یونس 2:6

یونس ۲:۶ گیلکی

بوشوم هو جایی کی کویأن جٚه اویه بیرون بمو بید و زیمین تا اَبد مرَ به بند فکشه. ولی تو بی، اَی خوداوند، می خودا، کی مرَ زنده گورٚ جَا بیرون فکشه‌یی.
گیلکی: کیتاب مقدّس به گیلکی
Share