YouVersion Logo
Search Icon

Zaŋ 1

1
Krestuwi wəpele
1Səza wətəŋga, daga Maŋgəlva dəɓələɗɗa dələv tagay ɓa, tay məs adaw yaŋ na wəpele. Wəpel nan asanək də Maŋgəlva, ndəni Maŋgəlva. 2Asanək də Maŋgəlva daga wətəŋ nani. 3Maŋgəlva aɗɗak ko mi pak də wəpel nani. Zəga tay ko taka məɗɗan məza dəndən ɓaɓa. 4Səzani zeŋgille nawkoh ade, zeŋgille nawkoh nan tay ki sit təki babar sit ɗiiyi. 5Təki babar tay kasak ara guzliyo, amma guzli dəɓap wəsərətən ɓa.
6Maŋgəlva aslənək ɗəf məs iya nan na Zaŋ. 7Adek vi karban təki babar nak sit ɗiiyi, vi ɗii dətafnən gəni. 8Ndən sən kiyən təki babari ɓa, amma adek kaɗɗa saydawa aka təki babara. 9Wəpel naka ndəni təki babar an təstəssə adek adəv dəlva, tay kasak azet ɗii pakə.
10Wəpel nan taya dəv dəlva, Maŋgəlva aɗɗa dələv pak dəni, amma dələv dəsən ɓa. 11Yaŋ ade aka dələv nani, amma ɗii nan dəŋgluwən ɓa. 12Amma ɗii meɓɓet aŋgluwənka, atafənka. Yaŋ net apsit sembe də kpaŋgaŋ gən kirtin Maŋgəlva. 13Dəkpaŋgaŋ də tive na nziya net ɓa, də uweti va ɗii adawaŋ ɓa, amma vi Maŋgəlva apsitik zeŋgille meleketeni.
14Wəpel nak akpaŋgək ɗəffa məs də gəɓa zəni, asanək awalaŋgəmə. Mulak gakdak nani, ndəni gakdak va Wətən məs taka arah aza Affəni. Dəndəni Maŋgəlva arban mbəlembəle nani də gegesiŋ nan pakə. 15Zaŋ apelik wənnani, anahək daya daya amna: Ndəni məs nəpel wənnani, nənah na: Wade dərɓagawa, amma waday kiyu də sembe, daga məɓəlli uwəw ɓa tay səkay.
16Mənam pak mərahək haran nam səzet aryeɗ nani, mərahək zəzay aka zəzaya. 17Maŋgəlva apsənək ma henziŋ ava Moyis, amma mbəlembəle nani də gegesiŋ nani arbanək də Zezu Krestu. 18Ɗəf tay dula ɗaah Maŋgəlva ɓa. Amma Wətən məs taka, an dəsan də Affən, ndəni dərban səm Maŋgəlva.
Wərba wənna Zaŋ məgəɗ baptem
(Matiye 3.1-12 / Markus 1.1-8 / Luka 3.1-18)
19Aŋki saydawa na Zaŋ dagan Yahudiyenɗe na Zerusalem asliŋgin məs dəlveŋge dit Lewiɗ azani, vi dəssohonən gəni: Nawa kənan di? 20Dəɓoŋ dawzlan ɓa, arbanək lewlew abet ɗii pakə: Əntə Messiya* ɓa. 21Assohonənka: Ya nawa kənan kan di? Eliyas kənan sa? Zaŋ azlan na: Awwo, Eliyas nan ɓa. Aɓɗaŋ na: Əstə məs kleŋ məs mədawga tay sa? Amna: Awwo vaski ɓa. 22Apsənən na: Ya nawa kənan kan di? Məmnda gan gən wəsləŋ sit ɗii də sləŋ məni. Ya ka nawa kəda ɗi zuk kandi? 23Zaŋ azlan na:
Əntə an məs kleŋ Ezay apel akani, amna:
Vamvəl tayənzla awra tay nah na:
Məgəɗsən tive metiŋ sarara sən Ɗəfdaya.
24Suweleŋgit ɗii məsliŋgit aza Zaŋ neki, Farisiyenɗe* meɓɓet tahəŋ. 25Assohonənka: Ya an Messiya kənan ɓa, walla məs kleŋ Eliyas, walla məs kleŋ maɓɓani ɓa, ya vi mi kədaɗɗa baptem di? 26Zaŋ azlansitike: Intatə gəɗ sukum baptem də iŋkile, amma ɗəf maɓɓan tay awalaŋkum, kəsənən ɓa. 27Wade dərɓagawa, amma nəgap nawpel helegeɗ net hensek nan ɓa.
28Wənnəs pak awalaŋ gəla na Baytaniya agəɗə, dəgar ki məlpa na Zordan, atəki Zaŋ adawgəɗ sit baptem sit ɗiiyi.
Zezuwi botol na Maŋgəlva
29Yaŋ vit pumpum nani, Zaŋ awlak Zezu dazan azani, amna: Andaki botol na Maŋgəlva naw gəm mambray na dəlva. 30Ndəni ɗəf məs nədawpel sukum wənnani, nənah na: Ɗəf maɓɓan wade dərɓagawa, amma adayək kiyu də sembe, vi tay daga məɓəlli uwəw ɓa. 31Nəsəna naway dəl san vaskəŋdi ɓa, amma nədek wəɗɗa baptem viyit Israyelɗe dəsənən gəni.
32Zaŋ anah əmpa na: Nulak Əmpəs na Maŋgəlva aprikik sə disiŋ va mukuɗuŋgulo, adek əsan akani. 33Pay nani nəsən ɓa, amma Maŋgəlva məs də slənu wəɗɗa baptem ndəni dənah suwa, apsu na: Akula Əmpəs daw pirke, wasan aka ɗəffa, ndəni naɗɗa baptem də Əmpəs Salala*. 34Zaŋ amna: Nulaka nəgəɗək saydawa akani, ndəni Wətən Maŋgəlva*.
Gewleɗ na Zezu en madabəŋ
35Vit pumpum nani Zaŋ tay ziwe atəki naka dit gewleɗ nan sula neki. 36Yaŋ awla Zezu dawtoŋgo, amna: Aŋki botol na Maŋgəlva. 37Gewleɗ na Zaŋ sula nek apprəmənək məs anahə, asbanənək Zezu. 38Zezu amanək haran dirɓe, tahəŋ wəsbanəni, assohotike: Məkədaw kaya nən di? Apsənən na: Mərbə zəga, aŋga kəsok di? Apsit na: Məde mula. 39Yaŋ ambataŋ awlanənək aki adawsani. Dəpas tay va ler poɗo anziyaŋgək dəndən.
40Ɗəf taka səmbet ɗii məzəpprəmən wəpel na Zaŋ, asbanək Zezu, ndəni Andre, məlmən Simoŋ Piyer. 41Andre aləmək də Simoŋ məlməni dabəŋ apsəna: Mərəhək Krestu. 42Akak aza Zezu. Zezu awlaka, amna: Əstə Simoŋ wətən Zaŋ abesna iya nok wasan Kefas, va wənah na milɓe.
Zezu ayak Filip də Natan
43Vit pumpum nani, Zezu aŋgələk əmbat a Galile. Aləmək də Filip apsən na: Asbawa. 44Filip bo sə Baytisayda ade, sə walaŋ gəla nani, ndəni gəm Andre də Piyer. 45Filip bo aləmək də Nataniyel, apsən na: Mərəhək an məs Moyis apel akan adəv ɗerewel na ma henziŋ, məs kleŋɗe bo apelinək wənnani, ndəni Zezu wətən Zozef məs na Nazaret. 46Nataniyel apsən na zəga mogon waɓap wəzzan sə Nazaret sa? Filip amna ade awla.
47Adan Zezu awla Nataniyel dazan azani, apelik akani, amna aŋki Israyel məs tay də muluvuluvu azan ɓa. 48Nataniyel assohonəka: Mbarmbar kəsənu di? Zezu azlan sənəka: Nulukuk daga kədawsok amba sukoyo, daga Filip dəɓəl əyuk tagay ɓa. 49Yaŋ Nataniyel anah sən na: Mərbə zəga istə Wətən Maŋgəlva*, istə məlĩ net Israyelɗe. 50Zezu apsən na! Kətaf na vi nənah na nulukuk amba sukoyo sa? Akula zigeɗ daykiyit zigeɗes də gugiriɗe. 51Apsən əmpa na: Gesiŋ nədaw nah suko, akulanən disiŋ məkolən, maslayɗe wapeŋgeŋ wapirkeŋ dəka Wətən Ɗəffa*.

Currently Selected:

Zaŋ 1: GDRNT85

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy