Mad 1
YML

Mad 1

1
Iesu tubunavo tubulelelegidi.
1Iesu Keliso tubunavo side baniꞌodi i tubugedi, taunina Kini Devida ꞌana wauma ꞌwainega i souyeni weꞌe Devida Ebelamo ꞌana wauma ꞌwainega i souyeni.
2Begaidi side baniꞌodi,
Ebelamo natuna Aisake,
Weꞌe Aisake natuna Iakobo,
weꞌe Iakobo natunavo Iuda ma tainavo,
3weꞌe Iuda natunavo Felesi wata Dela, inadi Temali,
weꞌe Felesi natuna Esiloni,
weꞌe Esiloni natuna Lami,
4weꞌe Lami natuna Aminadaba,
weꞌe Aminadaba natuna Nasoni,
weꞌe Nasoni natuna Salimoni,
5weꞌe Salimoni ma yana vavine Leabi natudi Bwasa,
Weꞌe Bwasa ma yana vavine Ludi natudi Obedi,
weꞌe Obedi natuna Iese,
6weꞌe Iese natuna Kini Devida.
Weꞌe Devida ꞌwainega i velamuga side baniꞌodi,
Devida natuna Solomoni, weꞌe inana nagami Ulaia yana vavine,
7weꞌe Solomoni natuna Lioboama,
weꞌe Lioboama natuna Ebaya,
weꞌe Ebaya natuna Esa,
8weꞌe Esa natuna Iosefata,
weꞌe Iosefata natuna Dielome,
weꞌe Dielome natuna Usaia,
9weꞌe Usaia natuna Iotama,
weꞌe Iotama natuna Easi,
weꞌe Easi natuna Esekaia,
10weꞌe Esekaia natuna Manasa,
weꞌe Manasa natuna Emoni,
weꞌe Emoni natuna Iosia,
11weꞌe Iosia natuna Iekonaia ma tainavo i tubuga
i miamiani, tutuyanina ꞌwaineye me Babiloni i maia me Isileli i ꞌiveꞌavinidi i nawedi yadi ꞌawalaweye.
12Weꞌe i nawediga Babiloni, ꞌwainega i velamuga side baniꞌodi,
Iekonaia natuna Salatiela,
weꞌe Salatiela natuna Selubabela,
13weꞌe Selubabela natuna Abiuda,
weꞌe Abiuda natuna Eliakimu,
weꞌe Eliakimu natuna Asodi,
14Weꞌe Asodi natuna Sadoki,
weꞌe Sadoki natuna Ekimu,
weꞌe Ekimu natuna Eliuda,
15weꞌe Eliuda natuna Eleasa,
weꞌe Eleasa natuna Mateni,
weꞌe Mateni natuna Iakobo,
16weꞌe Iakobo natuna Iosefa.
Iosefanina kumanina yana vavine Meli, weꞌe Melinidi Iesu kumanina i golegoleniga Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, inana.
17Bega ꞌaiꞌedi ta na luꞌiawawaga Ebelamo ꞌwainega i na nago Kini Devida ꞌwaineye ꞌailaꞌa 14. Weꞌe Kini Devida ꞌwainega i na nago tutuyanina me Babiloni i maia me Isileli i nawedi yadi ꞌawalaweye ꞌadi ꞌailaꞌa 14. Wata tutuyanina ꞌwainega i na nagoga nika Keliso i tubuga wata ꞌailaꞌa 14, bega matatabudi ta na luvetubamidi tubudelidelidi wauma ꞌaitamogana.
Iesu Keliso yana tubuga.
18 # Luk 1:27,35 Iesu Keliso yana tubuga side baniꞌodi. Meli, kumanidi Iesu inana, wata vavinenidi veveakutagonidi Iosefa faifaina, bola kebu i da nagiga ꞌaiseotogineye i miamia, siwe ꞌakonadi i ꞌaseta i miana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega. 19Iosefa kumanina toveakutagona i nuavita bwaikina Meli yadi miana faifaina, siwe fai yana sauluva tonoviꞌavadi bega kebu nuanuana Meli i na ꞌivebunumayagidi nuanuana givagivayega i na bailedi.
20Igodi yana nuanuananina i da ꞌidewaiga, lovane i ꞌenoꞌeno nika i ꞌenoneganega anelose i souyeni i voneni i vo, Iosefa, ꞌomu Kini Devida tubuna, kebu ꞌu na venuanaluga Meli ꞌadi nagi faifaina, weꞌe i mianaga ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega, ꞌasaꞌaiana ꞌu na nagidimo. 21#Luk 1:31Mulieta i na venatuna, kwamana tamu iavetana i na tubuga ꞌu na goleni Iesu, ꞌana saivila Toꞌitaꞌitaꞌi, fai yana tomotoga i na ꞌitaꞌitaꞌiedi yadi sakona ꞌwaidiega. 22-23#Ais 7:14Bega Meli yadi miana wata Iesu yana tubuga faifaidi, basenadiotoga ꞌAuvea Yaubada i vona yana toluꞌivona ꞌwainega ꞌana mogitana i souyeni i vo,
Vavine neꞌeꞌelina siwe i na miana,
Kwamana iavetana i na tubuga,
I na goleni Imanueli, ꞌana saivila ꞌida Yaubada taiadi.”
24Mulieta Iosefa i tovoi, ꞌAuvea Yaubada yana anelose yana vona i vematayakeyakeni, Meli i nagidi, i nawedi yana vanuge. 25Siwe kebu tamu tutuya taiadi i da veluaga i nagoga nika i venatuna, kwamananina Iosefa i goleni Iesu.

© 1984, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Iamalele

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.