Metiu 1
DWWNT

Metiu 1

1
Yesu yatayatanama waḡewaḡedima isedima
(Lk 3:23-38)
1Yesu Keriso tauna guyau Deivid na damma nopone ya tubuḡana, be guyau Deivid tauna Eibraham na damma nopone ya tubuḡana. 2Be Eibraham natunama Aisik, be Aisik natunama Jeikob. Be Jeikob natunatunama taudi Juda be tasitasinama. 3Be Juda natunatunama taudi Peres be Sera, be tinedima tauna Temar. Be Peres natunama Hesron, be Hesron natunama Ram, 4be Ram natunama Aminadap, be Aminadap natunama Nason, be Nason natunama Salmon 5be Salmon natunama Boas, be Boas tinanama Reiheb. Be Boas natunama Obed, be Obed tinanama Rut. Be Obed natunama Jesi. 6Be Jesi natunama guyau Deivid.
Be Deivid natunama Solomon be Solomon tinanama Uria na waivima. 7Be Solomon natunama Rehoboam, be Rehoboam natunama Abaija, be Abaija natunama Asa. 8Be Asa natunama Jehosafet, be Jehosafet natunama Joram, be Joram natunama Usaia. 9Be Usaia natunama Jotam, be Jotam natunama Eihas, be Eihas natuama Hesekaia. 10Be Hesekaia natunama Manase, be Manase natunama Amon, be Amon natunama Josaia. 11Be Josaia natunama Jehoiakin be tasitasinama. Taudi adi raḡanine Israel banegidima matabudi a nawedina Babilonma be dabudine a miana.
12Be Babilon a mianana murine Jehoiakin natunama Sealtiel ya tubuḡana. Be Sealtiel natunama Serubabel. 13Be Serubabel natunama Abiut, be Abiut natunama Elaiakim, be Elaiakim natunama Asor. 14Be Asor natunama Sadok, be Sadok natunama Akim, be Akim natunama Eliut. 15Be Eliut natunama Eleasar, be Eleasar natunama Matan, be Matan natunama Jeikob. 16Be Jeikob natunama Jousep. Be Jousep tauna Meri na badama. Be Meri, tauna vutuna Yesu Tauwai yawasana ya tikana.
17Yodi tà kita da Eibraham ḡarone be ya naḡo da guyau Deivid ḡarone ya tavana, kimta matabudi 14. Be guyau Deivid ḡarone da ya naḡo da Babilon na raḡanie ya tavana, kimta matabudi 14. Be Babilonma raḡanine be ya naḡo da Keriso na raḡanie ya tavana, kimta matabudi 14.
Keriso na kaba tubuḡama
(Lk 2:1-7)
18Yesu Keriso muriḡa da ya tubuḡana noḡone, kaua umanama ya tubuḡana, Yesu tinanama Meri tauna Jousep na ḡoapaparama. Taudi muriḡa da sibo ai naḡi be ai rawateḡeina, Meri mayanama ya paḡo da kaiteka ya bogana Arua Babaue. 19Be Meri na badama Jousep tauna didimana baneginama. Vutuna aubainama raḡanine kaua nama ya kitakitana tauna nam i ḡoeḡoena da patara matedie sibo Meri ya gose be ya kawa tunimayaḡi. Vutuna aubainama tauna ya ḡoeḡoena da moisirie sibo Meri ya gosena.
20Jousep inam kauidima yawai nuanoḡonoḡotedina maika, Bada na aneama raubonie Jousep ḡarone ya maḡatara be ya riuna, “Jousep, guyau Deivid natunama, nam kwa naira, Meri kwa paḡo da tam am waivima be nam kwa gose pore, baninama Meri Arua Babau na rewapanae gomana ya bogena. 21Tauna tokare gomana tauḡominama e tika be tam kwai isana Yesu, baninama tauna tokare na banagama adi gewagewae ei yawasanidina.”
22Uma kauidima matabudi Bada boni peroveta ḡarone ya giugiuena ruvane, nama a tubuḡana. 23Peroveta boni umanama ya riuna,
“Tokare Matatapu e boga be gomana tauḡominama e tikana, be taudi inam gomeninama tai isana Imanuel.”
Isa Imanuel inam baninama “Mamaitua tauda ḡarode.”
24Jousep ya kenakena midisuḡuna murine, aba Bada na aneama ya riuriuena nama ya voiena, tauna Meri ya paḡo da naumeki na waivima. 25Be Jousep Meri mate nam tunidima ti rawateḡei rubudina naumeki da Meri gomana tauḡomina ya tikana. Dabudine Jousep inam gomeninama yai isana “Yesu”.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Vari Verenama

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.