یونس ۲
گیلکی

یونس ۲

۲
یونسٚ دوعا
۱ یونس جٚه ماهی شکمٚ دورون، خوداوند، خو خودا ورجه دوعا بوکوده ۲ و بوگفته:
«سختی میأن، می خودایَ دوخوأدم و اون می جوابَ بدَه.
برزخٚ دورون، فریاد کونان کومک بخوأستم و تو می صدایَ بیشنَوستی.
۳ مرَ دریا جولفٚ جیگا دورونی تأوده‌یی
و اویه سیلٚ آب مرَ بپوشأنه و تومامٚ تی پیله‌دأنه موجأن و تی کولاک می سرٚ جَا بوگوذشتیدی.
۴ بوگفتم: ‹تی چومٚ جَا دکفتم. چوطویی ایوار دِه تأنم تی موقدّس جیگایَ بیدینم؟›
۵ آبأن می جانَ تهدید بوکودیدی و جولفٚ جیگا مرَ خو دورون بیگیفته و دریا واشأن می دورٚ سر بیپیچستید.
۶ بوشوم هو جایی کی کویأن جٚه اویه بیرون بمو بید و زیمین تا اَبد مرَ به بند فکشه.
ولی تو بی، اَی خوداوند، می خودا، کی مرَ زنده گورٚ جَا بیرون فکشه‌یی.
۷ وختی مرگَ بیدم، خوداوندَ به یاد بأوردم
و می دوعا تی ورجه بولندَ بوسته و تی موقدّس جیگایَ فأرسه.
۸ اوشأنی کی بی‌ارزشٚ بُتأنَ پرستش کونیدی خوشأنٚ وفاداری‌یَ ترک کونیدی.
۹ ولی من آوازٚ اَمرأ ترَ شکر کونم و تی وسی قوربانی کونم و می نذرَ فدم.
نیجات، خوداوندٚ دسأنٚ دورون نهَه.»
۱۰ پس خوداوند ماهی‌یَ دستور بدَه و ماهی یونسَ ساحلٚ میأن بوجور بأورده.