Joshua 19:19

Joshua 19:19 NIV

Hapharaim, Shion, Anaharath
NIV: New International Version
Share