Sione 1
TCNT

Sione 1

1
Ko e Folofola Mo‘ui
1‘I he kamata‘angá,
kuo ‘i ai ‘a Folofola.
Na‘e feangai ‘a Folofola mo e ‘Otuá.
Pea ko e ‘Otuá mo Folofola, na‘á na taha.
2Pea talu mei he kamata‘angá
mo e feangai pē ‘a Folofola mo e ‘Otuá.
3Na‘e tu‘unga ‘ia Folofola
‘a hono fakatupu ‘o e me‘a kotoa.
Na‘e ‘ikai fakatupu ha me‘a ‘e taha
ka na‘e tu‘unga ‘ia Folofola.
Ko e me‘a kotoa kuo fakatupú
4‘oku ma‘u mo‘ui meiate ia.
Pea ko e mo‘ui ko iá
ko e maama ki he kakai kotoa pē.
5‘Oku ulo ai pē ‘a e maama ko iá
he fakapo‘ulí.
Pea kuo te‘eki ke mate ‘a e maama ko iá
‘i he ‘oho mai ‘a e fakapo‘ulí.
6Na‘e tuku mai ‘e he ‘Otuá ‘a e tangata ko Sione
7ke ne fakamo‘oni ki he maama ko iá,
ke tui ai e kakai kotoa pē.
8Na‘e ‘ikai ko e māmá ‘a Sione.
Ko hono fatongiá pē
ko e fakamo‘oni ki he māmá.
9He na‘e teu ke hoko mai ki māmani
‘a e maama mo‘oní,
‘a e maama ‘oku māmangia ai
‘a e kakai kotoa pē.
10Na‘e nofo ‘i māmani ‘a Folofola.
Ka na‘e ‘ikai ha taha te ne fakatokanga‘i.
Kae hili angé ko e fakatupu ‘e he ‘Otuá ‘a māmani
‘iate ia.
11Na‘á ne hoko mai ki hono fonuá.
Ka na‘a mo hono kakai tonú,
na‘e ‘ikai ke nau tali ia.
12Ka na‘e tali ia ‘e ha ni‘ihi,
pea nau tui ki ai.
Peá ne fakahoko leva ‘a e kakai ko iá
ko e fānau ‘a e ‘Otuá.
13Na‘e ‘ikai ke nau hoko ko e fānau ‘a e ‘Otuá
koe‘uhí ko honau fanau‘i mai ki māmani ‘e he‘enau mātu‘á,
pe ko e loto ‘o ha taha.
Ka ko e ‘Otuá pē na‘á ne fakahoko kinautolu
ko ‘ene fānau.
14Na‘e hoko mai ‘a Folofola
ko e tangata,
peá ne ‘afio ‘i hotau lotolotongá.
Na‘a mau mamata tonu ki hono ngeiá.
Ko e ngeia ‘o e Foha pē taha
‘o e Tamaí.
Kuo hā kakato mai ‘iate ia
‘a e ‘ofa ‘a e ‘Otuá,
mo fakahā kakato mai
‘a e mo‘oní.
15Ne fakamo‘oni ki ai ‘a Sione ‘aki ‘ene kalanga, “Ko eni ia ‘a e toko taha na‘á ku tala atu ‘oku teu ke ha‘ú! ‘Oku lahi ia ‘iate au. He na‘e te‘eki ke fanau‘i aú kuo ‘osi ‘i ai ia.”
16Kuo taulōfu‘u mai e ngaahi tāpuaki ma‘atautolu kotoa pē koe‘uhí ko e fu‘ufu‘unga mo‘ui ‘oku ‘iate iá. 17Ko Mōsese na‘á ne tuku mai e Lao ‘a e ‘Otuá. Ka kuo fakafou mai ‘ia Sīsū Kalaisi ‘a ‘ene ‘ofa tu‘unga‘á mo e mo‘oní. 18Kuo te‘eki ke mamata ha taha ki he ‘Otuá, ko e Fohá pē taha, ‘a ē ‘oku taupotu ki he Tamaí, kuó ne fakahā mai ia.
Ko e Fakamatala ‘a Sione Papitaiso kia Sīsū
(Mātiu 3:1-12; Ma‘ake 1:1-8; Luke 3:1-18)
19-20Na‘e hanga ‘e he kau ma‘u mafai ‘i Selusalemá ‘o fekau ha kau taula‘eiki mo ha kau Līvai ke nau ō ‘o fehu‘i ange kia Sione pe ko hai ia. Peá ne tala totonu mai, “‘Oku ‘ikai ko e Mīsaiá au.”
21Pea nau ‘eke ange leva kia Sione pe ko ‘Ilaisiā nai ia, pea tala ange ‘e Sione, “‘Ikai!”
Pea nau toe ‘eke ange pe ko e Palōfitá ia, pea ko ‘ene talí ai pē, “‘Ikai!”
22Pea nau toki pehē ange ki ai, “Ka ko hai leva koe? Fai mai mu‘a ha‘o tali, ke mau fakahoko kiate kinautolu na‘a nau fekau ke mau ō mai kiate koé.”
23Pea tali ‘e Sione ‘enau fehu‘í ‘aki e lau ‘a e palōfita ko ‘Aiseá, “Ko e toko taha pē au ‘oku kalanga he toafá, ‘Mou fakatonutonu e hā‘ele‘anga ‘o e ‘Eikí.’”
24Na‘e kau mo ha kau Fālesi he fa‘ahinga na‘e fekau ke ō mai kia Sioné. 25Pea nau ‘eke ange kia Sione, “Ko e hā leva ‘okú ke papitaiso aí? He tā ko ē ‘oku ‘ikai ko e Mīsaiá koe, pe ko ‘Ilaisiā, pe ko e Palōfitá!”
26Pea pehē atu ‘e Sione kiate kinautolu, “‘Oku ou papitaiso vai au ia. Ka ‘oku nofo ‘i homou lotolotongá ha toko taha kuo te‘eki ai ke mou fakatokanga‘i. 27Na‘á ku tomu‘a ngāue au ‘iate ia. Ka ‘oku ‘ikai te u taau au ke vete ‘a e ha‘i hono senitoló.”
28Na‘e fai ‘a e fakafehufehu‘i ko eni ‘o Sioné ‘okú ne lolotonga papitaiso ‘a e kakai ‘i Pētani, ko e kolo ia he ve‘e kauvai fakahahake ‘o Vaitafe Soataní.
Ko e Lami ‘a e ‘Otuá
29Ko e ‘aho hono hokó na‘e sio atu ‘a Sione ‘oku ha‘u ‘a Sīsū. Pea pehē ‘e Sione, “Ko e Lami ena ‘a e ‘Otuá, ‘a ia ‘okú ne ‘ave ‘a e angahala ‘a māmaní. 30Ko e toko taha ia na‘á ku ‘uhinga ki ai ‘i he‘eku pehē atu, ‘‘E toe tu‘u hake ha taha.’ Ko e toko taha ko iá ‘oku lahi ‘iate au. He na‘e te‘eki ai ke fanau‘i aú kuo ‘osi ‘i ai ia. 31Na‘e ‘ikai te u ‘ilo ‘e au pe ko hai e toko taha ko iá. Ka ko ‘eku ‘i hení ke papitaiso vai kimoutolu koe‘uhí kae ‘ilo‘i ia ‘e he ‘Isileli kotoa.”
32Pea toe tānaki atu ‘e Sione mo ‘ene fakamo‘oni pau ko ení, “Na‘á ku sio atu ‘oku ‘alu hifo kiate ia ‘a e Laumālié, ‘o hangē ha ‘alu hifo ha fo‘i lupe mei he langí ‘o nofo ma‘u ‘iate ia. 33Na‘e te‘eki ai te u ‘ilo pe ko hai e toko taha ko iá. Ka na‘e fakahā mai kiate au ‘e he toko taha ko ē na‘á ne fekau ke u papitaiso vai e kakaí, ‘Te ke sio atu ‘oku ‘alu hifo e Laumālié ‘o nofo ‘i he toko taha. Pea te ke toki ‘ilo ai e toko taha te ne papitaiso e kakaí ‘aki e Laumālie Mā‘oni‘oní.’ 34Ko e me‘a ko iá kuo hoko. Peá u mamata tonu ki ai. Pea ‘oku ou fakapapau‘i atu ko e ‘Alo ia ‘o e ‘Otuá.”
Ko e Fuofua Kau Ako ‘a Sīsuú
35Ko e ‘aho hono hokó na‘e tu‘u ai pē ‘a Sione he feitu‘u ko iá. Pea ‘oku tutu‘u fakataha mo ia ha toko ua he‘ene kau akó. 36Pea sio atu ‘a Sione ‘oku ‘alu hake ‘a Sīsuú, peá ne pehē ange, “Ko e Lami ena ‘a e ‘Otuá!” 37Pea fanongo ki ai e toko ua ko ē he kau ako ‘a Sioné, peá na muimui atu ‘ia Sīsū.
38Pea tafoki atu ‘a Sīsū ‘o fakatokanga‘i ‘ena muimui maí, peá ne pehē atu kiate kinaua, “Ko e hā e me‘a ‘okú mo tokanga ki aí?”
Peá na pehē atu, “‘E Lāpai. ‘Okú ke nofó ‘i fē?” (Ko e ‘uhinga ‘o e ‘Lāpaí’ ko e ‘Faiako.’)
39Pea pehē ange ‘e Sīsū kiate kinaua, “Mo omi ke tau ō ‘o vakai!” Pea nau ō.
Na‘e fe‘unga mo e fā efiafí ‘enau ō ‘o sio he feitu‘u na‘e nofo ai ‘a Sīsuú. Pea nau nofo ai pē ‘o a‘u ki he po‘uli. 40Na‘e kau he muimui atu ‘ia Sīsuú ‘a ‘Anitelū ko e tokoua ‘o Pita. 41Pea ko e ‘uluaki me‘a ‘a ‘Anitelū na‘e faí, ko ‘ene ‘alu ‘o kumi hono tokouá ‘o tala ange, “Kuo mau femātaaki mo e Mīsaiá!” (Ko e ‘uhinga ‘o e ‘Mīsaiá’ ko e ‘Kalaisí.’)
42Na‘e taki mai leva ‘e ‘Anitelū hono tokouá kia Sīsū. Pea ko e sio mai pē ‘a Sīsū ki aí na‘á ne pehē ange, “‘E Saimone, foha ‘o Sione, ‘e ui koe ko Kīfasi.” (Ko e faka-Kalisi ‘o e hingoa ko ení ko ‘Pita,’ pea ko hono ‘uhingá ko ‘Maka.’)
Ko e Fili ‘e Sīsū ‘a Filipe mo Natāniela
43Ko e ‘aho hono hokó na‘e loto ‘a Sīsū ke ‘alu ki Kāleli. Pea a‘u atu ‘a Sīsū ki Kālelí, peá na fe‘iloaki ai mo Filipe. Pea tala ange ‘e Sīsū kia Filipe, “Ha‘u ke ta ō!” 44Ko Filipé ko e tangata Petesaita, ko e kolo na‘e tupu ai ‘a ‘Anitelū mo Pitá.
45Pea ‘alu ‘a Filipe ‘o kumi ‘a Natāniela. Peá ne tala ange, “Kuo mau femātaaki mo e toko taha na‘e lau ki ai ‘a Mōsese mo e kau Palōfitá ‘i he‘enau ngaahi tohí. Ko Sīsū ia, ko e foha ‘o e tangata Nāsaleti ko Siosifa.”
46Pea pehē ange ‘e Natānielá, “He ‘e ma‘u koā ha me‘a ‘oku sia‘a mei Nāsaleti?”
Pea tala ange ‘e Filipe, “Ha‘u ‘o vakai.”
47Pea ko e sio atu pē ‘a Sīsū ‘oku ha‘u ‘a Natānielá, na‘á ne pehē ‘e ia, “Ko e taha eni ha ‘Isileli mo‘oni! ‘Oku ‘ikai ha kākā he‘ene mo‘uí.”
48Pea ‘eke mai ‘e Natāniela, “Na‘e anga fēfē ho‘o ‘ilo‘i aú?”
Pea tala ange ‘e Sīsū, “Na‘e te‘eki ai ke fakalea atu ‘a Filipé, ne u ‘osi ‘ilo‘i atu ho‘o nofo he lolo fikí.”
49Pea pehē ange ‘e Natāniela, “‘E Lāpai, ko e ‘Alo koe ‘o e ‘Otuá, ko e Tu‘i ‘o ‘Isileli!”
50Pea pehē ange leva ‘e Sīsū, “Kuó ke tui koā he‘eku pehē atu na‘á ku ‘ilo‘i ho‘o nofo he lolo fikí? Te ke sio ki ha ngaahi me‘a ‘oku fakaofo ange ai. 51Ko e mo‘oni eni ‘oku ou tala atu he ‘ahó ni, te mou sio kuo fakaava e langí, pea ‘oku ‘alu hake mo ‘alu hifo ‘a e kau ‘āngelo ‘a e ‘Otuá ‘i he Foha e Tangatá.”

© 2011 Bible Society of the South Pacific


Learn More About Ko e Fuakava Fo'ou (Ko e TAULUA)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.