Nehemiah 10:27

Nehemiah 10:27 KJV

Malluch, Harim, Baanah.
KJV: King James Version
Share