San Mateo 1
KWINT

San Mateo 1

1
Jesucristowa an ñamin kwal uztuzne iara
(Lc 3.23-38)
1Jesucristowa kwal an ñamin kwal uztuza wian kit ka munara: Davidpa kwalkas Abrahampa kwalkas.
2Abrahamne Isaacpa papihsh azi.
Isaacne Jacobwa papihsh azi.
Jacobne Judáwa papihsh azi. Uskas paiña aimpihshtuzpa papihsh azi.
3Judáne Fareswakas Zarawakas papihsh azi. Tamarne uspawa akkuhsh azi.
Faresne Esrompa papihsh azi.
Esromne Arampa papihsh azi.
4Aramne Aminadabpa papihsh azi.
Aminadabne Naasónpa papihsh azi.
Naasónne Salmónpa papihsh azi.
5Salmónne Boozpa papihsh azi. Rahabne paiña akkuhsh azi.
Boozne Obedpa papihsh azi. Rutne paiña akkuhsh azi.
Obedne Isaíwa papihsh azi.
6Isaíne katsa ɨninmika Davidpa papihsh azi.
Katsa ɨninmika Davidne Salomónpa papihsh azi. Usne Uríaspa ashampara mɨlta. Uríaspa ashampane Salomónpa akkuhsh azi.
7Salomónne Roboampa papihsh azi.
Roboamne Abíaspa papihsh azi.
Abíasne Asawa papihsh azi.
8Asane Josafatpa papihsh azi.
Josafatne Jorampa papihsh azi.
Joramne Uzíaspa papihsh azi.
9Uzíasne Jotampa papihsh azi.
Jotamne Acazpa papihsh azi.
Acazne Ezequíaspa papihsh azi.
10Ezequíasne Manaséspa papihsh azi.
Manasésne Amónpa papihsh azi.
Amónne Josíaspa papihsh azi.
11Josíasne Jeconíaspakas paiña aimpihshtuzpakas papihsh azi. Sun payukin Babilonia suras awane Judío awaruza piznat kit uspawa surakima kal kin mɨlnara.
12Sun kitpane, Jeconíasne Salatielpa papihsh azi.
Salatielne Zorobabelpa papihsh azi.
13Zorobabelne Abiudpa papihsh azi.
Abiudne Eliaquimpa papihsh azi.
Eliaquimne Azorpa papihsh azi.
14Azorne Sodocpa papihsh azi.
Sodocne Aquimpa papihsh azi.
Aquimne Eliudpa papihsh azi.
15Eliudne Eleazarpa papihsh azi.
Eleazarne Matánpa papihsh azi.
Matánne Jacobpa papihsh azi.
16Jacobne Joséwa papihsh azi. Joséne Maríawa ampu azi. Maríane Jesúspa akkuhsh azi. Jesúsne, Mesíaskas, Dios nɨrɨtmikakas, muntɨt.
17Sunkanain catorce kwaltuzne Abramtas Davidtakima uzat kit ka munara. Davidtas Babilonia awa Judío awaruza piznat kit mɨlnarakima, mamaz catorce kwaltuzne uzara. Sun payuras mamaz catorce kwaltuzne uzara, Dios nɨrɨtmika kawinakima.
Jesúsne kawimtu
(Lc 2.1-7)
18Sunkana Jesucristone kawirɨt. Paiña akkuhshne Josékasa kasara kin namtɨt, pareju uztachasmin. Pareju uztachasmin, usne pɨja wa wanmalta, Dios Sɨnam Izpul akwa. Dios Sɨnam Izpulne Maríara winta, sun pashpa mɨlnapa. 19Joséne, paiña ampune, uskasa kasara kin namtɨt. Wat awa azi. Mane María pɨja warɨt mɨrawane, usne sun awa iztakin Maríara kwaimtus kainanashitchi. Usne Maríara puintain kwaishimtu, awa piankamamanpa. 20Sun mintuasmin, pitmɨzta. José kainkizpamtuasmin, Anpatpa ángelne Joséra ka kaizta:
—Mɨza. Nune Davidpa kwal i. Nune Maríara mɨlna ishkumun, up ashampa namnapa. Maríane sun painkul mɨjanpai, Sɨnam Izpul akwa. 21Usne maza painkul mɨjanpai. Nune ussa Jesús munnaka. Awa ussa Jesús munaanazi, Judío awaruza watsat mɨlnamtu akwa, kwail kiamanpa, ka kizta.
22Sunkana kirɨt, wan awa Anpat kaizta aizpa nɨjkulanapa. Dios kainammmikane ka kaizta:
23“Nimpihsh ashampane pɨja wanazi.
Usne maza painkul mɨjanazi.
Uspane ussa Emanuel munanazi.”#Is 7.14
(Sun mun kizkane, “au Diosne aukasa uztu” kizmuspas.)
24Kainkizpamtu izkultawane, Joséne Anpatpa ángel ɨninta aizpa kit kit Maríara mɨlta, paiña ashampakana. 25Uspane pareju pitpailtachi, pashpa mɨlnakima. Pashpa mɨlkane, Joséne ussa Jesús munta.

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Masas Pit Jesucristowa