JOHAN 1
VAIPBSI

JOHAN 1

1
Thu Chu Taksa A Channa
1A tîl in Thu a um a, Thu chu Pathian tawh um ahi’n, Thu chu Pathian ahi.
2Zia chu a tîl in Pathian tawh a um in,
3bangkim a leng in ama ziak ah siam ahi; thilsiam zosia ama siam lo bangma a um puai.
4Ama ah chun hinna a um in; zia hinna chu mihingte vakna ahi.
5Zia vâk chu thim lak in a hung vâk in, zia chu thim in a zo puai.
6 # Mat 3.1; Mar 1.4; Luk 3.1,2 Pathian hun sawl mi pakhat a um in, a min chu Johan ahi.
7Ama chu Vâk thu hiatsak dingin a hunga, ama ziak ah mi zosia’n a gin theina ding un.
8Ama chu vâk chu a hipua’n, zia Vâk thu chu hiatsak ding ah hung a hizawi.
9Vâk dik tak, mitin salvâk ding chu khawvel ah hung ahi.
10Ama chu khawvel hin a um a, khawvel hi ama siam ahi; himaleh, khawvel in ama a la hepuai.
11Ama chu ama mite kiang in a hung ah, ama mite chun a la lop puau hi.
12Himaleh, ama a la lop ah, a min gingte chu Pathian chate hitheina a piai.
13Ziate chu thisan a hin ahi puau in, taksa dawi gual ah hinle ahi diak puau in, mihing dawi dan ah hinle ahi diak puau a, Pathian hin ahi zawu hi.
14Tichun, Thu chu taksa’n a hung chang a, I lak un a hung chêng ah, Pathian Chapa changkhat neisun lopina chu ahi’na gual tak in, hepina leh thutak ah dim in I la muu ahi.
15Johan in a chanchin a hiatsak a, “Zia mi, ka nung ah hung dingpa chun ei makhel tai, ka malam ah umsa him ahi, tia ka gen sek kha ama hi ahi,” a tia.
16Ama bukimna kipat in hepi chung ah hepi sawnna I chang chiat ui.
17Mosi mang in Dan thupiak ahi’n; himaleh, hepina leh thutak chu Jesu Khrista ah chun a hung um tai.
18Kuama’n bangtik lai inle Pathian a mu kha puau hi; himaleh, a Chapa changkhat neisun, Pa lung tawh kituak chun a chanchin a genchian hi.
Baptispa Johan Thu Hiatsak
(Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Judate’n, “Kua la hem,” ti ah vadong ding ah Jerusalem khua kipat, a kiang ah thiampute leh Levite a sawl lai ua khan, Johan thu hiatsak chu zia hi ahi:
20Ama chun, kilep lo hial in a la kiphuang a, “Messiah chu ka hi puai,” a tia.
21 # Mal 4.5; Dan 18.15,18 Amau chun a kiang in, “Kua la hi em leh, Elijah la hi em?” ti’n a dong kit un. Himaleh, ama chun, “Ka hi puai,” a ti kit a. Aleh, “Jawlnei la hi em?” a ti kit un. Ama chun, “Hilo,” a ti kit ngen a.
22Ziaphatchun, amau chun, “Aleh, kua la hem? Ei sawlte ka hil kit theina ding un, la chung thu bang lei hil thei a um em?” a tiu a.
23 # Isa 40.3 Ama chun, “Jawlnei Isai in:
Lalpa lampi chu siam zang un!’
tia a gen, gamthip ah kiko aw kha ka hi,” a tia.
24Zia a mi sawlteu chu Pharisaite lak ah mi a hiu a.
25Amau chun, “Messiah le hilo, Elijah le hilo, jawlnei le la hi diak lo leh, bang a tia mi baptis sek la hem?” ti’n a dong un.
26Johan in a dawnhu ah, “Keima’n tui in ka baptis sek hi; himaleh, la hetlo uh la lak un a ding zing hi.
27Ka nung ah hung dingpa kengtawdap khau tham tâkle hilo ka hi,” a tia.
28Zia hi Johan in mi a baptisna mun, Jordan luigâl ah Bethani khua thil tung ahi.
Pathian Belamno Chu
29A jing ah chun Johan chun, Jesu ama kiang lam zuan ah hung chu a mu phât in, “En tiam un Pathian Belamno, khawvel gitlo pawmangpa saw!
30Zia pa saw ahi, ‘Ka nung ah hung ding, himaleh, ei makhel ta hen, ka malam ah umsa him ahi,’ ka ti kha.
31Ama chu ka la he ziang pua’n; himaleh, ama chu Israelte lak ah taklat a hi’theina ding ah tui ah baptisma chansak ding ah hung masa ka hi,” a tia.
32Johan ma ma chun a gen a, “Van ah kipat in Thagau chu vakhu gual in a chung ah hung chu suk in ka la mu’n, a chung in a um den tai.
33Ama chu ka la he ziang pua’n; himaleh, tui ah baptis ding ah ei sawlpa chun ka kiang in, ‘A chung ah Thagau hung suk ah, a chung ah hung chû, umzing la muna pen pen chu, zia mi chu Thagau Thiangtho ah baptispa ding chu hiding ahi!’ a ti’sa kha ahi.
34Zia chu ama chung ngei ah ka mu tâk ziakin, ama hi Pathian Chapa ngei chu ahi ti ka hiatsak ahi,” a tia.
Nungzui Masate
35A jing ah chun Johan tawh nungzuite pani a hung ding kit un,
36Jesu vâk vêl lai chu a la en un, ama chun, “En tiam un, Pathian Belamno saw!” a tia.
37Zia nungzui panite chun a gen chu a het phat un, Jesu chu a zui ngal tau a.
38Jesu chu a hung kihei ah, a hun zui uh chu a mu, a kiang un, “Bang hawl la hiu em?” a la tia. Amau chun, “Rabbi (zia chu Hotupa, ti’na a hi) khoi ah chêng la hem?” a tiu a.
39Ama chun, “Hung unla, hung en un,” a tia. Amau chu a hung ua, a umna chun a hung tau a, zia ni chun a kiang in a châm ua, a chianau chu nitâk lam dak li ding vêl a hita’n.
40Johan thugen a la he hun zui panite lak ah pakhat chu Andria ahi; ama chu Simon Peter suapi ahi.
41Ama chun a masa pen in a suapipa Simon a hawldok ah, a mu phât in, “Messiah ka mu tau hi,” a tia (zia chu Sathaunu’, ti’na a hi).
42Tichun, ama chu Jesu kiang in a pui a. Jesu chun, “Johan chapa Simon la hi; himaleh, Tu’kipat hin Kipha ti hita’n la,” a tia (zia chu Peter ti’na ahi).
Jesu’n Philip leh Nathanael A Kona
43A jing ah chun Jesu chu Galili lam ah chia a gua’n, Philip a mu, a kiang in, “Ei zui in,” a tia.
44Philip chu Bethsaida khua um ahi’n, zia chu Peter leh Andria umna khua ma ahi.
45Philip chun Nathanael a hawldok ah, a kiang in, “Mosi Dan Lekhabu leh Jawlneite Lekhabu a la kizik, ‘Joseph chapa, Nazareth Jesu’ kiti kha kei un ka mu tau hi,” a vatia.
46Nathanael chun, “Nazareth khua thilpha a pawt thei ah a hem?” a tia. Philip chun, “Hung inla, hung en in,” a tia.
47Jesu’n a kiang lam zuan ah Nathanael hung chu a la mu in, a chung thu a la gen a, “En tiam un, Israel mi tak, zuauthepna neilo mi saw!” a tia.
48Nathanael chun a kiang in, “Bangtik ah lei het khâk a hem?” a hun tia. Jesu’n a kiang in, “Philip in a hun ko ma, theichang bul ah la um lai ah khan ka hun mu tai,” a tia.
49Ziaphatchun, Nathanael in a kiang in, “Rabbi, Pathian Chapa, Israelte Lengpa chu la hi!” a tia.
50Jesu’n a dawnhu a, “Theichang bul ah ka hun mui, ka ti ziak ah nang in lei gin ahi maw? Ziate sâng ah thil lopi zaw le hun mu ding la hi.
51 # Thl 28.12 Titakzet in ka hil la hi, tu’nung leh van kihong ah, Pathian vansawlchâkte Mihing Chapa chung ah kum suk leh kal to hun mu ding la hi,” a tia.

Vaiphei CL Bible - PATHIAN LEKHABU THIANGTHO

Copyright © 2014 by The Bible Society of India

Used by permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About PATHIAN LEKHABU THIANGTHO (BSI)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.