Nehemiah 10:19

Nehemiah 10:19 KJV

Hariph, Anathoth, Nebai
KJV: King James Version
Share