YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Igpamanubù tô Kagi ka Manama
1Tô ándà pa kému tô langun,#1:1 Tô ándà pa kému tô langun, ó tô katigkanayan katô langun. taganà dán sikandin na ágngadanan Kagi ka Manama. Sikandin tô ágduma ka Manama, asta Manama sikandin. 2Tikud tun ta katigkanayan katô langun, sikandin tô ágduma ka Manama. 3Igimu tô langun ukit kandin, asta ándà palang inému na ánnà ukit kandin. 4Sikandin tô ágtikudan ka kantayan, asta sikandin tô kappawaan tun ta kangittángngan katô pusung ka mga manubù. 5Sikandin tô kappawaan tun ta kangittángngan. Tô kangittángngan ándà gó ikapanalu katô kappawaan.
6Duwán sábbad manubù na ágngadanan ki Juan na Tarabunyag. Igpapid ka Manama si Juan 7ébô mulit-ulit tingód katô kappawaan#1:7 Si Jesus tô ágngadanan na kappawaan su sikandin tô ágtikudan ka kadigárran katô Manama. Ágpakitanán din tô Manama asta tô kakalyag ka Manama tun ta mga manubù, asta ágpasinsiya sikandin ka salà ka mga manubù na ágpamaké kandin. ka Manama, asta ébô mamaké tô langun manubù ukit katô ágtinuruán din. 8Ánnà si Juan tô kappawaan, asal sikandin tô igpapid ébô mulit-ulit tingód katô kappawaan. 9Tô bánnal kappawaan igsadun nit banuwa ébô kumappawà tô kangittángngan tun ta pusung katô langun manubù.
10Igsadun si Jesus kannun ta banuwa. Agad igimu tô langun nit banuwa ukit ki Jesus, asal ándà sikandin kilalayi ka mga manubù nit banuwa. 11Agad igsadun si Jesus tun ta kandin banuwa, ándà sikandin tanggapi katô kandin mga kaditaan.#1:11 Kandin mga kaditaan tô mga Judio. 12Asal tô langun manubù na igtanggap kandin asta igpamaké kandin, tô gó tô igimu din na mga gabatà ka Manama. 13Inému dan na mga gabatà ka Manama ánnà ukit ka kapamasusu ka manubù. Ánnà pagsik tikud tun ta kakalyag asta panámdám ka manubù. Asal tikud tun ta kakalyag ka Manama, inému dan na mga gabatà din.
14Igpamanubù sikandin na ágngadanan Kagi ka Manama, asta igóddô sikandin duma áknita. Igkita dé tô séllaán din, su tuu médu-édu sikandin asta ágkasarigan tô kagi din.#1:14 Tuu médu-édu sikandin asta ágkasarigan tô kagi din, ó ágkapánnuan sikandin ka panalangin asta kabánnalan. Magunawa pagsik tun ta 1:17. Sikandin tô bugtung Batà katô Ámmà din. 15Sikandin tô igulit-ulit i Juan na Tarabunyag tô igkagi sikandin ka mabákkár, na mà din, “Ni gó tô taganà ku igulit-ulit ákniyu na duwán pa dumunggù na tuu pa mallayat tô kamanubuan din ka tandingán kanak, su tô ándà a pa pamasusuwi, taganà dán sikandin.”
16Dakál tô kédu i Jesus áknita, asta ándà ágtamanán katô kédu din. 17Ukit ki Moises, igbággé tô mga sugù ka Manama. Asal ukit ki Jesu-Cristo, igdunggù dini áknita tô kédu asta tô kabánnalan. 18Ándà palang manubù na ikakita ka Manama. Asal tô bugtung Batà ka Manama na inalayun ágduma ka Manama, sikandin tô igpasóddór áknita tingód katô Ámmà din.
Ánnà Mesiyas si Juan na Tarabunyag
Juan 1:19-28; Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luc 3:1-18
19-20Na, duwán mga pangulu ka templo asta mga rubbad i Levi na igsadun tun ki Juan na Tarabunyag. Igpapid dan tô mga pangulu ka Judio tikud tun ta Jerusalem ébô minsà dan ki Juan ka sadan sikandin. Ni gó tô igulit i Juan, su ándà din buluni tô kabánnalan, na mà din, “Ánnà a Mesiyas.”
21Iginsà sikandan, na mà dan, “Sadan ka? Si Elias ka?”
Igtaba si Juan, na mà din, “Ánnà.”
Igkagi sikandan, na mà dan, “Sikuna basì tô propeta na gimanan dé.”#1:21 Ahaán tô Deuteronomio 18:15,18; Malaquias 4:5-6.
Igtaba si Juan, na mà din, “Ánnà.”
22Igkagi puman sikandan, na mà dan, “Uliti ké ka sadan ka, ébô duwán taba dé katô mga manubù na igpapid áknami. Ándin tô taba nu tingód katô áknikó kamanubuan?”
23Igtaba si Juan, na mà din, “Sakán tô katumanan katô igkagi katô propeta sayyan na si Isaias, na mà din,
“‘Duwán sábbad manubù na dinággán yu na gullaó tun ta disyerto: Tullid yu tô dalan na ukitan katô Áglangngagán.’”#1:23 Isaias 40:3.
24Igpapid ka mga Pariseo tô mga manubù na iginsà ki Juan. 25Iginsà sikandan, na mà dan, “Atin ka ánnà ka Mesiyas, asta ánnà ka si Elias na iglónód, asta ánnà ka tô propeta na gimanan dé, manan ka ágbunyag ka?”
26Igtaba si Juan, na mà din, “Ágbunyagga ukit ka wayig. Asal duwán sábbad manubù dini ákniyu na ándà yu pa kilalayi. 27Agad ikatapuri sikandin kanak, asal ánnà a nángngà agad lumusutta dád ka sandalyas din.”
28Ilumu ni tun ta lunsud ka Betania dipag katô Wayig ka Jordan na dutun ágbunyag si Juan.
Tô Nati Karnero na igbággé ka Manama
Juan 1:29-34; Mat 3:13-17; Mar 1:9-11; Luc 3:21-22
29Na, pagkasimag, igkita i Juan si Jesus na ágpadani kandin. Igkagi si Juan tun ta mga manubù na ilimud, na mà din, “Na, sikandin tô Nati Karnero na igbággé ka Manama, su sikandin tô miwà ka salà katô langun manubù nit banuwa! 30Sikandin tô taganà ku igulit-ulit ákniyu na duwán pa dumunggù na tuu pa mallayat tô kamanubuan din ka tandingán kanak, su tô ándà a pa pamasusuwi, taganà dán sikandin. 31Dángngan, ándà sóddór ku ka sadan sikandin. Asal ágbunyagga ukit ka wayig ébô pasóddórán ku katô mga rubbad i Israel tô tingód kandin.”
32Na, igulit-ulit si Juan, na mà din, “Igkita ku tô Ugis Espiritu na igsunnad tikud tun ta langit iring na salapati, asta igóddô tun kandin. 33Dángngan, ándà sóddór ku ka sadan sikandin, asal tô Manama na igpapid kanak ébô munyagga ukit ka wayig, sikandin tô igulit kanak na kitanán ku tô sunnadan asta óddóan katô Ugis Espiritu. Sikandin tô munyag ukit ka Ugis Espiritu. 34Igkita ku sikandin, asta gulitán ku ákniyu na sikandin tô Batà ka Manama.”
Tô tagnà mga disipulu i Jesus
35Na, pagkasimag, dutun puman si Juan na Tarabunyag asta tô duwa disipulu din. 36Tô igkita i Juan si Jesus na iglabé, igkagi si Juan, na mà din, “Na, sikandin tô Nati Karnero na igbággé ka Manama!”
37Tô igdinág tô duwa disipulu i Juan katô kagi din, igtalundug dan ki Jesus. 38Igsérê si Jesus, asta igkita din na igtalundug dan. Iginsà si Jesus, na mà din, “Ándin tô ágpamasakán yu?”
Igtaba sikandan, na mà dan, “Rabbi.” (Tô kóbadan, Taratinurù.) “Ánda é góddóan nu?”
39Igkagi si Jesus, na mà din, “Tákkás kó kanak ébô kitanán yu.”
Purisu igtákkás dan ki Jesus, asta igkita dan tô góddóan din. Igóddô dan tun kandin tô álló tô, su mga alas kuwatro dán ka mapun.
40Si Andres tô sábbad katô duwa disipulu na ikadinág ki Juan asta igtákkás ki Jesus. Mataladi si Andres asta si Simon Pedro. 41Tigkô dád igpamasak si Andres katô kaké din na si Simon, asta igkagi sikandin, na mà din, “Igkita dé tô Mesiyas.” (Tô kóbadan, Cristo.)
42Igpatákkás i Andres tô kaké din tun ki Jesus. Tô igkita si Jesus ki Simon, igkagi si Jesus, na mà din, “Sikuna si Simon na batà i Juan. Asal ngadanan ka ki Cefas.” (Magunawa tô kóbadan ka Cefas asta Pedro.)#1:42 Tô kóbadan ka ngadan Cefas asta Pedro, “batu.”
Igtákkás si Felipe asta si Natanael ki Jesus
43Na, pagkasimag igtaganà si Jesus na madun tun ta probinsya ka Galilea. Igpamasak si Jesus ki Felipe, asta igkagi sikandin, na mà din, “Tákkás ka kanak.”
44Na, taga Betsaida si Felipe, asta Betsaida tô lunsud na góddóan i Andres asta i Pedro. 45Igpamasak si Felipe ki Natanael, asta igkagi sikandin, na mà din, “Igkita dé sikandin na igkagi i Moises asta tô mga propeta tun ta igsulat dan sayyan. Tô gó si Jesus na taga Nazaret na batà i Jose.”
46Igkagi si Natanael, na mà din, “Ándà palang madigár na ágtikud tun ta Nazaret.”
Igkagi si Felipe, na mà din, “Tákkás ka ébô kumita ka kandin.”
47Tô igdunggù dan tun ki Jesus, igkagi si Jesus tingód ki Natanael, na mà din, “Na, sikandin tô bánnal rubbad i Israel, su ándà palang ágbulunán din!”
48Igkagi si Natanael, na mà din, “Igpamánnu nu ka kasóddór kanak?”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Tô ándà ka pa tawari i Felipe, igkita kud taganà sikuna tun ta siráb katô kayu igera.”
49Igkagi si Natanael, na mà din, “Sir, sikuna tô bánnal Batà ka Manama! Sikuna tô Harì na mangulu áknami na mga rubbad i Israel!”
50Igkagi si Jesus, na mà din, “Igpamaké ka su igkagiya na igkita ku sikuna tun ta siráb katô kayu igera. Asal kumita ka katô lumun ku na tuu pa makasalábbù.”
51Igkagi si Jesus kandin, na mà din, “Paminág nu ni kagin ku áknikó. Kitanán yu tô langit na kapókéan, asta kitanán yu tô mga panaligan ka Manama na ágpénék asta ágpónóg dini kanak na Igpamanubù.”#1:51 Ahaán tô Genesis 28:10-17.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy