Joshua 20:1

Joshua 20:1 NCV

Then the LORD said to Joshua
NCV: New Century Version
Share