متّی ۱
گیلکی

متّی ۱

۱
عیسی مسیحٚ شجره‌نامچه
۱ عیسی مسیحٚ شجره‌نامچه، کی داوود و ایبراهیم جزوٚ اونٚ اجداد بید:
۲ ایبراهیم، ایسحاقٚ پئر، ایسحاق، یعقوبٚ پئر،
و یعقوب، یهودا و اونٚ برأرأنٚ پئر بو.
۳ یهودا، فارِص و زِراحٚ پئر بو
و اوشأنٚ مارٚ نام تامار بو.
فِرِص، حِصْرونٚ پئر، حِصْرون، رامٚ پئر،
۴ رام، عمینادابٚ پئر، عمیناداب، نَحْشونٚ پئر،
و نَحْشون، سَلمونٚ پئر بو.
۵ سَلمون، بوعَزٚ پئر بو و بوعَزٚ مارٚ نام، راحاب بو.
بوعَز، عوبیدٚ پئر و عوبیدٚ مارٚ نام، روت بو.
عوبید، یَسا پئر،
۶ یَسا، داوودٚ پادشاه پئر،
و داوود، سلیمانٚ پئر بو.
سلیمانٚ مار، قبلاً اوریا زن بو.
۷ سلیمان، رِحُبعامٚ پئر، رِحُبعام، اَبیّا پئر،
و اَبیّا، آسا پئر بو.
۸ آسا، یَهوشافاطٚ پئر، یَهوشافاط، یورامٚ پئر،
و یورام، عُزیا پئر بو.
۹ عُزیا، یوتامٚ پئر، یوتام، آحازٚ پئر،
و آحاز، حِزِقیا پئر بو.
۱۰ حِزِقیا، مَنَسی پئر، مَنَسی، آمونٚ پئر،
و آمون، یوشیا پئر بو.
۱۱ یوشیا، یِکُنیا و اونٚ برأرأنٚ پئر بو،
هو وخت بو کی یهودیأن بابِلٚ میأن تبعید بوبوسته بید.
۱۲ و بعدٚ اَ تبعید، بابِلٚ میأن:
یِکُنیا، شِئَلتیئیلٚ پئر
و شِئَلتیئیل، زروبابِلٚ پئر بو.
۱۳ زروبابِل، اَبیهودٚ پئر، اَبیهود، ایلیاقْیمٚ پئر،
و ایلیاقْیم، عازورٚ پئر بو.
۱۴ عازور، صادوقٚ پئر، صادوق، اَخیمٚ پئر،
و اَخیم، اِلیهودٚ پئر بو.
۱۵ اِلیهود، ایلعازرٚ پئر، ایلعازر، مَتانٚ پئر،
و مَتان، یعقوبٚ پئر بو.
۱۶ یعقوب، یوسفٚ پئر،
و یوسف مریمٚ مرد بو،
کی عیسی معروف به مسیح،
مریمٚ جَا بدونیا بَمو.
۱۷ اَطویی جٚه ایبراهیم تا داوود سر جمع چارده نسل، و جٚه داوود تا وختی کی یهودیأن تبعید بوبوستیدی بابل چارده نسل، و جٚه زمانٚ تبعید تا مسیح چارده نسل بید.
عیسی مسیحٚ به دونیا اَمون
۱۸ عیسی مسیحٚ به دونیا اَمون اَطویی ایتفاق دکفته: عیسی مار «مریم» یوسفٚ نامزد بو ولی هنوز عروسی نوکوده‌بید کی معلوم بوبوسته، مریم روح‌القدسٚ جَا آبستنه. ۱۹ یوسف کی ایتأ آدمٚ درستکار بو و نخوأستی کی مریم رسوا ببه، هَنٚ وسی فکر بوکوده کی بهتره بی سر و صدا اونٚ جَا سیوا ببه، ۲۰ ولی وختی کی اَ تصمیمَ بیگیفته، خوداوندٚ فرشته خوابٚ دورون اونَ ظاهرَ بوسته و بوگفته: «ای یوسف، داوودٚ زأی، جٚه اَنکی مریمٚ اَمرأ عروسی بوکونی نوأ ترسئن، چونکی او زأکی کی اونٚ رحمٚ دورون قرار بیگیفته، جٚه روح‌القدسه. ۲۱ اون، پسر زأکی به دونیا اَوره کی تو وستی اونٚ نامَ ‹عیسی›#۱‏:۲۱ عیسی یَنی نجات‌دهنده. بنی چونکی اون، خو قومَ جٚه اوشأنٚ گونایأن نجات دهه.» ۲۲ تومامٚ اَ ایتفاقأن دکفته تا اونچی کی خوداوند، نبی زبانٚ جَا بوگفته‌بو، به انجام برسه کی:
۲۳ «ایتأ باکره دوختر حامله به و ایتأ پسر به دونیا اَوره
و اونَ ‹عِمانوئیل› دوخوأنیدی»#۱‏:۲۳ اِشعیا نبی بابٚ ۷، آیه ۱۴. کی اونٚ معنی ایسه: «خودا اَمی اَمرأ».
۲۴ وختی یوسف خوابٚ جَا ویریشته، اونچی‌یَ کی خوداوندٚ فرشته اونَ فرمان بدَه‌بو، انجام بدَه و مریمٚ اَمرأ عروسی بوکوده. ۲۵ ولی اونٚ اَمرأ همبستر نوبوسته تا اون خو پسرَ به دونیا بأورده و یوسف اونٚ نامَ «عیسی» بنَه.