یونس ۱
گیلکی

یونس ۱

۱
یونسٚ نافرمانی خوداوندٚ جَا
۱ ایتأ روز خوداوندٚ کلام، یونسَ کی اَمِتّای زأی بو، نازلَ بوسته و بفرمأسته: ۲ «ویریز بوشو نینوا، او پیله‌دأنه شهرٚ دورون، و اونٚ مردومٚ‌ره اعلام بوکون کی اوشأنٚ شرارتٚ جَا خبر دأرم.» ۳ ولی یونس ویریشته و بخوأسته خوداوندٚ حضورٚ جَا، به سرزیمینٚ ترشیش#۱‏:۳ تَرشیش ایتأ جٚه شهرأنٚ اسپانیای مدرن بو کی ایطرفٚ دیگر بو، فرار بوکونه. هَنٚ وسی، به بندرٚ یافا بوشو و اویه ایتأ کشتی‌یَ بیده کی شویی تَرشیش. خو کرایه‌یَ فدَه و سوارَ بوسته تا ملوانأنٚ اَمرأ بشه تَرشیش و اَطویی خوداوندٚ جَا فرار بوکونه.
۴ ولی خوداوند ایتأ پیله‌دأنه باد، دریا سر اوسه کوده و کولاکی بوبوسته کی کم بمأنسته‌بو کشتی بِشکَفه. ۵ ملوانأن بترسه‌ییدی و هر کدام خوشأنٚ خودا ورجه فریاد بزه‌ییدی و کومک بخوأستیدی. بَزین کشتی بارَ دریا میأن فوکودیدی تا کشتی سُبوکَ به. ولی پیشتر، یونس کشتی ته بوشو، اویه درازَ کشه و بوخوفته و اونٚ خواب سنگینَ بوسته. ۶ ناخدا اونَ نزدیک بوبوسته و بوگفته: «چوطویی تأنی راحت بوخوسی؟ ویریز و تی خودایَ دوخوأن بلکی تی خودا اَمرَ رحم بوکونه و هلاکَ نیبیم.»
۷ ملوانأن همدیگرَ بوگفتیدی: «هسه ایتأ قرعه تأودیم تا بیدینیم اَ بلا کی وسی اَمی سر بمو.» پس اَطو بوکودیدی و قرعه یونسٚ نام دکفته. ۸ اوشأن یونسٚ جَا وَورسه‌ییدی: «اَمرَ بوگو کی وسی اَ بلا اَمی سر بمو. تی کار چیسه؟ جٚه کویه اَمون دری؟ کو سرزیمین و کویدأنه قومٚ شینی؟» ۹ یونس بوگفته: «من عیبرانی‌یم و خوداوند، خودای آسمانی‌یَ پرستش کونم، اونی کی دریا و خشکی‌یَ خلق بوکوده.» ۱۰ اَشأنٚ دیلٚ زاله بترکسته و بوگفتیدی: «اَن دِه چی کاری بو تو بوکودی؟» چره کی دأنستیدی یونس، خوداوندٚ جَا فرار کودن دره چون خودش، اوشأنَ بوگفته‌بو.
۱۱ هو وخت کولاک و طوفان ویشتر و ویشتر بوستی. هَنٚ وسی، ملوانأن یونسٚ جَا وَورسه‌ییدی: «اَمأن تی اَمرأ چی بوکونیم تا دریا اَمِره آرام بیگیره؟» ۱۲ یونس بوگفته: «مرَ بیگیرید و دریا دورون تأودید تا آرامَ به، چونکی دأنم اَ کولاک می وسی شمرَ گیرفتارَ کوده.» ۱۳ ولی ملوانأن تلاش بوکودیدی پارو بزه‌ییدی تا کشتی‌یَ به خشکی فأرسأنید امّا نتأنستید، چونکی دریا طوفان به ضدٚ اوشأن ویشترَ بوستی. ۱۴ پس فریاد کونان دوعا بوکودیدی و بوگفتید: «خوداوندأ، تی جَا خوأییم اَمرَ، اَ مردأکٚ وسی هلاک نوکونی و وَنل کی اَمی دس، ایتأ بی‌گناهٚ خونٚ اَمرأ آلوده به. چونکی اَی خوداوند، هرچی خوأستی، بوکودی.»
۱۵ بَزین یونسَ بیگیفتید، اونَ دریا دورون تأوده‌ییدی و طوفان تومامَ بوسته و دریا‌یم آرام بیگیفته. ۱۶ ملوانأن اَ پیشامدٚ وسی خوداوندٚ جَا خیلی بترسه‌ییدی و اونَ قوربانی تقدیم و اونٚ ورجه نذرأن بوکودید. ۱۷ هو وخت خوداوند ایتأ پیله‌دأنه ماهی‌یَ اوسه کوده تا یونسَ قورت بده و یونس سه روز و سه شب اونٚ شکمٚ میأن بمأنسته.