Matiu 1
MEE

Matiu 1

1
Iesus Karais Sisiukia Memena
1Panganana inaekia ke panana te Iesus Karais sisiukia memena. Iesus ka i ae Revit sivuna, ba ka i ae Abaram sivuna. Ba panganana e te Iesus sisiukia memename kinung ke loa minakai roma:
2Abaram ka i ae Aisak tamana,
bae Aisak ka i ae Iekop tamana,
bae Iekop tuna te nge Iura kala nga tataokia bae teiteikia memena,
3bae Iura ka i ae Peres bae Sera tamarea,
bae Peres bae Sera ka nareame nge Tamar,
bae Peres ka i ae Esron tamana,
bae Esron ka i ae Ram tamana,
4bae Ram ka i ae Aminarap tamana,
bae Aminarap ka i ae Nason tamana,
bae Nason ka i ae Salamon tamana,
5bae Salamon ka i ae Boas tamana,
bae Boas ka naname nge Reap,
bae Boas ka i ae Obet tamana,
bae Obet ka naname nge Rut,
bae Obet ka i ae Iesi tamana,
6bae Iesi ka i ae Revit a i a kelangpatali tamana.
Bae Revit ka i ae Solomon tamana,
bae Solomon ka naname nga avale laeala a i a Uria napengana pala,
7bae Solomon ka i ae Reoboam tamana,
bae Reoboam ka i ae Abia tamana,
bae Abia ka i ae Asa tamana,
8bae Asa ka i ae Ieosapat tamana,
bae Ieosapat ka i ae Ioram tamana,
bae Ioram ka i ae Usia tamana,
9bae Usia ka i ae Iotam tamana,
bae Iotam ka i ae Eas tamana,
bae Eas ka i ae Esekia tamana,
10bae Esekia ka i ae Manase tamana,
bae Manase ka i ae Amon tamana,
bae Amon ka i ae Iosaia tamana,
11bae Iosaia ka i ae Iekonaia bae teiteikia memena tamarea.
Ba ka kae nginngina ka inae Iosaia bae Iekonaia ke momo, na kelangpatali e ngae Babilon ke ravupatali ka Israelme ta maga ae i.
12Ngarume, ka inae Israelme ke momo ngae Babilon tale,
nae Iekonaia napengana ke toapisigia goe apanung a giana nge Salatiel,
bae Salatiel ka i ae Serubabel tamana. Ba nga kae rae Serubabel, nae Israel palume keke galiu tae Israel.
13Bae Serubabel ka i ae Abiut tamana,
bae Abiut ka i ae Eliakim tamana,
bae Eliakim ka i ae Asor tamana,
14bae Asor ka i ae Sarok tamana,
bae Sarok ka i ae Akim tamana,
bae Akim ka i ae Eliut tamana,
15bae Eliut ka i ae Eleasar tamana,
bae Eleasar ka i ae Matan tamana,
bae Matan ka i ae Iekop tamana,
16bae Iekop ka i ae Iosep tamana a i ae Maria natale,
bae Maria ka i avale ore toapisigia Iesus, a ri ke patoe kae Karais.
17Minmina nae Iesus sisiukia memena reke paturu nge Abaram ta ke lele nge Revit ka ri pana tangulelu ba tugulu, ba reke paturu nge Revit ta ke lele ka ina kelangapatali e ngae Babilon ravupatali ka Israelme ka ri pana tangulelu ba tugulu, ba reke paturu ka inae Israelme ke momo ngae Babilon ta ke lele nga kae rae Karais ka ri pana tangulelu ba tugulu muni.
Iesus Naname Toangapisigingana Kia
18Nae Iesus Karais naname toangapisigingana kia ke lele minakai roma: Ka ineke parokale naname ae Maria ta i kamangpitakama kae Iosep, ava pala ta ri pana lua momong kinung, na i ka lonamatana roma ka siana ka Kannu E Tupu ginggingngana. 19Bae natale ae Iosep ka i a agau a baingana tupu ba ka sana omona ta pangavalenge Maria, minmina na i ke bai ta kange gome mana.
20Ava ka inae Iosep bai ta kumangng minmina, na anggelo te orae Avolau kanna ke lele nge i nga minga, na ke role kia roma, “Iosep, Revit sivuna, maningsa mataunga ta ravunge Maria ta i a avale ae one, ta oru e lele ngallo nge i ke lele kurumea Kannu E Tupu kumangngana. 21Ba i ke la toangapisiginge goe a panung, na ngo patoe giana kae Iesus kurumea, i ke la ravunglelenge ragau rae i nga baingarea reke sosoali.”
22Ba oru nginngina kinung keke lele ta baina pangamologa a Avolau kanna a i tunge ta agau e toe kaona pala nge lele mannangana ine role roma:
23“Ngaka kele, avale ore sane keno kala nga apanung tale ka la siana, na i ke la toangapisiginge goe a panung. Na keke la patonge giana kae Emanuel,” a mirana roma, “Nutu ke momo kala nge ita.”
24Na ka inae Iosep lala kia, na i ke loakurumea anggelo ae Avolau bangapagangana kia, na ke rave Maria ta i a napengana. 25Ava ke sane keno kala nge i ta ke lele nga ine toapisigia goe a panung. Na ke patoe giana kae Iesus.

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Mengen

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.