YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Jesucristo ñekʉ̃sãmarã ããrĩturiamʉrĩridea
(Lc 3.23-38)
1Jesucristo ñekʉ̃sãmarã iripoegue marã ãsũ ããrĩnerã ããrĩmá. Jesucristo, David parãmi ããrĩturiagʉ ããrĩdi ããrĩmí. David, Abraham parãmi ããrĩturiagʉ ããrĩdi ããrĩmí.
2Abraham Isaac pagʉ, Isaac Jacob pagʉ,
Jacob Judásã pagʉ ããrĩdi ããrĩmí.
3Judá pũrã Fares, Zara wãĩkʉrã ããrĩnerã ããrĩmá. Ĩgʉ̃sã pago Tamar wãĩkʉdeo ããrĩmó.
Fares Esrom pagʉ, Esrom Aram pagʉ,
4Aram Aminadab pagʉ, Aminadab Naasón pagʉ,
Naasón Salmón pagʉ, 5Salmón Booz pagʉ ããrĩdi ããrĩmí. Ĩgʉ̃ pago Rahab wãĩkʉdeo ããrĩmó.
Booz, Obed pagʉ ããrĩdi ããrĩmí. Ĩgʉ̃ pago Rut wãĩkʉdeo ããrĩmó.
Obed Isaí pagʉ ããrĩdi ããrĩmí.
6Isaí Israel bumarã opʉ David pagʉ ããrĩdi ããrĩmí.
David, Urías marãpo ããrĩdeo merã Salomón wãĩkʉgʉre pũrãkʉdi ããrĩmí.
7Salomón Roboam pagʉ, Roboam Abías pagʉ,
Abías Asa pagʉ, 8Asa Josafat pagʉ,
Josafat Joram pagʉ, Joram Uzías pagʉ,
9Uzías Jotam pagʉ, Jotam Acaz pagʉ,
Acaz Ezequías pagʉ, 10Ezequías Manasés pagʉ,
Manasés Amón pagʉ, Amón Josías pagʉ,
11Josías, Jeconíasã pagʉ ããrĩdi ããrĩmí. Ĩgʉ̃sã ããrĩripoere Israel bumarãrẽ Babilonia marã gapʉ ñeã, ĩgʉ̃sãya nikũgue ãĩãnerã ããrĩmá.
12Irasirigʉ, Jeconías Babilonia nikũgue Salatiel wãĩkʉgʉre pũrãkʉdi ããrĩmí.
Salatiel Zorobabel pagʉ, 13Zorobabel Abiud pagʉ,
Abiud Eliaquim pagʉ, Eliaquim Azor pagʉ,
14Azor Zadoc pagʉ, Zadoc Aquim pagʉ,
Aquim Eliud pagʉ, 15Eliud Eleazar pagʉ,
Eleazar Matán pagʉ, Matán Jacob pagʉ,
16Jacob, José pagʉ ããrĩdi ããrĩmí.
José, María marãpʉ ããrĩdi ããrĩmí. María, Jesús masakare taubu “Cristo” wãĩkʉgʉ pago ããrĩdeo ããrĩmó.
17Abraham merã keopʉrori, Daviguere marĩ keotũnumakʉ̃, ããrĩpererã Abraham parãmerã ããrĩturiarã catorce burigora masãporewãgãnerã ããrĩmá. David merã ĩgʉ̃ parãmerã ããrĩturiarãrẽ keomakʉ̃, Babiloniague Israel bumarãrẽ ĩgʉ̃sã ãĩaburo dupuyuro keotũnumakʉ̃, catorce burigora masãporewãgãnerã ããrĩmá. Dupaturi Babiloniague ĩgʉ̃sã ejadero pʉrʉ, ĩgʉ̃sã parãmerã ããrĩturiarãrẽ keopʉrorimakʉ̃, Cristo deyoadero pʉrʉ keotũnumakʉ̃, catorce burigora masãporewãgãnerã ããrĩmá doja.
Jesucristo deyoadea
(Lc 2.1-7)
18Jesucristo deyoaburi ãsũ waayuro. Ĩgʉ̃ pago María, José merã marãpʉkʉbo iriyupo. Ĩgʉ̃sã suro merã ããrĩrikʉburo dupuyuro Õãgʉ̃ deyomarĩgʉ̃ turari merã nijĩpo ããrĩnʉgãsiayupo. 19José igo merã mojõsiabu diayemarẽ irigʉ ããrĩyupʉ. Irasirigʉ, igo nijĩpo ããrĩrĩ́rẽ masĩgʉ̃, masaka ĩũrõgue igore: “Ñerõ irideo ããrĩmó”, ãrĩ weresãdʉabi, ĩgʉ̃sã masĩbirimakʉ̃ta igore béobu iriadiyupʉ. 20Irire ĩgʉ̃ gũñaripoe Marĩpʉre wereboegʉ, kẽrõgue ĩgʉ̃rẽ deyoa, ãsũ ãrĩyupʉ:
—José, David parãmi ããrĩturiagʉ, Maríare ñerõ gũñabirikõãka! Igo, Õãgʉ̃ deyomarĩgʉ̃ turari merã nijĩpo ããrĩnʉgãsiamo. Irasirigʉ güiro marĩrõ igo merã mojõsiaka! 21Igo majĩgʉ̃rẽ pũrãkʉgokumo. Ĩgʉ̃ ĩgʉ̃yarã masakare ĩgʉ̃sã ñerĩ iridea wajare taubu ããrĩgʉkumi. Irasirigʉ ĩgʉ̃rẽ “Jesús”#1.21 “Jesús”, ãrĩrõ: “Marĩ Opʉ marĩrẽ taumi”, ãrĩdʉaro yáa. wãĩyegʉkoa, ãrĩyupʉ Marĩpʉre wereboegʉ Josére.
22I ããrĩpereri Marĩpʉ ĩgʉ̃ya kerere weredupuyudire gojadorederosũta waayuro. Ãsũ ãrĩ gojasũdero ããrĩbʉ́:
23Sugo nomeõ ʉ̃mʉ́ʉ merã ããrĩbirikerego, sugʉ majĩgʉ̃ pũrãkʉgokumo. Ĩgʉ̃ “Emanuel” wãĩkʉgʉkumi, ãrĩ gojasũdero ããrĩbʉ́.#Is 7.14
“Emanuel”, ãrĩrõ: “Marĩpʉ marĩ merãta ããrĩ́mi”, ãrĩdʉaro yáa.
24José kãrĩadi yobeja, pʉrʉ Marĩpʉre wereboegʉ ĩgʉ̃rẽ doreaderosũta María merã mojõsiayupʉ. 25Irasirikeregʉ, igo magʉ̃rẽ pũrãkʉburo dupuyuro igore marãpokʉbi irirosũ ããrĩkõãyupʉ. Igo pũrãkʉadero pʉrʉ, majĩgʉ̃rẽ “Jesús” wãĩyeyupʉ.

Currently Selected:

Mateo 1: sri

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy