یونس 4:2

یونس ۴:۲ گیلکی

بَزین خوداوندٚ ورجه دوعا بوکوده و بوگفته: «خوداوندا، وختی می سرزیمینٚ دورون ایسَه‌بوم، هَنَ نوگفتم؟ هَنٚ وسی ویریشتم و فرار بوکودم، بوشوم ترشیشٚ طرف. دأنستیم تو خودایی ایسی بخشنده و رحیم کی دیر ترَ غیظَ گیره و تی محبت تومامی نأره و تی رحمٚ وسی بلا نأوری.
گیلکی: کیتاب مقدّس به گیلکی
Share