Yuhanna 1
FBFNT

Yuhanna 1

1
No Konngol Laamɗo laatorii neɗɗo
1Gillama e fuɗɗoode bi'eteeɗo Konngol ina woni. Bi'eteeɗo Konngol oon ina wondi e Laamɗo, wo o Laamɗo du. 2Imo wondi e Laamɗo gilla fuɗɗoode. 3E makko Laamɗo tagiri huunde fuu. Fay huunde tagaaka si wanaa e makko. 4E makko nguurndam woni, nguurndam ɗaam laatanii yimɓe annoora. 5Annoora oon ina yayna ley nimre. Nimre ndeen du waawaay jaalaade o.
6Ina woodi neɗɗo mo Laamɗo nuli bi'eteeɗo Yaayaa. 7O warii faa o seedanoo annoora oon, faa yimɓe fuu ngoonɗinira saabe makko. 8Wanaa kanko woni annoora oon, de o warii faa o seedanoo annoora oon. 9Oon woni annoora goongalaajo garɗo ley adunaaru faa yaynana yimɓe fuu.
10Bi'eteeɗo Konngol oon ina woni ley adunaaru, wo e makko adunaaru ndu tagiraa, de adunaaru nduun kaa annditaay mo. 11O warii to jeydaaɓe makko, de jeydaaɓe makko ɓeen njaɓɓaaki mo. 12Ammaa jaɓɓiiɓe mo de ngoonɗini mo ɓeen, o hokkii ɗum'en baawɗe laataade ɓiɓɓe Laamɗo. 13Wo ɓe rimiraaɓe ko wanaa e ƴiiƴam, ko wanaa muuyo terɗe, ko wanaa muuyo gorko du, ammaa ɓe rimiraaɓe e baawɗe Laamɗo.
14Konngol ngool laatii neɗɗo jom terɗe de jooɗii hakkunde meeɗen. Min nji'ii darja makko, darja mo Bajjo hemrata Baabiiwo. Ley darja makko oon Baabiiwo ɓanginiri keewal hinney e goonga muuɗum.
15Yaayaa seedanake mo, ƴeewnii, wi'i:
—Kanko woni mo kaalannoomi haala muuɗum oon nde mbi'unoomi: «Caggal am ardiiɗo kam waran, sabo imo woni gilla mi tagaaka.»
16No hinney makko foti heewude, en fuu en keɓii, hinney dow hinney. 17Saabe Muusaa keɓirɗen jamirooje, ammaa hinney e goonga wo saabe Iisaa Almasiihu heɓiraa. 18Fay gooto yi'aay Laamɗo abada. Ammaa Ɓiɗɗo bajjo gonduɗo e Baabiiwo oon, kam humpiti en mo.
No Yaayaa seedoranii Almasiihu
(Matta 3.1-12, Marku 1.1-8, Lukka 3.1-18)
19Alhuudiyankooɓe Urusaliima neli Lewinkooɓe#1.19 Yimɓe lenyol Lewi ngonnoo ndaaranooɓe golle dewal Laamɗo gilla e jamaanu Muusaa. e almaami'en to Yaayaa ƴama ɗum kam wo moy. 20O salaaki jaabaade ɓe, o haalani ɓe faa laaɓi:
—Miin, mi wanaa Almasiihu.
21Ɓe ƴami mo, ɓe mbi'i:
—Aan, wo a moy? A annabi Iliyaasa naa?
O wi'i:
—Mi wanaa.
Ɓe mbi'i mo:
—Wo a Annabaajo oon naa?
O wi'i:
—Mi wanaa!
22Ɓe mbi'i mo:
—Wo a moy ndelle? Haalan min ko min kaaltanowa neluɓe min ɓeen. Moy mbi'ataa laatiɗaa?
23O jaabii, o wi'i:
—Wo mi ƴeewnotooɗo ley ladde miɗo wi'a: «moƴƴintinee laawol Joomiraaɗo»,#1.23 Esaaya 40.3. hono no annabi Esaaya wi'iri ni.
24Ndeen nulaaɓe ƴuuruɓe to Farisa'en ɓeen 25ƴami mo:
—Ko waɗi aɗa loota yimɓe lootagal batisima#1.25 Ɗo wi'ete lootagal batisima dow haala batisima Yaayaa fu, lootagal tuubu maa mutineede du na wi'ee., si tawii a wanaa Almasiihu a wanaa Iliyaasa a wanaa Annabaajo oon?
26Yaayaa jaabii ɓe, wi'i:
—Miin, miɗo loota lootagal batisima, de na woodi dariiɗo hakkunde mooɗon mo on anndaa. 27Kanko, o waran caggal am. Miin, mi fotaa fay haɓɓitinde ɓoggi paɗe makko.
28Ɗum fuu waɗii Baytaniya lettugal gooruwol Urdun, ɗo Yaayaa lootata yimɓe lootagal batisima ɗoon.
29Jaango majjum, Yaayaa yi'i Iisaa ina wara to muuɗum, wi'ii:
—Inan jawgel Laamɗo donndotoongel hakkeeji adunaaru. 30Ɗum woni ko mbi'unoomi e makko: «Neɗɗo waran gaɗa am, ardiiɗo kam, sabo imo woni gilla mi walaa.» 31Miin, mi anndaano mo, ammaa mi warii miɗo loota lootagal batisima faa o ɓangana Israa'iilankooɓe.
32Yaayaa seedii, wi'i:
—Mi yi'ii Ruuhu ina wa'i hono wuugaandu ina ƴuura dow kammu ina jippoo faa hoɗi dow makko. 33Miin, mi anndaano mo. Ammaa Nulɗo kam mi loota lootagal batisima oon, kam wi'i kam: «Mo nji'uɗaa Ruuhu ina jippoo dow muuɗum oon, kam woni lootoowo lootagal batisima e Ruuhu Ceniiɗo.» 34Miin, mi yi'ii, mi seedake kanko woni Ɓii Laamɗo.
No Iisaa suɓorii taalibaaɓe muuɗum arandeeɓe
35Jaango majjum katin Yaayaa ina darodii e taalibaaɓe muuɗum ɗiɗo. 36O yi'i Iisaa ina faltoo, o wi'i:
—Inan jawgel Laamɗo!
37Taalibaaɓe ɗiɗo ɓeen nani ko o haali ɗuum, njokki Iisaa. 38Iisaa yeeƴii, yi'i iɓe njokki ɗum, wi'i ɓe:
—Ɗume pilotoɗon?
Ɓe njaabii, ɓe mbi'i:
Rabbi (ɗum na fiirta «Moodibbo»), toy njooɗiɗaa?
39O wi'i ɓe:
—Ngaree ndaaree!
Ndeen ɓe ngari, ɓe nji'i ɗo o jooɗii ɗoon. Wakkati oon wo yamnde nay laasara. Ɓe ngondi e makko ko heddii e nyalaande ndeen.
40Andire sakiike Simon Piyeer oon wo gooto e ɗiɗo nanɓe haala Yaayaa de njokki Iisaa. 41Ko Andire artii e waɗude fu wo filowaade sakiike muuɗum Simon oon. O wi'i ɗum:
—Min nji'ii Almasiihu (ɗum na fiirta «Mo Laamɗo suɓii»).
42O yaari ɗum to Iisaa. Iisaa ndaari Simon, wi'i ɗum:
—Aan Simon ɓii Yuhanna, caggal joonin a inndirte Kefas.
(Kefas e Piyeer fuu wo gootum. Maanaa inɗe ɗeen wo «Hayre».)
No Iisaa noddiri Filipu e Natanayel
43Jaango majjum, Iisaa anniyii yaade Galili. O hawri e Filipu, o wi'i ɗum:
—Jokkam!
44Filipu ina jeyaa Baytisayda, ngalluure nde Andire e Piyeer fuu njeyaa e muuɗum ndeen. 45Filipu hawri e Natanayel, wi'i ɗum:
—Min nji'ii mo haala muuɗum winndaa ley Tawreeta Muusaa e ley dewte annabaaɓe oon. Wo Iisaa Nasaraatuujo ɓii Yuusufi oon.
46Natanayel wi'i mo:
—Yalla ko wooɗi ina waawi ƴuurude Nasaraatu naa?
Filipu jaabii mo, wi'i:
—War ndaar!
47Iisaa yi'i Natanayel ina fonndii ɗum, de haali haala makko wi'i:
—Inan Israa'iilanke jaati, mo hiila fuu walaa e muuɗum.
48Natanayel wi'i mo:
—Toy annduɗaa kam?
Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Mi yi'ii ma ley ƴibbi gilla Filipu noddaay ma.
49Natanayel jaabii, wi'i:
—Moodibbo, wo a Ɓii Laamɗo, wo a kaananke Israa'iila!
50Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Saabe mi wi'ii mi yi'ii ma ley ƴibbi ɗuum tan ngoonɗinirɗaa naa? A yi'an ko ɓuri ɗum haaynaade.
51Ndeen o wi'i Natanayel:
—Goonga kaalanammi on: on nji'an kammu ina udditoo, on nji'an maleyka'en Laamɗo ina ƴeeŋa ina njippoo dow Ɓii Neɗɗo.

Fulfulde Burkina Faso New Testament © SIM International 2012, 2021.

Fulfulde Burkina Faso New Testament (Non-Drama) ℗ SIM International 2017.


Learn More About Fulfulde Burkina, Dewtere Laamɗo Amaana Keso

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.