JOHAN 1
NAGZ

JOHAN 1

1
Keringbe Sam
1Bepîbang ge â sam ze de lei, zai sam ze Hera dage bam di de lei, zai sam ze Hera lei. 2Bepîbang gene pa â Hera dage bam di de lei; 3mâgetaleine pa gene tew gai lei, tewgai’ndibe leine pa ga ze tewgaibe mâ de ga lei. 4Pa ge keringbe bam lei, zai chi keringbe ze ziemmena gu kebabe lei. 5Kemuîbe ge chi bebabe ze lerba gai de lei, zai kemuîbe ne chi kebabe je naî mak lei.
6Hera ne langgaibe hangkat bam lei, pe ji ze Johanbe de lei. 7Kebabe je sakkitew ra pa ne sakki hang wangkeu lei, chidezai ’nteumena pa gene ’nnum’mmi le ra hangge zeu. 8Pa â chi kebabe mak lei, kane kebabe je sakkitew ra pa wangkeu de lei.
9Kebabe gesang, chi ziemmena leine je tewkarebabe ze kedeirei ge wangkeu de lei. 10Pa â kedeirei ge la de lei, zai kedeirei ze pa gene tew gai de lei, leusede kedeirei ne pechu chî mak tai lei. 11Pe ki sing ge pa wangkeu de lei, zai pe gu ziemmename singme ne pechu chî mak tai lei. 12Kane pechu ’nchâ ze pe ji je ’nnumka’mmime leine je â Hera name chang ra pa ne rezie pei gai bei de lei; 13hejai gene, zai hemeipum ’nning gene, zai ziemmena suî’nning gene lungkeube makse, kane Hera gene lungkeume bau zeu.
14Zai chi sam ze hemei chang gai di de lei, ka’nggiabe benai samsang ne pui zeu; pe gu pengêudibe, Bepeu dagene pe Na hangkatgap bambe ngeudibe gumbe anui ne pie gai de lei. 15(Johanbe ne pe hangge sakkitew ze, acheu ’nrung ze, “Aipaupeu ‘A chângge wangbepeu â a suadu di lei, pa â a sua raî di daseu,’ ze kacheubepeu ze pa de lei,” ze kacheu lei.) 16Zai pe dage ka’nggiabe puigit-bambe gene ka’nggiabe peireige ka’nggiabe anui ’nteumena ne ngau kam lu de lei. 17Mosabe dagene hingde â pei gai de lei; ka’nggiabe benai samsang â Isua Krista dagene wang lei. 18Mîde Hera je ngau me lei, Bepeu ga ge bambe, hangkatgap-bambe Na ne pechu chî ra tew gai bei de lei.
Baptistewpeu Johanbe gu samsabe
(Mat 3.1-12; Mrk 1.1-8; Luk 3.1-18)
19“Nang ze chau lau?” acheu ze pechu ’nneu ra Judame ne tingkume benai Lebime je Jerusalem gene langgaibe luage aize Johanbe ne sakkitewbe de lei. 20’Ngkim makze pa ne, “I â Krista mak lei,” ze ranglia’nchichiak kai bei de lei. 21Dadege penui ne pechu ’nneu ze, “Acheuzaine nang châu lau? Nang Elijabe mei?” kacheu lei. Pa ne, “I â mak lei,” acheu bei lei. “Nang kemeu’mpeu mei?” ze kacheu lei. Dadege pa ne kak ze, “Mak lei,” ze acheu bei lei. 22Dadege penui ne pechu, “Nang châu lau? Anui je langgaime dage kakchi le ra rang gai lau. Nang runne ning tedeu ge nang ’ndaitew lei lau?” ze acheu bei lei. 23Pa ne, “Kemeu’mpeu Isaiabe ne sagai’ndibe gum ze, ‘Tingwang gu ’mpuî teleu’nzei lau,’ acheu ze hênamkang ge ka’nrungbe kuâ ze I de lei,” ze kacheu de lei.
24Chunage penui je Pharisaime dagene lang gai ’ndi de lei. 25Penui ne pechu ’nneu ze, “Nang Krista du mak, zai Elijabe du mak zai kemeu’mpeu du makchai â, ’ndaitew ze nang ne baptistew lau?” ze kacheu lei. 26Johanbe ne penui je kak ze, “I â hedui ne baptistew lei; kane ningnui ruage chi ningnui chimakbe hangkat sapbampeu, 27a chaige wangpeu ze â pe pîchûp-ria hei ra du I â bui me lei,” kacheu lei. 28Aize Johanbe baptistewbe bâm Jordan giam Bethani keloa ge wangchang de lei.
Hera gu Melipoine
29Bechaibe mai ge Johanbe Isua pe tailam wangbe ngau lu, acheu sa ze, “Pie le lau, Hera gu Melipoine kedeireime gu hemui pungtuâpeu! 30‘Hangkat a chângge wangpeu â a suadu di lei, pa â a sua raî di daseu,’ ze I kacheupeu ze pa de lei. 31Pechu I ne du chî mak lei; kane Israelme dage pechu liâ gai ra hangge hedui ne baptistew ze I wangkeu de lei,” kacheu lei. 32Zai Johanbe ne sakkitew ze, “Tinggîm ’mbene Herui ze depeine gum wangkeu ze, pe peireige bam-bambe I ngau de lei. 33Pechu I ne du chî mak lei; kane hedui ne baptistew ra achu langgaipeu ne a chu salia ze, ‘Herui wangkeu ze pe peireige bam-bambe nang ngaupeu, aipaupeu zene Herui Kanchibe ne baptistew gu lei,’ ze kacheu lei. 34Zai I â ngau lu de lei, zai aize Hera Na lei be ze du sakkitew lu de lei,” ze kacheu de lei.
Isua gu Kenieme Railangme
35Bechaibe mai ge Johanbe â pe gu kenieme hangna je nguasapda bam de lei; 36zai Isua tatpatbe pa ngau lu acheu sa ze, “Hera gu Melipoine je pie le lau,” kacheu lei. 37Zai pe gu kenieme hangna ne ai sabe seu lu ze Isua chai suitat ti de lei. 38Isua ’nreiwang dege, pe chai penai suibambe ngau lu penai je, “Ningnai ’ndaikau peu lau?” ze kacheu lei. Zai penai ne pechu, “Rabbi” (chize Geteiliapeu) “Nang ’ndaige bam lau,” ze kacheu lei. 39Pa ne penai je, “Wang ze ngau le lau,” kacheu lei. Penai wang ze pa bambe bâm ngau gai de lei; chipau mai â pe dage penai ’nnai bam de lei, chize hegî ’nchetkak medai gum chang di dadegeu. 40Johanbe samsabe seu lu ze Isua chai suitatme hangna ze hangkat â Andriabe, Simon Peterbe kinapeu lei. 41Zai raîlangbe ge pe sipeu Simonbe je pa ngaudau lu ze pechu, “Messaiah je anui â ngaudau lu de lei,” kacheu lei. 42Pechu pa ne Isua dage nguawang gai de lei. Isua ne pechu pie gai lu acheu sa ze, “Nang Johanbe na Simonbe mei? Ningchu ze Kephabe acheu ze kû du de lei,” ze kacheu lei. (Kephabe ze Peter kacheube lei)
Isua ne Philipbe benai Nathanaelbe je Kube
43Bechaibe mai dege Isua Galiili ’mbe tat ra ’nning gai de lei. Zai Philipbe je pa ngaudau lu pechu, “A chai sui lau!” acheu bei de lei. 44Chunage Philipbe â Andriabe benai Peterbe bambe namdi Bethsaida’mpeu lei. 45Philipbe ne Nathanaelbe je ngâudau lu ze pechu, “Mosabe ne hingde leisikuak ge pe rasam rawgaibe benai kemeume ne rawgaibe, chi Josepbe ne, Nazareth’mpeu Isua je anui â ngaudau lu de lei ze kacheu lei,” ze kacheu lei. 46Nathanaelbe ne pechu, “Nazareth gene mâ-mâ keyibe patchi dui semei?” kacheu lei. Philipbe ne pechu, “Wang ze ngau le lau,” acheu bei lei. 47Isua ne Nathanaelbe pe dage wangbe ngau lu ze pechu, “Pie le lau, Israel’mpeu singbepeu, pa ge ningching kesiabe mâ de gabepeu jeu!” kacheu lei. 48Zai Nathanaelbe ne pechu, “Ndaigum ze nang achu chî lu lau?” ze kacheu lei. Isua ne pechu kak ze, “Philipbe ne ningchu kû gai makge nang ’mbeuchîbang kangge bambe luage, ningchu I ngau di de lei,” kacheu lei. 49Nathanaelbe ne pechu kak ze, “Rabbi, Nang â Hera Na lei! Nang â Israelme Wangpeu lei!” kacheu lei. 50Dadege Isua ne pechu kak ze, “’Mbeuchîbang kangge ningchu I ngau lei ze I ne ningchu acheubeibe ziegene nang ’nnumka’mmi mei? Airamme suadu mâ-kedibe ramme nang ngau gu lei,” ze acheu bei lei. 51Zai Pa ne pechu, “Pelingsing, pelingsing ningnui je I rang lei, tinggîm latliâbe, zai Hera gu angelme ne ziemmena Na peireige wangkeu lu chu dai bambe ningnui ngau gu lei,” ze kacheu lei.

©2009 Bible Society of India


Learn More About KEMCI BIBLE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.