YouVersion Logo
Search Icon

Yohani 1

1
Chilongu aveli mundu
1Kufumila pakwandi kwaveli na Chilongu. Chilongu ayu aveli na Chapanga na mweni aveli Chapanga. 2Kufumila pakwandi, Chilongu aveli na Chapanga. 3Chapanga alumbili findu fyosi kupitila mweni na kwahela chindu chilumbiliwi pangajila mweni. 4Chilongu ayu aveli chikandilu cha unofu na awu unofu wuva lwengi kwa vandu. 5Lwengi lula lukung'alika mulwisa, wala lwisa luweshi ha kululimba.
6Kwaveli mundu yumu yalayishiwili na Chapanga, litawa lyaki Yohani mbatisha. 7Yohani mbatisha ayisili kuvatovilela vandu milandu ya lwengi, ili vandu vosi vapikanili chilongu na kujumila. 8Mweni aveli lwengi ha, ila ayisili kuvatovilela vandu milandu ya lwengi. 9Alu lwaveli lwengi lwa nakaka, lwengi lukwisa mumlima kuvang'alishila vandu vosi.
10Chilongu aveli mumu mumlima na ingava Chapanga alumbili mlima kupitila mweni, lakini vandu va mlima awu vamumanyili ha. 11Ayisili pakayaki mweni, lakini vandu vaki vamuyangili ha. 12Lakini vandu vosi vamyangili na kumjumila mweni avapili uwesu wa kuva vana va Chapanga. 13Vana vawonikili kwa mvili ha wala kwa utami wa mundu ha, ila kwa uwesu wa Chapanga.
14Yula yakemiwili Chilongu kava mundu, mweni kayikala pagati ya yufwi. Na yufwi tuwuwona ukomi waki, ukomi wa Mwana wa paweka yafumili kwa Tati, kamema usangi na nakaka.
15Yohani mbatisha atovilelili milandu ya mundu ayu. Kalandula, “Ayu ndi ying'ombaya milandu yaki, kucha, ‘Ayu dayisi kumbeli ya nenga ndi mkomi kupita nenga, kwanongwa mweni avelili chipindi nenga ngalihela kuwoneka.’ ”
16Kufuma muusangi yimemili, twavosi yufwi tunemiliwa usangi na usangi munu. 17Chapanga atugayilili Malawu kupitila Musa, lakini usangi na nakaka fyayisili kupitila Yesu Kilistu. 18Kwahela mundu yamuwonili Chapanga chipindi chochosi. Ila Mwana wa paweka yaveli Chapanga nakaka na yayikala pamu na Tati. Mweni ndi yagolili Chapanga amanyiki.
Milandu ya Yohani Yabatisha
Mateyi 3:1-12, Maliku 1:1-8, Lukasi 3:1-18
19Awu waveli utovileli wa Yohani mbatisha kwa vakomi va Vayawudi va Yelusalemu vavalayisha vatambika vamu pamu na Valawi vayendi kwa Yohani mbatisha vakamdashi mweni kava ghani.
20Yohani alemili ha, ila kavayangula lipala hela padeta, “Nenga Kilistu ha, yalayishiwili na Chapanga”
21Pambeli vamdasha, “Ponopa yuwi ghani? Yuwi kuva Eliya?”
Yohani kavayangula, “Nenga mweni ha.”
Vamdasha kandi, “Yuwi kuva yula mbuyi yulayishiwili na Chapanga yula yitumulembilela?”
Kavayangula, “Ng'odu!”
22Pambeli vamudasha, “Topi yuwi kuva ghani? Mweni ukuyiwombela liki umweni? Tuwombeli ili tukavawombeli vala vatulayishili.”
23Yohani kavayangula padeta fila fyawombili Isaya yaveli mbuyi wa Chapanga,
“Nenga lishu lya mundu likukema kucheja,
‘Muhololi deha ya Bambu!’ ”
24Vandu vala valayishiwili na Mafwalisayu 25vamudasha Yohani, “Leki yuwi kuva Kilistu ng'odu, wala Eliya, wala yula Mbuyi, nongwa liki ukubatisha?”
26Yohani mbatisha kavayangula, “Nenga ngubatisha kwa machi, lakini gati ya yumwi kawoloka mweni mungajila kumumanya. 27Mweni ndi yayisa kumbeli ya nenga. Nenga ngujakwa ha hata kuwopola ng'oyi sha mikobasi yaki.”
28Milandu yosi ayi yabwitukili aku Betaniya, kumwambu ya lweni Yoludani, pahala paghaveyi akubatisha Yohani mbatisha.
Yesu, Mwana fungami wa Chapanga
29Chilawu yaki, Yohani kamuwona Yesu akumwisila, kadeta, “Loli! Mwana fungami wa Chapanga yawusha sambi sha mlimawu! 30Ayu ndi yideteyi milandu yaki padetili, ‘Mundu yayisa kumbeli ya nenga ndi mkomi kupita nenga, kwanongwa mweni avelili chipindi nenga ngalihela kuwoneka!’ 31Ndimweni baha ngamumanyili ng'odu, ila nyisa kubatisha kwa machi ili vandu va Isilaeli vamumanyi.”
32Pambeli Yohani mbatisha kadeta utovileli awu, “Ndimuwona Mfuki Mng'alili pasunuka kufuma kumbindi kwa Chapanga kucha njiva na kayikala kumbindi yaki. 33Nenga ndamumanyili ha kucha mweni ghani, ila yula yandumili kubatisha kwa machi ang'ombilili, ‘Dawumuwoni Mfuki Mng'alili akusunuka kufuma kumbindi na kutula pambindi ya mundu. Mundoyu ndi mweni yabatisha kwa Mfuki Mng'alili!’ 34Ng'ona chindu achi,” Yohani kadeta, “na nenga nguvatovilela nakaka, kucha ayu ndi Mwana wa Chapanga.”
Yesu akuvashawula vandundami vaki va kwandi
35Chilawu yaki, Yohani mbatisha aveli bahala kandi pamu na vandundami vaki vavili. 36Pamuwonili Yesu papita, kadeta, “Loli! Mwana fungami wa Chapanga!”
37Vala vandundami vavili pavapikanishili filongu fila, vamukovikela Yesu. 38Yesu kaghalambuka, kavawona vala vandumindumi vakumkovikela, kavadasha, “Chimusaka liki?”
Veni vamuyangula, “Labi, kwikala koo?” Labi mana yaki Muwula.
39Yesu kavawombela, “Mwisi mupaloli.” Topi vala vandumindumi vayenda, vapawona mahali payikala Yesu. Yaveli lijuva samba lihonga. Veni vayikala pamu na mweni lijuva lila.
40Andeleya, mlongu mundu Simoni Petili aveli yumu wa vala vandu vavili yivapikanishili filongu fya Yohani mbatisha na kumukovekela Yesu. 41Bahala pala Andeleya amuwonili tanila Simoni, mlongu mundu. Kamuwombela, “Tumuwona Mkombola yula yashawuliwili na Chapanga!” Mana yaki ndi Yesu Kilistu. 42Pambeli Andeleya kamuyegha Simoni kwa Yesu.
Yesu kamulola Simoni, kadeta, “Yuwi ndi Simoni, mwana wa Yohani, lakini ponopa davakukemi Kefa.” Kefa mana yaki Petili na Petili mana yaki “Ligonguveli.”
Yesu akuvakema Filipu na Natanieli
43Chilawu yaki, Yesu akadayileyi kuyenda Galilaya. Kamuwona Filipu, kamuwombela, “Ungovikeli.”
44Filipu aveli mwenikaya wa Betisayida, mbwani yivaikalagha Andeleya pamu na Petili. 45Filipu kamuwona Natanieli, kamuwombela, “Tumuwona mundu yula Musa yayandikili filongu fyaki Muchitabu cha Malawu. Vambuyi wuwula wula vayandikili milandu yaki. Ndi Yesu wa Nasaleti, mwana wa Yosefu.”
46Natanieli kamdasha Filipu, “Nahawu yikuweshikana chindu chinofu chifumi Nasaleti?”
Filipu kamuwombela, “Wisi loli.”
47Yesu pamuwonili Natanieli akumyisila, kadeta, “Loli! Ayu ndi Muyisilaeli nakaka, kwahela ujangi mugati yaki hata padokwa!”
48Natanieli kamudasha, “Kumanya wuliwuli?”
Yesu kamuyangula, “Filipu aveli akalihela kukukema, nenga ngakuwonili pawuveyi pasi ya likuyu.”
49Natanieli kayangula, “Muwula, yuwi Mwana wa Chapanga! Yuwi Mutwa wa Isilaeli!”
50Yesu kamuwombela, “Ukujumila kwanongwa ngakuwombilili kucha ngakuwonili pasi ya libiki lya likuyu? Dawufiwoni findu fikomi kupita afi!” 51Pambeli Yesu kayendelela kuvawombela, “Nakaka nguvawombela, damuwoni kululanga kufuwuka, Makungu va Chapanga pavakwela na kusunuka pambindi ya Mwana wa Mundu!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy