YouVersion Logo
Search Icon

یوحنا ۱

۱
کلمه اینسان بوبوسته
۱ از اوّل کلمه بو و کلمه خودا اَمرأ بو و کلمه، خودا بو. ۲ اون اوّل خودا اَمرأ بو. ۳ همه چی توسطٚ اون به وجود بمو و از هر اونچی کی به وجود بمو، هیچ چی بدونٚ اون به وجود نمو.
۴ در اون حیات بو و او حیات، نورٚ آدمیأن بو. ۵ اَ نور در تاریکی تأبه و تاریکی نتأنه اونَ از بین ببره.
۶ مردی بمو کی خودا اونَ اوسه کوده‌بو. اونٚ نام یحیی بو. ۷ اون شهادت دَئنٚ‌ره بمو بو، شهادتٚ بر او نور، تا همه توسطٚ اون ایمأن بأورید. ۸ یحیی خودش او نور نوبو، بلکی بمو بو تا بر او نور شهادت بده. ۹ اون نورٚ حقیقی کی هر آدمی‌یَ منوّرَ کونه، حقیقتاً به جهان اَمون دوبو.
۱۰ اون دونیا میأن ایسَه‌بو و دونیا به واسطه‌یٚ اون به وجود بمو، امّا دونیا اونَ نشنأخته. ۱۱ به خو ملکٚ سر بمو، ولی اونٚ قوم، اونَ قوبیل نوکودیدی. ۱۲ امّا به تومامٚ کسأنی کی اونَ قوبیل بوکودیدی، اَ حقَ فدَه کی خودا زأکأن بیبید، ینی هر کسی کی به اونٚ نام ایمأن بأوره. ۱۳ نه کسأنی کی از اینسان به دونیا بموییدی و نه از نفسه خوأهشیدی و نه از ایتأ مردٚ خوأسته به دونیا بموییدی، بلکی تولدی از خودایه.
۱۴ کلمه، اینسانٚ خاکی بوبوسته و اَمی میأن ساکن بوبوسته و اَمأن اونٚ جلالَ بیده‌ییم،#۱‏:۱۴ به معنی: با دقّت نیگاه کودن جلالی کی شایسته‌یٚ او یگانه پسری ایسه کی از طرفٚ پئر بمو، پور از فیض و راستی. ۱۵ یحیی بر اون شهادت دَیی و با صدایٚ بلند گفتی کی: «اَن او کسی ایسه کی درباره‌یٚ اون بوگفتم: ‹اون کی بعد از من اَیه بر من برتری پیدا بوکوده، چونکی قبل از من وجود دأشتی›.» ۱۶ از اونٚ پوری اَمأن همه بهره‌مند بوبوستیم، فیض، فیضٚ سر. ۱۷ چونکی شریعت توسطٚ موسی بمو، امّا فیض و راستی به واسطه‌یٚ عیسی مسیح بمو. ۱۸ هیچکی هرگز خودایَ نیده. امّا او یگانه، کی پئرٚ ورجه ایسه و در خودشٚ ذاتم خودایه، اون، اونَ بشنأسأنه.
یحیی شهادت
۱۹ اَنه یحیی شهادت او وختی کی یهودیأن، کاهنأن و لاویأنَ از اورشلیم اونٚ پهلو اوسه کودیدی تا از اون وَوَرسید کی: «تو کی ایسی؟» ۲۰ یحیی اعتراف بوکوده، انکار نوکوده، بلکی اصرار دأشتی کی: «من مسیح نی‌یم.»
۲۱ وَورسه‌ییدی: «پس چی؟ تو الیاسی؟»
جواب بده: «نی‌یم.» وَورسه‌ییدی:
«تو او پیامبری؟»
جواب بده: «نه!»
۲۲ او وخت اونَ بوگفتیدی: «پس کی ایسی؟ بوگو چی جوابی او کسأنی‌ره کی اَمرَ اوسه کودیدی، ببریم؟ درباره‌یٚ خودت چی گی؟»
۲۳ یحیی طبقٚ اونچی کی اِشعیای نبی بیان بوکوده‌بو، بوگفته:
«من او صدایٚ نداکوننده در بیابانم کی گه:
‹خوداوندٚ رایَ هموارَ کونید!›» #۱‏:۲۳ اِشعیا کیتاب، بابٚ ۴۰، آیه ۳.
۲۴ تعدادی از اوشأنی کی روانه بوسته‌بید و از فریسیأن بید، ۲۵ اونَ وَورسه‌ییدی: «اگه تو نه مسیحی، نه الیاسی و نه او پیامبر، پس چره تعمید دیهی؟» ۲۶ یحیی در جواب بوگفته: «من آبٚ اَمرأ تعمید دهم، امّا شیمی میأن کسی ایسه کی شومأن اونَ نشنأسیدی. ۲۷ اونی کی بعد از من اَیه، من لایقٚ وأکودنٚ اونٚ کفشٚ بندم نی‌یم.»
۲۸ اَشأن همه در بیت‌عَنْیا واقع در او طرفٚ اُردُنٚ رودخانه رخ بده، جایی کی یحیی تعمید دَیی.
خودا برّه
۲۹ فردایٚ او روز، یحیی چون عیسایَ بیده کی اونٚ طرف اَمون دره، بوگفته: «اَنه برّه‌یٚ خودا کی گونایَ از دونیا اوسَنه! ۳۰ اَن، اونی ایسه کی من درباره‌یٚ اون بوگفتم: ‹بعد از من مردی اَیه کی بر من برتری دأشتی، چونکی قبل از من وجود دأشتی.› ۳۱ من خودمم اونَ نشنأختیم، امّا هَنٚ وسی بموم کی آبٚ اَمرأ تعمید بدَم تا اون، ایسرائیلٚ‌ره ظاهرَ به.» ۳۲ پس یحیی شهادت بدَه و بوگفته: «روحَ بیدم کی کبوترٚ مأنستن از آسمان فرود بمو و بر اون قرار بیگیفته. ۳۳ من خودمم اونَ نشنأختیم، امّا اونی کی مرَ اوسه کوده تا آبٚ اَمرأ تعمید بدَم، مرَ بوگفته کی: ‹هر وخت بیده‌یی کی روح بر کسی فرود بمو و بر اون قرار بیگیفته، بدأن اون، اونی ایسه کی روح‌القدسٚ اَمرأ تعمید دهه.› ۳۴ و من بیدم و شهادت دهم کی اَن خودا پسره!»
عیسی اوّلی شاگردأن
۳۵ فردایٚ او روز، ایبارٚ دیگر یحیی خو دوتأ شاگردأنٚ اَمرأ ایسَه‌بو. ۳۶ اون عیسایَ کی رأ شوئون دوبو، نیگاه بوکوده و بوگفته: «اَنه، خودا برّه!» ۳۷ وختی اونٚ دوتأ شاگرد، اَنٚ حرفَ بیشنَوستیدی، از عیسی دونبألسر رأ دکفتیدی. ۳۸ عیسی خو رویَ وأگردأنه و بیده کی از اونٚ دونبألسر اَمون دریدی. اوشأنَ بوگفته: «چی خوأییدی؟»
بوگفتیدی: «اَی اوستاد، تی خانه کویه ایسه؟»
۳۹ جواب بده: «بأیید و بیدینید!» پس بوشوییدی و بیده‌ییدی کی کویه خانه دأره و او روز اونٚ اَمرأ سر بوکودید. او لحظه ساعتٚ چهارٚ بعد از ظهر بو.
۴۰ ایتأ از او دو نفر کی یحیی حرفأنَ بیشنَوسته‌بو و عیسی دونبألسر بوشو، آندریاس، شمعونٚ پِطرُسٚ برأر بو. ۴۱ اون اوّل خو برأر شمعونَ پیدا بوکوده و اونَ بوگفته: «اَمأن مسیحَ کی اونٚ معنی ‹مسح بوبوسته‌یه›، پیدا بوکودیم.» ۴۲ و آندریاس، شمعونَ ببرده عیسی ورجه. عیسی اونَ نیگاه بوکوده و بوگفته: «تو شمعونٚ پطرس، یوحنا پسری امّا ‹کیفا› دوخوأده بی»، کی اونٚ معنی صخره‌یه.
عیسی فیلیپُس و نَتَنائیلَ به خو شاگردی دعوت کونه
۴۳ روزٚ بعد عیسی خوأستی کی به ولایتٚ جلیل بشه. فیلیپُسَ پیدا بوکوده و اونَ بوگفته: «می دونبأل بیأ!» ۴۴ فیلیپُس اهلٚ بیت‌صِیْدا بو، آندریاس و پِطرُسٚ همشهری. ۴۵ اون نَتَنائیلَ پیدا بوکوده و بوگفته: «اون کسی کی موسی در تورات درباره‌یٚ اون بوگفته و پیامبرأنم بینیویشتیدی، پیدا بوکودیم! اون عیسی، یوسفٚ پسر از شهرٚ ناصره‌یه!»
۴۶ نَتَنائیل اونَ بوگفته: «مگر به، کی از ناصره چیزٚ خوبی بیرون بأیه؟»
فیلیپُس جواب بده: «بیأ و بیدین.»
۴۷ وختی عیسی بیده کی نَتَنائیل اونٚ طرف اَمون دره، درباره‌یٚ اون بوگفته: «حقیقتاً کی اَنه او مردٚ ایسرائیلی کی در اون هیچ مکر و حیله‌یی پیدا نیبه!»
۴۸ نَتَنائیل عیسایَ بوگفته: «مرَ از کویه شنأسی؟»
عیسی جواب بده: «قبل از اونکی فیلیپُس ترَ دوخوأنه، وختی کی درختٚ انجیرٚ جیر ایسَه‌بی، ترَ بیدم.»
۴۹ نَتَنائیل جواب بده: «اوستاد، تو خودا پسری! تو ایسرائیلٚ پادشایی!»
۵۰ عیسی در جواب بوگفته: «آیا بخاطرٚ اَنکی بوگفتم ترَ درختٚ انجیرٚ جیر بیدم، ایمأن بأوردی؟ از اَن به بعد چیزأنٚ بزرگتری دینی.» ۵۱ بعداً بوگفته: «آمین، آمین#۱‏:۵۱ اصطلاحٚ آمینِ، یهودیأن وختی کی کلامی‌یٚ ایشنَوستیدی به زبان اَوردیدی و اونٚ معنی اَنه کی «هَطو ببه» یا به «حقیقت هَطو ایسه.» بعداً مسیحیأن «آمینَ» در آخرٚ دوعا یا بعد از ایشنَوستنٚ کلامه خودا به کار بردیدی ولی عیسی با به کار بردنٚ اون در اوّلٚ بعضی از خو گفته‌یأن به درستی و صحتٚ خو کلام تأکید کودی. شمرَ گم کی آسمان وازَ به و خودا فرشته‌یأنَ در حالی کی بر اینسانٚ پسر بیجیر اَییدی و به آسمان شیدی، دینیدی.»

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy