متّی 1:20

متّی ۱:۲۰ گیلکی

ولی وختی کی اَ تصمیمَ بیگیفته، خوداوندٚ فرشته خوابٚ دورون اونَ ظاهرَ بوسته و بوگفته: «ای یوسف، داوودٚ زأی، جٚه اَنکی مریمٚ اَمرأ عروسی بوکونی نوأ ترسئن، چونکی او زأکی کی اونٚ رحمٚ دورون قرار بیگیفته، جٚه روح‌القدسه.
گیلکی: کیتاب مقدّس به گیلکی
Share