Nehemiah 10:2

Nehemiah 10:2 KJV

Seraiah, Azariah, Jeremiah
KJV: King James Version
Share