Mateyi 2
NDBV

Mateyi 2

2
Yivasikawula ndondwa kufuma kundamba
1Yesu awonikili mumbwani ya Betelehemu, mumkowa wa Yudeya, chipindi cha Helodi paghavaya mutwa. tepu, vandu yivasikawula ndondwa vafikili Yelusalemu kufuma kundamba. 2Vadasha, “kava koti mwana yawonikili daghavi mutwa wa Vayawudi? Tuyiwona ndondwa yaki payibwitukili kundamba, tuyisa kumutundamila.”
3Mutwa Helodi papikanishili afi, ang'ong'utekili nendu, mweni pamu na vandu vosi va Yelusalemu. 4Topi, kavakema vatambika vakomi vosi pamu na vawula va Malawu kavadasha, “Kilistu Mgombola dawonikeli koti?”
5Veni vamuyangula, “Dawonikeli kumbwani Betelehemu, mkoa wa Yudeya. topi ndi wayandikili mbuyi wa Chapanga.
6‘Yuwi Betelehemu mlima wa Yuda, kuva mkomi gati ya mbwani sha Yuda,
nongwa kwa yuwi dabwituki chilongosi,
davalongoshi vandu vangu, Vayisilaeli.’ ”
7Topi Helodi avakemili vasimanyili ndondwa kwa chifisu ili vamumanyishi chipindi choti nakaka ndondwa payibwitukili. 8Pambeli kavalayila Betelehemu padeta, “Muyendi mukakombikeshi kwa chiganu nongwa ya mwana ayu. Pamumuwona mwisi kung'ombela na nenga nyendi ngamutundamili.”
9Pavapikanishili kala filongu fya Mutwa vayendilela na mwanja na yila ndondwa yivayiwonili kundamba yivalongulela, payiyenda mbaka yiwoloka pambindi ya pavelili mwana. 10Pavawonili ndondwa vasekelela munu. 11Topi vayingila munyumba, vamuwona yula mwana pamu na Maliya, vawa vamtundamila, pambeli vawopola mbembu shawu vamupa fupu: chumang'andu na ubani na mafuta vatalamili yivavakema manimani.
12Chapanga avakayikili vala yivayisili kumlola mwana Yesu vakotoo kumuwuyila Helodi, topi vawuya kaya kupitila deha yingi.
Kutuvilila Misili
13Pavawukili kala vala vahenja, Topi makungu wa Bambu Chapanga amfumbukilili Yosefu mung'onju, kamuwombela, “Tandamuki! Umtoli mwana pamu na mamundu, mutuvili Misili mukayikali aku mbaka pandivawombela, kwanongwa Helodi akwilata amuwulayi mwana ayu.”
14Topi Yosefu atandamukili, kamtola mwana pamu na mamundu pamihi yiyila yila, vawuka vayenda Misili. 15Kayikala aku mbaka Helodi pasovili. Topi, chilongu chadetili Bambu kwa deha ya vambuyi wa Chapanga fiva,
“Ndamkemili mwana wangu kufuma Misili.”
Vana vadokwa valumi vakuwulayiwa
16Helodi pamanyili kucha vala vasimanyili ndondwa vaveli vamujanga, akalalili munu. Alayishili vana valulumi vosi mumbwani ya Betelehemu na vala yivaveli mumbali mbali yaki yivaveli na myaka mivili na pasi ya mwaka mivili vawulaghiwi. Agolili nahau ngimu wakashili chipindi cha vala vasimanyili ndondwa pavadashili milandu ya mwana.
17Nahawu ndi wuyivelili chilongu chila chadetili mbuyi wa Chapanga Yelimiya,
18“Lishu lipikanika aku Lama,
chivembu na kudedeka nendu.
Raheli akuvalilila vana vaki.
Wala akudayila ha kushisha moyu,
kwanongwa vosi vayaghamila.”
Kuwuya Nasaleti
19Helodi asovili kala, topi makungu wa Bambu amubwitukilili Yosefu mulilotu kula Misili. 20Kamuwombela “Tandamuki! Mtoli mwana na mamundu muyendi Mlima wa Isilaeli, nongwa vala yivadayileyi kumuwulagha mwana ayu vasova kala.” 21Katandamuka kamtola mwana pamu na mamundu vawuya kumlima wa Isilaeli.
22Lakini papikanishili kucha Alikelau aveli mutwa wa Yudeya badili ya Helodi tatimundu, aveli akutila kuyenda aku. Mweni pavamukayikili mumilotu ayendili mwambu wa Galilaya. 23Kayenda ayikalili mumbwani ya Nazaleti nahau ndi wufivelili filongu fyawombili kwa deha ya Vambuyi “Davamkemi mundu wa Nasaleti.”

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014


Learn More About Lilaghanu lya shonu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.