Juan 2
MCA
2
Pa' ewi'ƚ witiwhe'yejii pa' witset'ii Caná.
1Qa in hats wetshetk'ewiƚik'i neƚuts#2:1 Wetshetk'ewi'ƚ neƚuts pe' hebreo qa ƚeqiyij martes. qa na'l ka' ewi'ƚ witiwhe'yejii hakha' witset'ii Caná, hakha' sehe' Galilea, qa ke' ƚenene ha' Jesús qa hats i'ni' hakha'an.#Jn 2:11; 4:46; 21:2; Mt 1:16; 17:22 2Ha' Jesús te'niyinhe'yij iye qa week he' ƚ'ijatshenhei kakha' witiwhe'yejii. 3Qa in hats aje'eƚ yimji' ka' wino'ok'i, qa ke' ƚenene ha' Jesús qa yit'ijets: —Hatste' yimji' ka' wino'ok'i.— 4Jesús qa yit'ijets: —Efu, ¿inhats'ek in ƚit'ij yiwets kakha'an? Mente' yamtaxets ƚahats'ij qu' haqsiijkii pa'qu' ƚunye'je'.—#2S 16:10; 19:22; Jn 19:26 5Ke' ƚenene qa yiyaji'ijets hekhewe' t'ihinijkii, qa yit'ijets: —Aqsiiƚijkii week pa'qu' nit'iƚij ewets nakha'an.— 6Qa na'l hekhewe' ewi'ƚ tatsai (6) kekhewe' qits utel wanaqsiijkii in eƚi'nilij, we'neni' hakha'a' qe qa' natnatkinhe'yij kakha' ƚunyejei nekhewe' judiol qe wa'nqa'. Ewi'ƚ hekhewe' eƚi'nil wejuƚji'ju' pa'qu' iweli'ye' qu' wetshetk'ewi'ƚe' ne'ej qits kamusil.#Lv 13–14; He 1:3 7Ha' Jesús qa yiyaji'ijets hekhewe' t'ihinijkii, qa yit'ijets: —Oponhetiƚik'i pa'qu' iweli'ye' nekhewe' eƚi'nil.— Ma' qa yoponhetik'i he' eƚi'nil. 8Ma' qa ha' Jesús qa yit'ijets iye: —Hane'ej qa' a'natsiyi'ƚju' ƚammise'ji qa eka'xi'ƚii nakha' tenek'enhe'yij ha'ne ƚe'wis neƚu qu' nijaajin.— Ma' qa yeka'xii. 9Qa ha' tenek'enhe'yij ka' ƚe'wis neƚu in yijaajin kakha' iweli'tax in wino'oj, hakha'an in nite' nikfe'lets pa'n ta'ƚji' ka' wino, qa hekhewe'ƚe yithayiki qa nikfe'lets qe ƚekhewel natsiiju' kakha' iweli'ƚetax. Ma' qa ha' tenek'enhe'yij ka' ƚe'wis neƚu qa taya'yii ha' tewhe'yei, 10qa yit'ijets: —Week na'aj jukhew yojohon qe t'ihinij qu' ne'tniyahaiji' na'aj ƚe'wisji'ha wino, ma' qa in hats yape'ejets qe te'niyahaiji', qa' hats t'ihinij iye qu' ne'tniyahaiji' na'aj les nite' ƚe'wisji'ha wino. Qa akha'ƚe qa menjiit ƚaqsi'j nite' ƚ'ihinij qu' ne'tniyahaiji' ha'ne ƚe'wisji' wino.— 11Aka'an hik aka' yojo kekhewe' ham ƚunyejeyi'iju'ƚ in yaqsiijkii ha' Jesús, qa yaqsiiji'kii hakha' witset'ii Caná, hakha' sehe' Galilea. Aka'an ƚunye'j in hats inq'ethinij pa' qi ƚewqiye'jji'ha, qa he' ƚ'ijatshenhei qa qi'ija in nite' yeqeku' hakha'an.#Jn 2:1; 17:24; 21:2; Mt 17:22; 2Co 4:11; 1Jn 1:2; Mr 10:37 12Qa in hats ƚ'anu'upji' week ekewe'en, ma' qa yamii ha' Capernaum ƚijts'ekikii ke' ƚenene qa he' ƚek'injats qa he' ƚ'ijatshenhei, qa nite'ƚe olots ke' neƚuts in amaneyi' hakha'an.#Lc 8:19-21; 10:15; Mt 12:46-50; Mr 3:31-35; 6:3; Hch 1:14
Jesús qa yiwutshenfik'ikii pe' t'ihintaxij pe' wekwek pe' witlijtsitjiyifi.
(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-46)
13Kakha' ƚeqe ƚe'wis neƚu nekhewe' judiol Pascua hats k'esets, qa ha' Jesús qa yamii ha' Jerusalén.#Ex 12:11; Mt 23:37 14Qa in uyifi ke' witlijtsitjii qa yi'wenifi he' t'ihinij he' wakka, he' t'ihinij he' kots'etets, he' t'ihinij ofol qa hekhewe' iye yepiletetskii ƚ'astai i'niju'kii hakha'a'. 15Ha' Jesús qa yaqsiijkii ka' ewi'ƚ ƚeqsilanhet niihai, qa yiwutshenik'uifik'ikii ke' witlijtsitjiiyifi he' weekji', qa weeki'ƚ he' ƚeƚinhei kots'etets qa he' wakka iye. Qa niwu'mi'ju'kii iye sehe' kekhewe' ƚ'astai nijketits hekhewe' yepiletetskii ƚ'astai, qa yiwu'mkii iye ke' ƚeqe mesalik'i.#Hch 27:32; Mt 7:15 16Qa yit'ijets he' t'ihinij he' ofol: —¡Eka'xi'ƚik'uifik'i hane'e'in enewe'en! ¡Hasu'uj eqfenyejeyi'iƚij ene' ƚetsi' na' Tata na'aj witaqhawet!—#Mt 5:16; 11:27; Jn 2:17; 8:42; Lc 11:51; Jer 7:11; Zac 14:21; Mal 3:1-3 17He' ƚ'ijatshenhei qa nikfe'lik'i ma' qa yijamti'ik'i kekhewe' we'nika'ajji' pa'aj in yit'ij: —Pakha' nite' yeqwejinka'xtaxiji'm qu' ham niwqinhete'ji' ene' etsi', hik pakha' qu' nesƚuj.—(Sal 69:9)#Nm 25:13; Ga 5:15 18Hekhewe' judiol qa yit'ijets: —Ets'ethini'ƚij pa'qu' ham ƚunye'ji'iju'ƚ qu' aqsiijkii hane'ej, hats'inha qu' netsikfe'liƚets qu' nata'ƚets pa' Intata in ƚaqsiijkii aka'an.— 19Qa yeku'ƚ ha' Jesús: —Iwuƚ'enheti'ƚju' qa' onopƚeti'ƚju' iye ene' qi witlijtsitjii, qa qu' namets wetshetk'ewi'ƚ neƚuts qa' heniihinpha'm iye.—#Lc 1:21; 9:22 20Ma' qa he' judiol qa yeku'ƚ iye, qa yit'ij: —Cuarenta y seis (46) ininqapits in we'nithayiki ene' qi witlijtsitjii, qa akha' ¿me ƚumti qu' wetshetk'ewi'ƚ neƚutse' qu' eniihinpha'm iye?—#Mr 15:29 21Qa hakha' Jesús in yit'ij, “ene' qi witlijtsitjii” qete'e' hakha'ƚe week ƚ'ese'n in iyetij.#Mt 26:26; 27:52,58; Mr 14:22; 15:43; Lc 12:4; 22:19; 23:52,55; Jn 19:31,38,40; 20:12; 1Co 10:16; 11:23-26; He 10:5,10; 1P 2:24 22Qa hik ta'ƚijupi' in iƚa'x iye qa he' ƚ'ijatshenhei qa yijamti'ik'i in hik aka' hayiits yit'ij, ma' qa les in nite' yeqeku' kekhewe' hayiits we'nika'ajji' pa'aj qa kekhewe' iye ƚe'lijei ha' Jesús qa iyetji'ij.#Mt 17:9; 26:54; Ap 20:12; Jn 14:26; 2P 1:20
Qa olots pekhewe' hats tek'enets pa'aj pa' Jesús.
23Ha' Jesús in mexe i'ni' ha' Jerusalén kekhewe' ƚe'sits neƚutsji' Pascua, ma' qa olots hekhewe' tek'entaxets, qe ta'ƚijupi' in yi'wenijha kekhewe' yaqsiijkii in ham ƚunyejeyi'iju'ƚ.#Mt 23:37; Jn 5:1; 10:25; 1Jn 3:23 24Qa hakha'ƚe Jesús qa nite'ƚe yija'am pekhewe'en, qe nikfe'letsha pa' ƚunyejei hekhewe' weekji'. 25Qa hik ta'ƚijupi' in nite' hamik'ui pakha' qu' nenfeltaxi'm pa' ƚunyejei' hekhewe'en, qe hakha'an nikfe'lets week pa'qu' jukhewe'.#Jer 17:10

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About INTATA ȽE'ȽIJEI