YouVersion Logo
Search Icon

Sione 1

1
Ko e Folofola Mo‘ui
1ʻI he kamata‘angá,
naʻe ʻi ai ʻa Folofola.
Pea na‘e ʻi ai ʻa Folofola mo e ‘Otuá.
Pea ko e ‘Otuá ʻa Folofola.
2Ko e Toko Taha ia naʻe ʻi ai ʻi he kamata‘angá
ʻo ʻafio mo e ‘Otuá.
3Na‘e fou mai ʻiate ia,
ʻa hono fakatupu ‘o e meʻa kotoa pē.
Pea naʻe ʻikai ha meʻa ʻe fakatupu,
ʻo taʻekau ʻa Folofola,
ʻi heʻene hokomai̇́.
4ʻOku ʻiate ia ʻa e moʻui̇́.
Pea ko e mo‘ui ko iā,
ko e maama ia ki he kakai kotoa pē.
5Pea ʻoku ulo ʻa e maama ko iā,
ʻi he fakapo‘uli̇́.
Pea ʻoku ʻikai lava ʻe he poʻuli̇́,
ke ne taʻofi mai.
6Na‘e hoko mai ha tangata, ko e fekau mei he ‘Otuá, ʻa ia ko hono hingoá ko Sione.
7Naʻe haʻu ʻa e Toko Taha ko iā, ke ne fakamo‘oni ki he maamá,
koeʻuhi̇̄ ke tui ai ʻiate ia, ʻa e kakai kotoa pē.
8Na‘e ʻikai ko ia ʻa e māamá.
Ka ko ʻene taumuʻá,
ke fakamo‘oni ʻo kau ki he māamá.
9Pea naʻe ʻi ai ʻa e maama moʻoniá,
ʻa ia ʻokú ne hulungia ʻa e kakai kotoa pē,
kuó ne haʻu ki māmani.
10Naʻá ne ʻi māmani,
pea ko e hokomai ʻa māmani̇́, naʻe fou mai ʻiate ia,
ka naʻe ʻikai ʻiloʻi ia ʻe māmani̇.
11Naʻá ne haʻu ki heʻene meʻa ʻaʻana tonu,
ka naʻe ʻikai tali ia,
ʻe hono kakai tonu ʻoʻoná.
12Ka ko kinautolu naʻa nau tali iá,
naʻá ne ʻange kiate kinautolu ha tāpuaki,
ke nau hoko ko e fānau ʻa e ʻOtuá,
ʻio, ʻa e faʻahinga ʻoku tui pi̇̄kitai ki hono huafá.
13Na‘e ʻikai ko ha faʻahinga naʻe tupu fakaenatula,
pē mei ha fakakaukau fakaekakano,
pea naʻe ʻikai foki ko ha loto ʻo ha tangata.
Ka ko e tupu mei̇́ he finangalo ʻo e ʻOtuá.
14Pea hoko ʻa Folofola
ko e tangata,
ʻo ne ʻafio ʻi hotau lotolotongá.
Pea naʻa tau mamata tonu ki hono lāngilangi̇ ʻoʻoná.
Ko e lāngilangi naʻe taau mo e Foha pē taha,
ʻa ia kuo hokomai mei̇́ he Tamai̇́,
ʻokú ne fonu ʻi he kelesi mo e moʻoni.
15Naʻe fakamo‘oni ʻa Sione, ʻo kau kiate ia, ʻaki ʻene kalanga, ʻo pehē: ‟Ko ʻeni ia ʻa e Toko Taha naʻá ku lea ʻo kau ki ai̇́, ʻa e Toko Taha ʻoku haʻu, ki mui mai ʻiate aú, ka naʻá ne ʻi ai pē ʻe ia, kimuʻa ʻiate au, koeʻuhi̇̄ he te ne tuʻukimuʻa ʻiate au.”
16He ʻoku tau maʻu ʻekitautolu kotoa pē, mei he matavai moʻui ʻaʻaná, ʻo toutoumoliliu ha kelesi mo ha kelesi. 17He ko Mōsese naʻá ne foaki mai ʻa e Laó, kae hokomai ʻa e kelesi̇́ mo e moʻoni̇́, ʻia Si̇̄sū Kalaisi. 18Kuo te‘eki ai ʻaupito ke mamata ha taha ki he ‘Otuá, ka ko e Fohá pē taha, ʻa ē naʻe ʻafioʻanga taha mo e Tamai̇́, ko ia ia, ʻokú ne fakamatala iá.
Ko e Fakamatala ʻa Sione Papitaiso kia Si̇̄sū
(Mātiu 3:1-12; Ma‘ake 1:1-8; Luke 3:1-18)
19Pea ko e fakamoʻoni ʻeni ʻa Sioné, ʻi hono fekau atu ki ai ʻe he kau Siu mei Selusalemá ha kau taula‘eiki mo ha kau Li̇̄vai, koeʻuhi̇̄ ke nau ō ‘o fehu‘i kiate ia, pē ko hai ia. 20Pea naʻe fakahā totonu ange pē, ʻo ʻikai te ne fakaʻikaiʻi: ‟‘Oku ʻikai ko au ia ʻa e Mi̇̄saiá.”
21Pea nau ʻeke kiate ia: ‟Pea ko hai leva koe?” ‟Ko ʻIlaisiā koe?” Pea naʻe talaange: ‟‘Oku ʻikai!”
‟Ko e Palōfitá koe?” pea naʻe tali: ‟‘Oku ʻikai!”
22Ko ia naʻa nau toki pehē kiate ia: ‟Ka ko hai leva koe? Koeʻuhi̇̄ ke ai haʻamau tali ʻe fai, kiate kinautolu naʻa nau fekau mai kimautolu.” ‟Ko e hā hoʻo lau ʻaʻau, ʻo kau kiate koé?”
23Peá ne pehē: ‟Ko au ʻa e leʻo ʻoku kalanga, ʻi he toafá, Mou fakatonutonu ʻa e hā‘ele‘anga ‘o e ʻEiki̇́, ʻo hangē ko e lau ʻa e palōfita ko ʻAiseá.”
24Pea ko kinautolu naʻe fekau mai̇́, naʻe kau ai mo ha kau Fālesi. 25Pea nau ʻeke kiate ia, ʻo pehē: ‟Pea ko e hā leva ‘okú ke faipapitaiso ai̇́, ʻokapau ʻoku ʻikai ko e Mi̇̄saiá koe, pē ko ʻIlaisiā, pē ko e Palōfitá?”
26Pea tali ‘e Sione kiate kinautolu: ‟‘Oku ou faipapitaiso vai au. Ka ʻoku hokomai ki homou lotolotongá, ha toko taha ʻa ia ʻoku ʻikai te mou ʻiloʻi. 27Ko e Toko Taha ia ʻoku haʻu ki mui mai ʻiate au, ka neongo ia, ‘oku ʻikai te u taau au ke vete ʻa e ha‘i ʻo hono suú.”
28Ko e ngaahi fakafehuʻi ko eni̇́, naʻe fakahoko ia, lolotonga ʻokú ne faipapitaiso ʻi Pētani, ʻi he ve‘e kauvai fakahahake ‘o e Vaitafe Soataní.
Ko e Lami ʻa e ‘Otuá
29ʻI he ʻaho naʻe hokó, naʻá ne sio kia Si̇̄sū ʻoku haʻu kiate ia, pea ne pehēange: ‟Ko ena ʻa e Lami ʻa e ʻOtua, ʻa ia ‘okú ne ʻave ʻa e angahala ʻa māmani̇́. 30Ko e Toko Taha ʻeni naʻá ku lea ki ai̇́, ‛‘E haʻu ki mui mai ʻiate au ha tangata, ʻa ia naʻá ne ʻi ai, ʻi muʻa ʻiate au, koeʻuhi̇̄ te ne hoko ʻo tuʻukimuʻa ʻiate au.’ 31Pea na‘e ʻikai te u ʻilo ‘e au ia, ka ko ʻeku ʻi heni̇́, ke fakahāaʻi ʻa e Toko Taha ko iā, ki ʻIsileli̇́, he ko e ʻuhinga ia naʻá ku haʻu ai ʻo papitaiso vai̇́.”
32Pea toki fakamoʻoni ʻa Sione ʻo pehē: ‟Kuo u mamata ki he Laumālié, kuo ʻalu hifo hangē ha lupe mei he langi̇́, ʻo ne nofomaʻu ʻi he Toko Taha ko iā. 33He naʻe ʻikai te u mei ʻilo pē ko hai ʻa e Toko taha ko iā, ka ko ia naʻá ne fekau mai au ke papitaiso vai ʻa e kakai̇́, naʻá ne pehē: Te ke ʻilo ʻa e Toko Taha te ne papitaiso ʻa e kakai̇́, ʻaki ʻa e Laumālie Mā‘oni‘oni̇́, he te ke mamata ki he Laumālié ʻoku hifo ʻo nofoʻia ia. 34Pea kuo u mamata tonu ki ai, pea ‘oku ou fakamoʻoni atu ko e Toko Taha ko iā, ko e ʻAlo ia ‘o e ‘Otuá.”
Ko e Fuofua Kau Ako ʻa Si̇̄suú
35ʻI he ʻaho hono hokó, na‘e toe tutuʻu ai ʻa Sione fakataha mo ha toko ua ʻo ʻene kau akó. 36Pea ʻi heʻene mamata ki he hāʻele ange ʻa Sīsuú, naʻá ne pehē ange: ‟Vakai, ko e Lami ena ʻa e ‘Otuá!” 37Pea ʻi he fanongo ki ai ʻa e toko ua ko ē, mei heʻene kau akó, naʻá na muimui kia Si̇̄sū.
38Pea ʻi he tafoki ange ʻa Si̇̄sū ‘o tokanga‘i ‘ena muimui mai̇́, naʻá ne folofola kiate kinaua: ‟Ko e hā ʻa e meʻa ‘okú mo tokanga ki ai̇́?”
Peá na pehē kiate ia: ‟‘E Lāpai” ʻa ia ʻoku tatau mo e pehē: ‟ʻE Faiako. ‘Okú ke nofó ʻi fē?”
39Pea ne pehē kiate kinaua: ‟Mo omi pea te mo mamata ki ai!” Ko ia, naʻa nau ō ʻo mamata ki he feituʻu naʻá ne nofo ai̇́ pea naʻa nau nofo ai mo ia, ʻi he ʻaho ko iā.
Pea ko e taimi fā efiafi̇́ nai ia. 40Na‘e kau ai ʻa ʻAnitelū, ko e tokoua ‘o Saimone Pitá, ko e toko taha ia ʻi he toko ua naʻá na fanongo meia Sione, ʻo na muimui kiate iá. 41Pea ko e ‘uluaki meʻa naʻá ne fai̇́, ko ʻene kumi ki hono tokoua ʻoʻoná, ʻa Saimone, ʻo ne tala kiate ia: ‟Kuó ma feʻiloaki mo e Mi̇̄saiá” (ʻa ia ko hono ʻuhingá, ko e ‘Kalaisi̇́).
42Pea taki mai ‘e ia hono tokouá kia Si̇̄sū. Pea ʻi heʻene mamata kiate iá, na‘e folofola ʻa Si̇̄sū kiate ia: ‟‘E Saimone, foha ‘o Sione, ‘e ui koe ko Ki̇̄fasi” (ʻa ia ko hono ʻuhingá, ko ‟Pita.”)
Ko e Fili ‘e Si̇̄sū ʻa Filipe mo Natāniela
43ʻI he ʻaho hono hokó, na‘e finangalo ʻa Si̇̄sū ke hāʻele atu ki Kāleli. Pea ʻi he aʻu atu ʻa Si̇̄sū ki Kālelí, naʻá ne fe‘iloaki ai mo Filipe. Pea folofola ʻa Si̇̄sū kiate ia: ‟Muimui mai kiate au.” 44Pea ko Filipé, ko e tangata ia mei Petesaita, ʻa e kolo na‘e haʻu mei ai ʻa ʻAnitelū mo Pitá.
45Pea fetaulaki ʻa Filipe mo Natāniela. Pea ne tala kiate ia: ‟Ko e Toko Taha na‘e lau ki ai ʻa Mōsese ʻi he Laó mo e kau Palōfitá kuo mau feʻiloaki̇́, ko Si̇̄sū, ko e foha ‘o Siosifa mei Nāsaleti̇́.”
46Pea pehēange ‘e Natānielá ki ai: ‟He ‘e lava koā ke maʻu ha lelei mei Nāsaleti?”
Pea talaange ‘e Filipe: ‟Ha‘u ka ke mamata ki ai.”
47ʻI he mamata ʻa Si̇̄sū kia Natāniela ʻoku haʻu kiate iá, naʻá ne folofola ʻo kau kiate ia: ‟Ko ena ia, ha ʻIsileli moʻoni, he ʻoku ʻikai ha kākā ʻiate ia.”
48Pea ʻeke ange ‘e Natāniela: ‟Na‘e anga fēfē ho‘o ʻiloʻi aú?”
Pea tali ‘e Si̇̄sū ʻo ne folofola kiate ia: ‟Te‘eki ke fakaafeʻi koe ʻe Filipé, naʻá ku mamata kiate koe ʻi ho‘o nofo he lalo fiki̇́.”
49Pea tali ‘e Natāniela kiate ia: ‟Lāpai, ko koe ia ʻa e ʻAlo ‘o e ‘Otuá, ko e Tuʻi ʻIsileli̇́ koe!”
50Pea folofola ʻa Si̇̄sū kiate ia: ‟Kuó ke tui koā koeʻuhi̇̄ ko ʻeku pehē atu naʻá ku mamata kiate koe ʻi ho‘o nofo he lalo fiki̇́? Te ke mamata ki ha ngaahi meʻa ‘oku fakaofo ange ai. 51Pea naʻe folofola kiate ia, Ko hono moʻoni̇́ ʻeni ‘oku ou tala atu kiate kimoutolu, te mou mamata ki he langi̇́, kuo fakaava, pea ko e kau ʻāngelo ʻa e ʻOtuá, ‘oku ʻalu hake mo ʻalu hifo, ʻi he Foha ʻo e Tangatá.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy