Luke 24
KUDNT

Luke 24

24
Yeisu yana towolouyo
(Madiu 28:1-10; Maki 16:1-8; Yoni 20:1-10)
1Ainaena i'ahubenauyo neta wiki ana ahubena mugamugaina malatomtomwai waiwaihiuwowa woloiwa hi'a'abinonovaiwa hivai ta hilalawedi magaiyai. 2Hilaoma ta hi'itaya'o magaiwa ana gudu gaimawa bada hive'i wahiyena'o. 3Eeta magaiwa holanai hiluluwune, na hesi Yeisu taunawa nigele hiya'ita.
4Ainaena magaiwa ainai mayadi nuwayababa himiya ta hi'ita'ita behabehauhi, na hauga habuluna ainai towatowaho bwau adi ale'o namanamalina na masemaseledi himahalava ta vahalidiyai hitowotowolo.
5Waiwaihiuwowa towatowahowowa hi'itadi ta himeheuhi, ainaena hitalupwagogo bale'uwai, na towatowahowowa hiwalo, ‘Hava vehabana mwalomwalowoidi yadi tupwai towaho mayawahina ambehabehaeine? 6Iya nigele teinai, bada itowolouyo'o, na hesi yana walo alimiyai amnuwa'avivini mugai Galili ainai baidamiu ammiyamiya, haugana iwalo, 7“Yau Towaho Moihagu mata tauyababao nimadiyai himwauwigau, ta aiwa lagalagana ainai hitutuye patugau, na ahubena tonugana ainai mwalowoiyena yatowolouyoma”.’
8Waiwaihiuwowa walo teina hinuwatuwuidi, 9ainaena magaiwa hilaugabaei ta hiwuyo Yeisu ana taumulitao hitau 11 ma'adi geluwo aidiyai, ta hiwalo mahalava hava dova magaiwa ainai imamahalavane.
10Tau'aubabadao neta Meli Magidalaena yo Yowana yo Meli iya Yemesa hinana, yo hinage tupwadi waiwaihiu baidadiyao, Yeisu yana towolouyo vehabana ana taumulitao hiwawalo aulidine, 11-12na hesi Yeisu ana taumulitaone waiwaihiuwowa yadi walone nigele hiyayemidiyei, yadi nuwatuwu ebeha bada hi'a'abitalawahi.
Towatowaho hitau bwau yadi velobaloba Yeisu baidadi
(Maki 16:12-13)
13Ahubena ehebonane ainai Yeisu ana taumulitao bwau hilaulau ehebo dalava ainai, yehana Emeusa. Dalavanane ana daodao Yelusalem ainaena dova mahana hawahawagana bwau ainai tamahalava. 14Hitaubwauwone hilaulau na yodi hi'au'aubabada ginauliwowa Yeisu ainai himamahalavawa vehabadi. 15Hi'au'aubabada na hilaulau, eena Yeisu aidiyai iwutu mahalava ta baidadi hilaulau. 16Yeisu bada hi'itaya'o, na hesi nigele hiya'atai.
17Ainaena hitau bwauwa ipanivilaedi, iwalo, ‘Ginauli yehana vehabana amlaulau au'aubabadane?’
Na hiya aluwagavaiyena mayadi nuwayababa hitowolo benali. 18Ta ana geluwa yehana Kaliyopasa iwalo Yeisu ainai, iwalo, ‘Nuwana owa taumana teya Yelusalem holanai ta nigele uyahanapui hava imamahalavane ahubena tonuga hi'ovi'o ainai, awa?’
19Yeisu ipanivilaedi iwalo, ‘Ginauli yehana?’
Na hiya hiwalo, ‘Ginauliwone Yeisu Nasaleti towahona ainai imamahalavane vehabadi. Towahone teina ibom tauwalo mahalava, yo Yaubada na tomowa mehediyai yana walowo yo hinage yana paihowao wahiwahiyaladi. 20Na yama taupwaoli babadadiyao yo yama taumugaiwo towahonane hiloinaei yana mwalowoi vehabana na mulitai tau'alehao hitutuye patune aiwa lagalaga ainai, 21na ayemidiyei ebeha ibom mata ai Isileli ilivahigai. Ginauli teina ahubena bwau hi'ovi'o aidiyai himahalava na wau ahubena tonugana. 22Na tupwadi waiwaihiu alimaiyena nuwamai hi'abiye pwanopwano, wuwuna wau malatomtom habuluna hilau magaiyai, 23ta Yeisu tauna nigele hiya'ita, na hilau gwaipile ta hava dova Yaubada yana tausagenawasao yadi walo hiwalo mahalava alimaiyai ebeha bada itowolouyo'o. 24Hinage dova tupwadi alimaiyena hilau magaiyai ta hi'ita dova waiwaihiuwowa yadi walomahalavawa na hesi Yeisu nigele hiya'ita.’
25Ainaena Yeisu aidiyai iwalo, ‘Yauyaulemiu, wuwuna nigele mugai tauwalo mahalavao yadi walowo amyayemidiyedi. 26Na am hanapui ebeha Besinana towahona teina muyaone ilobaidi ta ainaena abo yana wasawasa ainai iluwu.’ 27Abo ivetuwuni ta aidiyai ilivalivahi hava dova Buki Ve'ahihi yana walomahalava iya vehabana. Mosese yo tauwalo mahalavao yadi Bukiwo aidiyena ivetuwuni na Buki Ve'ahihi maudoina ive'ovi, ta ebe ainaena hanapu hilobai.
28Eena dalava ainai hilaulauwa bada vahalinai himamahalava ta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Ammiyamiya na yalalau’. 29Ta hiya hiwalo, ‘Nigele! Havena ulaulau, teinai ta'eno, wuwuna bada iboni'o.’ Ainaena italam ta iluwu yadi vadai.
30Yadi hauga ai ainai Yeisu beledi ivai, ta vehabana i'awanoi yo i'awa yauwedo Yaubada ainai, na mulitai i'abitomwahi ta imomohedine. 31Tenem ainai mehedi imasele ta Yeisu abo hi'a'ataine, na hesi aidiyena isasawaline. 32Ainaena hitau bwauwa hi'aubabada, hiwalo, ‘Moiha haugana talaolaoma na i'au'aubabada yo Buki Ve'ahihi ilivalivahi alidai ada lausawahiwone vagadi dova aiwa atedai i'ala'alahi’.
33Eeta hitowolo mwayamwayau hilau Yelusalem, na nemai adi geluwowa hitau 11 hilobaidi yo tupwadi adi geluwo baidadiyao himiyamiya, 34na Yeisu vehabana hi'au'aubabada, hiwalo, ‘Saimoni bada Badane i'itaya'o, mwalowoiyena itowolouyo'o’. 35Eena hitau bwauwa hinage hi'aubabadaei hava dova amwahai aidiyai imamahalavane, yo hinage haugana Yeisu beledi i'abi tomwahi na imohedi ta ainaena abo hi'a'ataine.
Yeisu imahalava ana taumulitao aidiyai
(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Yoni 20:19-23; Paihowa 1:6-8)
36-37Howola adi geluwowa aidiyai hi'au'aubabada na Yeisu imahalava ta ahi'ahipudiyai itowotowolo, na hi'ita ta himeheuhi, yadi nuwatuwu ehebo alu'aluwa. Ainaena Yeisu iwalo, aulidi, iwalo, ‘Nuwadaumwali alimiyai! 38Hava wuwuna amnuwavitai na amnuwanuwatuwu bwaune. 39Nimagu yo aegu hola am'itadi yo am'abi sawahidi, wuwuna alu'aluwa nigele bunumana yo nigele hilihiliyanao dova yau am'itagaune.’ 40Ainaena nimanawa yo aenawa ive'itadi.
41Tenem ainai hiyaliyaya mwala'ina, na hesi tupwana mayadi matauhi wuwuna nigele hiyayemidi moiha, ainaena iwalo, ‘Viha ai'ai, ammohegau ta ya'ai?’ 42Eeta yama tupwana ligaligana himohei, 43ta mehediyai i'a'aine.
44Ainaena iwalo aulidi iwalo, ‘Teina ginauliwone bada ya'aubabadaedi'o alimiyai haugana yau baidamiu, neta hava maudoina vehabagu hileledi'o Mosese yana Buki ainai yo tauwalo mahalavao yadi Buki aidiyai yo hinage wali Sam aidiyai, eeta yagu walowowa ana hanapu moiha imahalava'o’. 45Tenem ainai nuwadi i'abiye masele ta Buki Ve'ahihi hihahanapuine.
46Na aidiyai iwalo, ‘Teina dova hileleya'o, iwalo: Besinana towahona mata muya yo mwalowoi ilobaidi, na ahubena tonugana ainai mwalowoiyena itowolouyo, 47na mulitai yehanaena wasa namwanamwana, yo nuwabui yo pwanoli adi nuwahamu vehabadi higuguyaei. Yadi guguyane mata hivetuwuni Yelusalem ainai na ilau ta'i'ili bale'u maudoina.
48‘Ginauli teina ainodi omiu ana tauwalo moiha. 49Na hesi yau mata Tamagu yana waloyemidiwa, neta Alu'aluwana yavetamalenama ta ala'alawowoli ewaena i'atuluma alimiyai, ainaena mata Yelusalem ainai amha'waha'wa vehabana.’
Yeisu yana hae galewai
(Maki 16:19-20; Paihowa 1:9-11)
50Yeisu yana walo iwalowedi na mulitai ana taumulitaowa ilauvaidi hilau Betani, ta nemai nimana i'abihini na iwalo velauwedi. 51Yana walovelaune ainai itowolo ta ihahaene galewai. 52Hiya yana abahaewa ainai hitalupwagogo yo hino'ono'owei na mulitai mayadi yaliyaya mwala'ina hiwuwuyone Yelusalem. 53Hiwuyo ta vada tapwalolo holanai hauga ehebo ehebo Yaubada hiwalowalo vetuvehaeyei.

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Yaubada Yana Walo Yemidi Vauvauna