John 1
MNKNT
1
Inyɑ kumɑ́ do idei kuwɛɛ
1Hee ɑ mɑɑ tɑkɑ ɑndunyɑ inɛ ɡɔ í wɛɛ ɑ̀ yɑ kpoo Ide. Ideu í wɛɛi do Ilɑɑɔ̃. Ideu tɑkɑɛ Ilɑɑɔ̃i. 2Ideu njɛ í wɛɛi hɑi sinte do Ilɑɑɔ̃. 3Nŋui í tɑkɑ mii bɑɑ yoomɑ fei, nɔ nkɑ̃mɑ kù wɛɛ iyi kù jɛ nŋui í tɑkɑɛ. 4Nŋu tɑkɑɛi í jɛ irii kuwɛɛu, nɔ kuwɛɛu í mɑ́ɑ inɛ ŋɑ inyɑ. 5Inyɑ kumɑ́u í mɑ́i do si ilu kuku fei, nɔ ilu kukuu kù yɔkɔ kù kɑ̃miɑɛ #1:5 kù yɔkɔ ku kɑ̃miɑɛ Tiɑ nwo ɡɔ ŋɑ ɑ̀ ni kù ɡbɑɑ..
6-7Mɔkɔ ɡɔ í wɛɛ iyi ɑ̀ yɑ kpe Zɑ̃ɑ. Nŋui Ilɑɑɔ̃ í bɛ wɑ ku nɑɑ ku jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑi inyɑ kumɑ́u, nɔ inɛ fei ku dɑsiò inyɑ kumɑ́u nɑɑnɛ do sɑɑbuɛ. 8Zɑ̃ɑ tɑkɑɛ kù jɛ inyɑ kumɑ́u, ɑmmɑ ɑ̀ bɔɔ wɑi ku jɛ sɛɛdɑi inyɑ kumɑ́u. 9Inyɑ kumɑ́u nŋu ɑkɑ̃i í jɛ inyɑ kumɑ́ ntɔ iyi í nɑɑ si ɑndunyɑ ku bɑ ku jɔ̀ inɛ fei ku yɛ ilu.
10Inɛ iyi í jɛ Ideu í wɑ si ɑndunyɑ wo. Do sɑɑbuɛi Ilɑɑɔ̃ í tɑkɑò ɑndunyɑ. Do nŋu fei, inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ɑ kù mɑ̀ɑ. 11Bi inɛɛ ŋɑi í nɑɑ nɔ inɛɛ ŋɑu ɑ̀ kɔsiɛ. 12Ammɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɑɑ nɔ ɑ̀ dɑsiɛ nɑɑnɛ í mu nŋɑ kpɑ̃ɑ ɑ jɛò ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ. 13A kù jɛ ɑmɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do yɑɑse bɛi ɑ̀ yɑ ce ɑ bíò ɑmu ŋɑ si ɑndunyɑ. Kù jɛ do idɔɔbii ɑmɑnɛ ŋɑ, ti Ilɑɑɔ̃i.
14Ideui í bɑɑ í jɛ ɑmɑnɛ. Í kɔ̃ò didɔ̃ nɔ bɛɛbɛ mɔi í kɔ̃ò ntɔ, nɔ í bɑ wɑ kuwɛɛ. À yɛ ɑmboeɛ, ɑ̀ cɔɔ do lɑɑkɑi, dimii ɑmboe iyi Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í nɑ Amɑ ɑkɑ̃ɛu. 15Zɑ̃ɑ í jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑɛ, í lɑ í ni nŋu mbɛ inɛ iyi nŋu í fɔ ideɛu nŋu í ni ɑ́ nɑ ku nɑɑ si ɑnyii nŋuu, ɑmmɑ í re nŋu domi í wɛɛ hɑi wɑɑti iyi ɑ kù bí nŋu.
16Si ɑmɑni nlɑɛu ɑwɑ fei ɑ̀ bɑ ɑndi bɑɑ nwɑ, nɔ ɑ̀ bɑ didɔ̃ si ɑntɑi didɔ̃u. 17Hɑi bi Moizii Ilɑɑɔ̃ í nɑ wɑ woodɑ, ɑmmɑ didɔ̃ do ntɔ í nɑɑi hɑi bi Jesu Kirisi. 18Inɛ kɑ̃mɑ kù yɛ Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ ɑjɔ kɑ̃mɑ. Amɑ ɑkɑ̃ɛ iyi í wɑ bi tɛɛu nŋu tɑkɑɛ Ilɑɑɔ̃i. Nŋui í jɔ̀ ɑ̀ mɑ̀ɑ.
Idei Zɑ̃ɑ woo dɑsi inyi
(Cɔ Mɑtie 3:1-12; Mɑɑku 1:1-8; Luku 3:1-8)
19Ajɔ nŋu ɡɔ inɛ nɡboi Zuifu ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ Zeruzɑlɛmu ɑ̀ bɛ si Zɑ̃ɑ woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ do inɛi Levi ŋɑ ɑ koo ɑ beeɛ ɑ ni, ɑwɔi yoo. 20Ŋɔi Zɑ̃ɑ í jɛ nŋɑ í fɔ si bɑntumɑ í ni, n kù jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑ. 21Ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, debɛi, ɑwɔi yoo. Awɔi Elii wɑlii nlɑi tɑkou? Nɔ í ni, ɑɑwo. N kù jɛ Elii. Nɔ ɑ̀ beeɛ mɑ́ ɑ̀ ni, ɑwɔi ì jɛ wɑlii iyi ɑ́ nɑ ku nɑɑu? Nɔ í ni, ɑɑwo. 22Ŋɔi ɑ̀ beeɛ mɑ́ ɑ̀ ni, debɛi, ɑwɔi yoo. Sɔ̃ wɑ ku bɑ kɑ bɑ iyi ɑɑ kɑɑ sisiɑ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ bɛ wɑ wɑ. Bɛirei ɑwɔ tɑkɑɛ ì wɑɑ niɑ ɑrɑɛ.
23Ŋɔi Zɑ̃ɑ í so ide iyi wɑlii Ezɑi í tɑko í fɔu í jɛ nŋɑ do í ni,
Amui ǹ jɛ inɛ iyi wɑ dɔ̃ ɑnu si ɡbɑbuɑ wɑ ni,
I teese kpɑ̃ɑi Lɑfɛ̃ɛ kú tɛ ŋɑ.
24Wee inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ bɛ wɑ ŋɑu, Fɑrisi ŋɑi. 25Ŋɔi ɑ̀ bee Zɑ̃ɑ ɑ̀ ni, ì ni i kù jɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu, i kù jɛ Elii, i kù nɔ i kù jɛ wɑlii iyi ɑ́ nɑ ku nɑɑu. To, nɑ mii í jɔ̀ ì yɑ mɑɑ dɑsi inɛ ŋɑ inyi. 26Ŋɔi Zɑ̃ɑ í jɛ nŋɑ í ni, ɑmu inyii ǹ wɑ n dɑsi inɛ ŋɑ, ɑmmɑ inɛ iyi ɑ́ nɑ ku nɑɑu í wɑ ɑnini nŋɛ nɔ i kù mɑ̀ɑ ŋɑ. 27Nŋui ɑ́ nɑɑ si ɑnyim. Nɔ n kù tosi n fũ bɑɑ ikũi bɑɑtɑɛ. 28Ide ŋɑu ihɛ̃ fei Betɑnii í ce. Betɑniu do ikpɑ nunui dɑɑkɔi idoi Zuudɛ̃ɛi í wɑ. Tenɡi bɛi Zɑ̃ɑ wɑ dɑsi inɛ ŋɑ inyi.
Jesui í jɛ ɑnɡudɑ̃i Ilɑɑɔ̃
29Iju kumɑ́ɛ ŋɔi Zɑ̃ɑ í yɛ Jesu wɑ nɑɑ siɛ, ŋɔi í sɔ̃ inɛ ŋɑ í ni, i cɔɔ ŋɑ. Inɛ ihɛ̃i í jɛ ɑnɡudɑ̃i Ilɑɑɔ̃ iyi ɑ́ nyɑ dulum dii inɛi ɑndunyɑ ŋɑ ku nɛò. 30Ideɛi ǹ tɑko ǹ fɔ wo ǹ ni inɛ ɡɔ wɑ nɑɑ si ɑnyim iyi í rem, domi njɛ í wɛɛ hɑi wɑɑti iyi ɑ kù bí ɑmu. 31Amu tɑkɑm n kù mɑ̀ mɑ̀ nŋui ɑ̀ ni ɑ́ nɑ ku nɑɑu wo, ɑmmɑ ɑmu ǹ nɑɑ ku dɑsi ŋɛ inyii ku bɑ iŋɛ inɛi Izirɛli ŋɑ i mɑ̀ɑ ŋɑ.
32Ŋɔi Zɑ̃ɑ í sɔ̃ ŋɑ mɑ́ í ni, ǹ yɛ Hundei Ilɑɑɔ̃ wɑ kitɑ siɛ wɑ hɑi lele. Hundeu í yɛi bɛi ɑnkɑsiidi. 33Amu mɔ n kù mɑ̀ mɑ̀ nŋui ɑ̀ ni ɑ́ nɑ ku nɑɑu wo. Ammɑ Ilɑɑɔ̃i í bɛm wɑ n nɑɑ n dɑsi inɛ ŋɑ inyi. Nɔ nŋui í sɔ̃m mii iyi ɑ́ jɔ̀ n mɑ̀ɑ. Í ni ɑn yɛ inɛ ɡɔ iyi Hundei nŋu ɑ́ kitɑ ku de siɛ wɑ nɔ ku mɑɑ wɑ bɛ. Nŋui ɑ́ dɑɑ inɛ ŋɑ si Hundei nŋu. 34Ǹ yɔɔ, nɔ ǹ wɑ n jɛɑ inɛ ŋɑ sɛɛdɑ iyi nŋui í jɛ Amɑi Ilɑɑɔ̃.
Mɔcɔ sintei Jesu ŋɑ
35Iju kumɑ́ɛ Zɑ̃ɑ í wɑ bɛ mɑ́, wɑ leekĩ do mɔcɔ minjiɛ ɡɔ ŋɑ. 36Ŋɔi ɑ̀ yɛ Jesu wɑ lɔ nɔ Zɑ̃ɑ í ni, i cɔɔ ŋɑ. Inɛ ihɛ̃i í jɛ ɑnɡudɑ̃i Ilɑɑɔ̃.
37Iyi mɔcɔ ŋɑu ɑ̀ ɡbɔ ideu ŋɔi ɑ̀ too Jesu. 38Ŋɔi Jesu í sindɑ í bɑ ɑ̀ wɑɑ too nŋu wɑ, nɔ í bee ŋɑ í ni, mii ì wɑɑ dɛ ŋɑ. Ŋɔi ɑ̀ ni do fee nŋɑ, Rɑbi, wɑɑtɔ mɛɛtu. Ŋɔi ɑ̀ beeɛ ɑ̀ ni, iwoi í jɛ kpɑsɛ̃ɛ. 39Ŋɔi í jɛ nŋɑ í ni, i nɑɑ i cɔ ŋɑ. Nɔ ɑ̀ tooɛ ɑ̀ koo ɑ̀ cɔ bii í wɑ nɔ ɑ̀ hoe bɛ. Ideu ihɛ̃ í cei ɑlɛ zɑkɑi isɔ mɛɛ.
40Inɛ ɑkɑ̃i ɑmɑnɛ minji ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɔ idei Zɑ̃ɑ nɔ ɑ̀ too Jesuu, nŋui í jɛ Anderee, ifɔi Simɔɔ Piɛɛ. 41Iyi í sɛkɛɛ hɑi bi Jesu ɡbɑkɑ̃ í koo í kpe Simɔɔ iɡbɑ̃ɛ nɔ í sɔ̃ɔ í ni, ɑ̀ yɛ inɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑu. 42Ŋɔi í bɔò Simɔɔ bi Jesu. Iyi Jesu í cɔɔ nɔ í ni, ǹ mɑ̀ iyi ɑwɔi ì jɛ Simɔɔ ɑmɑi Zɑ̃ɑ, ɑmmɑ Sefɑsii ɑɑ yɑ kpeɛ bɛbɛi. (Iriu bɛ do Piɛɛ fei, yɑɑseɛi í jɛ kutɑ.)
Jesu í kpe Filipu do Nɑtɑniɛli
43Iju kumɑ́ɛ Jesu í dɑsi idɔ nŋu ku bɔ ilɛi Gɑlilee. Iyi í to bɛ ŋɔi í ko Filipu nɔ í sɔ̃ɔ í ni, toom wɑ. 44Wee Filipu inɛi Bɛsɑidɑi. Anderee do Piɛɛ ŋɑ mɔ inɛi ilu bɛ ŋɑi. 45Ŋɔi Filipu í koo í dɛdɛ Nɑtɑniɛli í sɔ̃ɔ í ni, ɑ̀ yɛ inɛ iyi Moizi í kɔ ideɛ si tiɑi woodɑu nɔ wɑlii ŋɑu mɔ ɑ̀ fɔ ideɛ. Inɛɛu nŋui í jɛ Jesu inɛi Nɑzɑrɛti ɑmɑi Zozɛfu. 46Ŋɔi Nɑtɑniɛli í beeɛ í ni, inɛ jiidɑ ɡɔ ɑ́ yɔkɔ ku fitɑ hɑi Nɑzɑrɛti mbɛ? Ŋɔi Filipu í ni, nɑɑ i koo i cɔ.
47Ŋɔi ɑ̀ wɑɑ koo. Iyi Jesu í yɛ Nɑtɑniɛli wɑ nɑɑ bi tɛɛ ŋɔi í ni, i cɔ ŋɑ, ɑmɑi Izirɛli tɑkɑɛi wɑ nɑɑ bɛ, kù nɛ tɑki kɑ̃mɑ si idɔɛ. 48Ŋɔi Nɑtɑniɛli í beeɛ í ni, hɑi iwoi ì mɑ̀m. Ŋɔi Jesu í ni, bɑɑ hee Filipu koo mɑɑ kpeɛ wɑ ǹ yɛɛ icui jĩi ndii fiɡiu ihɔ̃. 49Ŋɔi Nɑtɑniɛli í ni, Mɛɛtu, ɑwɔu Amɑi Ilɑɑɔ̃i, ɑwɔu Ilɑɑlui Izirɛlii. 50Ŋɔi Jesu í jɛɑɑ í ni, ì dɑsim nɑɑnɛ tɑ̃ si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ ni ǹ yɛɛ ɑbɛ jĩi ndii fiɡiu ihɔ̃? Aɑ yɛ nɡɔɡɔ iyi í lɑ í re iyi bɛ.
51Nɔ í ni mɑ́, ntɔ ntɔ ǹ wɑ n sɔ̃ ŋɛ, ɑɑ nɑ i yɛ lelei Aɔ̃ í cĩ ŋɑ nɔ ɑmɑlekɑi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ ɑɑ ɡũ ɑ mɑɑ kitɑ si ɑmu Amɑi Amɑnɛ.