Mateo 1
BLWNT

Mateo 1

1
Hen nangingganà an Jesu Cristu
Luc. 3:23-38
1Chichato hen natontonan hen nangingganà an Jesu Cristu way ganà Arey David way narpon Abraham.
2Ummanà ah Abraham wat ah Isaac way nangen-anà an Jacob. Yag anat umanà ah Jacob wat cha Juda way masosnod. 3Ah Juda, enahawana ah Tamar wat inyanàcha cha Fares an Zara. Ah Fares, inyanàna ah Esrom way nangen-anà an Ram. 4Ah Ram, inyanàna ah Aminadab. Ah Aminadab, inyanàna ah Naason, yag ah Naason, inyanàna ah Salmon. 5Cha Salmon way hen-ahawa an Rahab, inyanàcha ah Boaz. Yag cha Boaz way hen-ahawa an Ruth, inyanàcha agé ah Obed way nangen-anà an Jesse. 6Yag ah Jesse, inyanàna ah David way nan-are.
Ah David way annag enahawa hen ahawan Urias, chicha hen nangen-anà an Solomon. 7Yag ah Solomon, inyanàna ah Roboam, yah Roboam, inyanàna ah Abias, yah Abias, inyanàna ah Asa. 8Ah Asa, inyanàna ah Josafat. Ah Josafat, inyanàna ah Joram way nangen-anà an Ozias. 9Ah Ozias, inyanàna ah Jotam way nangen-anà an Ahaz, ya ah Ahaz, inyanàna ah Ezekias. 10Ah Ezekias, inyanàna ah Manasse way nangen-anà an Amon, yah Amon, inyanàna ah Josias. 11Ah Josias, inyanàna cha Jeconias way masosonod. Yag hen hiyachiy tempo, yachi hen niyéyan hen anchichay ganà Israel ad Babilonia way nan-alepan.
12Angkay hiyachi way wachacha ad Babilonia, ummanà ah Jeconias wat ah Sealtiel way nangen-anà an Zorobabel. 13Ah Zorobabel, inyanàna ah Abiud way nangen-anà an Eliakim, yah Eliakim, inyanàna ah Azor. 14Ah Azor, inyanàna ah Sadoc way nangen-anà an Akim, yah Akim, inyanàna ah Eliud. 15Angkay ummanà ah Eliud wat ah Eleazar way nangen-anà an Matan, ya ah Matan, inyanàna ah Jacob. 16Ah Jacob, hiyan nangen-anà an Jose way ahawan Maria way inan Jesus. Ya ah Jesus, hiya hen anchi Cristu way empopostan Apudyus way epalena hen antoy lota way mantoray.
17Wat hiyachi, nanepod an Abraham ingganan David wat ma-ahemporo ya opat way apo. Yag nanepod agé an David inggana hen anchi niyéyan hen anchichay ganà Israel ad Babilonia, wat na-ahemporo ya opat agé way apo. Yag nanepod hen anchi niyéyancha ad Babilonia inggana hen anchi niyana-an Cristu way empopostan Apudyusat na-ahemporo ya opat way apo agé.
Hen niyana-an Jesu Cristu
Luc. 2:1-7
18Yato hen nekaman hen niyana-an Jesu Cristu. Ah Maria way inana, netotorag way man-ahawacha an Jose, ngém cha-ancha mantepon yag fin-énat Maria way nafugi peet way gapo hen kafaelan hen Espiritun Apudyus. 19Ngém ah Jose way katoragna, na-ammuwana way nafugi ah Maria ngém maid innilana hen nekaman, wat gapo ta annag sosolloton yanggay hen orchincha, ekatnéén masapor achina etoroy. Ngém gapo agé ta achina laychén way maustan ah Maria wat ekatnéén iyanapna hen ekamanna way achi mangentoroy way achi ma-am-ammuwan. 20Ngém angkay hiyachi way chana ham-éham-én hen ekamanna, nampàilaat agé hen ihay anghel Apudyus hen nan-in-inpana way mangaliyén, “Heay Jose way ganà David, achia cha mafiinan way mangen-ahawa an Maria, te hen anchi finuginaat maid kasen narpowana no faén yanggay hen kafaelan hen Espiritun Apudyus. 21Wat iyanàna hen larae way ngadnanyu ah Jesus te hiya hen mangenharà an chàyu way ahentaguna hen machusaanyu gapo hen fasoryu.”
22Na-ammaan amin chato ah tommot-owaan hen anchi imfagan Apudyus ad namenghan way ensorat hen profetana, ekatnéén,
23“Ammag an mafugi hen ihay fafarasang way cha-an matmatchà, yag iyanàna hen larae way mangadnan ah Emmanuel way hen laychén nadchiy aryénat i netape ah Apudyus an chitaaw ad uwan.”
24Angkay hiyachi way fummangon ah Jose, enafurotna hen imfagan hen anchi anghel wat enteponna ah Maria. 25Ngém iggayna paat tadtad-én hiya ingganah ummanà. Yag angkay ummanà, ngenadnan Jose hen anchi utteng ah Jesus.

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Hen alen Apudyus

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.