Mesaia”, “23. Krais” kene molemú.
Jon kolomong-auli 13-17 pali molemú ungma Jon-ni mindi bukele turum.
Yesos-ni ung-eku topa yu-yunu mulurum mele nirim, méle angere yupuku-guli nirim ung akuma Jon-ni nimba sirim: “Na gale moliu.” nirim Jon 6:35 molemú; “Na pa tiliele” nirim, 8:12; “Na lku keri-puléle” nirim, 10:7-9; “Na kung-sipsip tápu-tepa kunjiliele” nirim, 10:11,14-15; “Na yambu kulúlima lomburuku ola mulungí ulu-pulele kene kona mululi ulu-pulele kene” nirim, 11:25; “Na kupulanumele, sika-ungele, kona mululi ulu-pulele” nirim, 14:6; “Na unji-waenele” nirim, 15:1,5. “Na aku-sipa melema moliu.” nirim. Aku nirim mele ung-puluma aima piliai.
Jon yu-ni pepá yupuku topa mundupa, Liipa Ora Sirim bukele turumko.
Ya ung-pulele pora nikem.

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Pulu yili-nga ung-konale