Nehemiah 10:23

Nehemiah 10:23 KJV

Hoshea, Hananiah, Hashub
KJV: King James Version
Share