Joshua 19:3

Joshua 19:3 NIV

Hazar Shual, Balah, Ezem
NIV: New International Version
Share