متّی 1:18

متّی ۱:۱۸ گیلکی

عیسی مسیحٚ به دونیا اَمون اَطویی ایتفاق دکفته: عیسی مار «مریم» یوسفٚ نامزد بو ولی هنوز عروسی نوکوده‌بید کی معلوم بوبوسته، مریم روح‌القدسٚ جَا آبستنه.
گیلکی: کیتاب مقدّس به گیلکی
Share