Nehemiah 10:13

Nehemiah 10:13 KJV

Hodijah, Bani, Beninu.
KJV: King James Version
Share