Juhan 2
NAGW
2
Kana ting ma Aju-asomkya
1Ifüima nyix azom lükya nyix, Galili angkya Kana ting ma aju-asomkya tüikya. Jisu honuchu wüi ikhato tüikya; 2ilaxle ija som to Jisu hia chix wangshembuchu wüi ahyen. 3Ikoxle ju abakkya zuma, Jisu honue chix ang thüi: “Hwom ang ju müntüi.”
4Ikoxle Jisu-e honu ang thüi: “Ija bama künyi khosam angkya chem tüi? Ku ang hanpak mahüi!”
5Jisu honue dabu ang thüi: “Hünzome chix kax ma laxle moklax.”
6Jehudi noke khongai zom ma lax ang ti thomkya, tupong to zebün pong shakya long füi zingkya ti tikkux thua azok ikhama atuakle tüikya. 7Jisu-e hwom ang thüi: “Tikkux ibu ma awangle ti jekox.” Hwome ibu pangnu ma okax alyep le ti je. 8Ifüima chixe hwom ang thüi: “Athaxpi ikha angkya ti muale kho laxle mopa akhokyabu hato laxkox.” Ilaxle hwome ile mok. 9Iponge ija ti a ju ang achangle ngoünkya; chixe ija hidaole wanle ano ikoxchu ojong khatokya hex chiawan (Ija a ti khokya dabu tatae awan); chixe tuipa nyak ilaxle chix ma atüi, 10“Pongwang ma ju amüimüi koxle kopkya wanlom; mixwünbue iwüi lingüi le ling füima tix süchimüikya faüi; ikoxle nange a athax kople ipong müikya ju khomle thompia?”
11Ile pongwang lekya chix ohünotün mwot Jisu-e Galili angkya Kana ting ma mok; ile chix fuazangkya kotok to ngai; ilaxle chix wangshembue chix to ong.
12 Ifüima chix honao hia honu hwom tamchu wangshembu füi tomle chix Kaparnaum to ju. Ikhato hwom hanpak hidaole nui.
Jisu Zangshwom-Hom to Nguikya
(Mathi 21.12-13; Mark 11.15-17; Luk 19.45-46)
13 Athax a Jehudi nok khosün atakkya Kaitox Pangpwon tu nguile hüi, idaile Jisu Jerusalem to ngui. 14Chix thoma Zangshwom-Hom ma maihu, chun tamchu osubu hangkya khünakbu ilaxle ngun alüixkyabu ma tüntong ma thungle nui. 15Chixe fit angkya zu apüi, ilaxle chun hia maihubu Zangshwom Homkha angkya jwonle alai; tamchu ngun alüixle ngokyabu angkya tüntongbu khole ngun chiakle awüt. 16Ilaxle chixe jua-o hangkyabu füi akax: “Ibu a ikha angkya paodaoa; Ku Apa hom a thalex hom ang achang thomkya zakün!” 17 Chix wangshembue ile zale thomkya Otsao Laikax texle atak: “Nang Hom hanpakma sungkyae ku mong wün ningle achuale.”
18Jehudi nok pünpa-chongwangbu chix hato chatlaxle atüi: “Nange ile mok angkya olom tüipule aho ang nange kwom hato ohünotün mwot ang chem mokle ahoüi?”
19 Jisu-e hwom kax to lan: “Ija Zangshwom-Hom pünlax, ilaxle nyix azom ma wüi kue zingle alaiüi.”
20Ikoxle Jehudi khünakbue thüi: “Ija hom zing ang zang punyi azom laxpu, ikoxle nange nyix azom ma wüi ajongüi o?”
21Ikoxle chixe Zangshwom-Hom bama wünkya a chix pum hanpakma akaxkya changkya. 22Ija khoma chix anaole zokya füima tix wangshembue ija chix kax texle atak; ilaxle Otsao Lai Kax to tamchu Jisu-e akaxkya kax to ong.
Jisu ma Khünak Je-hwon
23Kaitox Pangpwon tuke Jisu Jerusalem to ngui pongma chixe mokkya ohünotün mwotbu ngünlaxle khünaknue chix to mongong. 24Ikoxlechu Jisu-e hwom pangnusa mong wüi awanle ngokya daile, hwom ang chix to ong ang chitom. 25Chixe khünaknu nok thwonlop laxle ngokya daile owaechu chix hama hwom bama apuale fango angkya mwot chitüi.

©2012 Bible Society of India

Learn More About OTSAO BAIBEL