YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Nan Kali Ay Nunfialin As Taku
1As nan laplapuna, sakbay mafiayang nan luta, nawawacha at nan Kali.#1:1 Nan kali at hiya nan mangammuwan as nan wacha as numnum. Isunga nan laychun ay kanan nan Kali ay hi Cristo at hiya nan mangammuwan nan tataku as nan numnum Apo Dios. Nan nauy Kali ay hi Cristo at kadwan Apo Dios, ya hiya at Apo Dios ay mismu. 2Hi tona ay Kali at kadwan Apo Dios nunlapu ad maliyam. 3Nan am-in ay wacha at finayang Apo Dios babaen kan hiya, ya mu achi babaen kan hiya at maid usa as nafiayang.#1:3 Gen. 1:1; 1 Co. 8:6; Col. 1:16-20 4Hiya nan kurpuwan chi fiyag, ya nan nauy ay fiyag at hiyana nan silaw ay manilaw as nan numnum nan tataku. 5Nan silaw at silawana nan ngongot, ya achi poros amisun nan ngongot nan silaw.
6Wacha nan usa ay taku ay finaor Apo Dios ay nan ngachana at Juan.#1:6 Luc. 1:5-25 7Enmali ay uy mangepaneknek as nan maepangkep as nan nauy silaw ta am-in ay tataku at omafurotcha koma babaen kan hiya. 8Hi Juan ay mismu at fiakun hiya nan chiyuy silaw. Enmali yangkiay ay uy mangepaneknek as nan maepangkep as nan chiyuy silaw.
9Nan tit-iwa ay silaw ay manilaw as nan numnum nan am-in ay tataku at cha omali asna's luta. 10Asna's luta nan nawawad-anana, ya am-in ay wacha hena at finayang Apo Dios babaen kan hiya. Uray mu hiyasa, nan tataku at kuncha challu chaan enmatonan hiya. 11Enmali henan mismu ay ilina, ngem chaan enawat nan kakailiyana hiya. 12Ngem am-in ay nang-awat ya enmafurot kan hiya at chicha nan nangichatana as kalibfengan ay munfialin as an-ak Apo Dios. 13Nan kiapón nan nunfialinancha as an-ak Apo Dios at fiakun nan naiyankancha as nan chanakchakorcha winnu fiakun kiapú as nan pangkep nan hen-asawa ay mawad-an as anak, ngem kun at babaen as nan pannakafialin Apo Dios.
14Nan Kali at nunfialin as taku ya nakiili kan chakami. Naila nan grasyana as nan am-in ay en-enatna, ya am-in nan infiagfiakiana at tit-iwa. Inilami nan kaichayawana ay inchat Amana kan hiya ay us-usa ay Anakna.
15Hi Juan at penaneknekana nan maepangkep as nan hana Kali. Infukiawna, “Hi tona nan infiakiak kan chakayu un, ‘Nan cha umunud kan ha-un at am-amud mu ha-un, tay nawawacha hiya sakbay maiyanakak.’ ” 16Kiapú as nan ongoongor ay sug-angna, kanayon ay somabsafi nan bendisyona kan chitaku am-in. 17Tay nan Lintig at enpakaammon Apo Dios babaen kan Moises, ngem nan grasyana ya nan kenatit-iwa maepangkep kan hiya at enpakaammuna babaen kan Jesu Cristo. 18Maid poros nakaila kan Apo Dios mu achi yangkiay nan us-usa ay Anakna ay Dios mismu ay kadwan Amana. Hiya nan nangepakaammu as nan maepangkep kan Amana as nan tataku.
Nan Nun-ekaskasabaan Juan Ay Fumufunyag
(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luc. 3:1-18)
19Hiyana nan penaneknekan Juan as nan papachi ya as nan chiyuycha Levita ay finaor nan anap-apon chi Judio ad Jerusalem ay uy manarudsud kan Juan mu anan ngachana. 20Chaan ensaot Juan, ngem kuna at inpudnu kan chicha un, “Fiakun ha-un nan Cristo.”#1:20 Jn. 1:41. “Cristo” as nan kalen chi Griego winnu “Mesias” as nan kalen chi Hebreo. Nan laychuna ay kanan at nan chinutokan Apo Dios ay muntoray.
21Senarudsudcha, “Ngachanmu ngay ngarud? Ay he-a hi Elias?”#1:21 Mat. 11:14
“Fiakun,” ensongfiat Juan.
“Ay he-a nan Pomapadtu ay sasad-unmi?”#1:21 Deut. 18:18-20 senarudsudcha kasin.
“Fiakun,” ensongfiatna.
22Kenalicha kan Juan, “Ayu man paat ifiakiam mu anan ngachanmu. Masapor wachay esongfiatmi as nan chiyuycha nangifiaor kan chakami. Anan ngachanmu tit-iwa?”
23Tinumfor hi Juan babaen as nan nangifiag-ana as nan enpadton Isaias, “Ha-un nan kalen nan cha mangifugfukiaw henan disyerto un, ‘Munlutkunyu nan ayun nan Apo.’ ”#1:23 Isa. 40:3; Mar. 1:2-3; Luc. 3:4-6
24Angkiay ya nan chiyuycha finaor nan chiyuycha Fariseo at senarudsudcha kan Juan, 25“Adchi ngay t'uyka munfunyag mu fiakun he-a nan Cristo winnu hi Elias winnu nan chiyuy pomapadtu?”
26Tinumfor hi Juan, “Funyakiak chakayu as chanum, ngem wacha kan chakayu nan achiyu am-ammu. 27Hiya nan cha umunud kan ha-un, ya achiyak poros maekari ay mangfokat as kiarot nan sapatosna.” 28Enommat chaná am-in ad Betania as apét fomokfoknakian nan urkiw as nan usa ay chumang nan wawwang ay Jordan ay cha munfunfunyakian Juan.
Nan Korderon Apo Dios
29As nan kafikiatana, inilan Juan hi Jesus ay cha omali kan hiya, ya kanana, “Nauy nan Korderon Apo Dios ay mangaan as fiasfiasor nan katakutaku! 30Hi tona nan infiakiak ay cha umunud kan ha-un ay am-amud mu ha-un, tay nawawacha hiya sakbay maiyanakak. 31Uray ha-un at achek us am-ammu hiya ad kasin, ngem enmaliyak ay mangfunyag as nan tataku as chanum ta hiyasa nan maepakaammuwana kan chakayu ay kianak Israel.” 32Nauy nan pammaneknek Juan, “Inilak nan Espiritu Santo ay kenomsop ay kaman karopati ay nurpu ad chaya ya nayaschi kan hiya. 33Ha-un mismu at achek am-ammu hiya. Ngem hi Apo Dios ay nangifiaor kan ha-un ay mangfunyag as nan tataku as chanum at kenalina kan ha-un, ‘Nan ilaumtu ay komsopan ya mayayaschiyan nan Espiritu Santo at hiya nan mangfunyagtu as nan tataku as Espiritu Santo.’ 34Inilak sa tit-iwa, at paneknekak kan chakayu ay hiya nan Anak Apo Dios.”
Nan Omona Ay Disipulus Jesus
35As nan kafikiatana, nangatakchug hid-i kasin cha Juan ya nan chuwa ay disipulusna. 36Kun pay inilan Juan hi Jesus ay cha mar-os, kenalina, “Chiyuy nan Korderon Apo Dios!” 37Chinngor nan chiyuycha chuwa ay disipulus Juan nan kenalina, at inmunudcha kan Jesus. 38Nunsakong hi Jesus, ya inilana chicha ay cha umunud kan hiya. Angkiay senarudsudna kan chicha, “Ay wachay chayu anapun?
“Rabbi, ay chaud man paat nan mamagyanam?” Ensongfiatcha. (Nan laychun ay kanan nan Rabbi at “Misturu”).
39Kenalen us Jesus, “Akayu ta ilaunyu.” Isunga nakiuycha kan hiya, at inilacha nan mamagyanana, nakepagyancha kan hiya as nan hana ay urkiw, tay alas kuwatro as nan makiayud.
40Hi Andres ay sunúd Simon Pedro at hiya nan usa as nan chiyuycha chuwa ay nanngor as nan infiakian Juan ya nakiuy kan Jesus.#1:40 Mat. 4: 18-22 41Uy enanap Andres omona hi Simon ay sunúdna. Kuna pay inila, kenalina kan hiya, “Nad-ananmi nan Mesias.” (Nan laychun ay kanan nan Mesias at Cristo.) 42Angkiay ya intun-udna hi Simon kan Jesus.
Entoongan Jesus hi Simon, ya kanana, “He-a hi Simon ay potot Juan. Mangadnankantu as Cefas.” (Nan laychuna ay kanan at Pedro.)#1:42 Nan Cefas ya Pedro ay ngachan at munpachong ay fiatu nan laychuna ay kanan.
Nan Nangayakian Jesus Kan Cha Felipe Kan Natanael
43As nan kafikiatana, ninumnum Jesus ay umuy ad Galilea. Ininchanana hi Felipe, ya kanana kan hiya, “Aka, unuchunak.44Hi Felipe at i-Betsaida ay kailiyan cha Andres kan Pedro.
45Naanapan Felipe hi Natanael, ya infiakiana kan hiya, “Ininchananmi nan chiyuy taku ay insurat Moises as nan liblon chi Lintig ya nan insurat us nan chiyuycha pomapadtu. Hiya hi Jesus ay i-Nazaret ay potot Jose.”
46Angkiay ya kenalen Natanael kan hiya, “Ay wacha ngun paat chi ammay ay murpu ad Nazaret?”
“Aka at kayya ta ilaum!” kenalen Felipe.
47Kun pay inilan Jesus hi Natanael ay cha omali kan hiya, infiakiana nan maepangkep kan hiya, “Nauy nan tit-iwa ay kianak Israel ay maid poros kenasikap kan hiya.
48As nan hiyachi, kenalen Natanael kan Jesus, “Anan nangammuwam kan ha-un?”
Tinumfor hi Jesus, “Inilak he-a as nan puon nan kaiw ay igos sakbay ayakian chaká kan Felipe.
49Tinumfor hi Natanael, “Misturu, he-a payat nan Anak Apo Dios! He-a nan Aren nan Israel!”
50Tinumfor hi Jesus, “Enmafurotka o-ngun kiapú ta kenalek un inilak he-a as nan puon nan kaiw ay igos. Ilaumtu nan ongoongor ay nakaskaschaaw ay ommat mu nan nauycha.51Angkiay ya kenalen Jesus kan chicha, “Ifiakiak kan chakayu nan tit-iwa ay ilaunyuntu ad chaya ay kaman nanatkafian ya nan angheles Apo Dios ay cha um-umuy ya cha komkomsop as nan Naepadtu ay Anak chi Taku.#1:51 Gen. 28:12

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;