Geloof Bo Volmaaktheid

Oordenking
Welkom by ons Geloof bo Volmaaktheid studie. 


Te midde van voorbeelde van Abraham en sy gesin se geloof en ongeloof, het God sy verbond en belofte aan hom voortdurend bevestig. Abraham was nie volmaak nie. Hy het baie oomblikke gehad waar sy optrede nie ooreengestem het met sy geloof in God se belofte nie. Nogtans het God Abraham as regverdig beskou, lank voordat God iets anders as geloof van hom geëis het.


Ons kan leer om God met alles lief te hê deur sy beloftehoudende karakter te bestudeer. Ons sal sien wat dit beteken om in geloof te wandel, selfs wanneer ons misluk. En ons sal die medelye en goedhartigheid van God sien, omdat Hy barmhartigheid, geregtigheid en trou aan sy verbondsvolk bied.

S.O.A.P.


Hier by Love God Greatly Afrikaans, gebruik ons die SOAP-metode vir ons Bybelstudies. Die SOAP-metode maak dit vir jou moontlik om dieper te delf in die verse en meer te sien as wanneer jy net eenvoudig die verse lees en dan aangaan. Ons wil jou aanmoedig om jou tyd te gebruik om die daaglikse verse te S.O.A.P. en self te sien hoeveel meer jy uit jou daaglikse stiltetyd sal kry.


Wat beteken S.O.A.P.?
S – Die S staan vir Scripture – jy skryf die teksverse neer ... jy sal verbaas wees om te sien wat God aan jou sal openbaar in sy Woord deur net die tyd te neem om die verse neer te skryf!

O – Die O staan vir Observation – wat sien jy in die verse wat jy lees? Wie is die gehoor? Is daar ‘n herhaling van woorde? Watter woorde staan vir jou uit?

A – Die A staan vir Application – Dit is wanneer die Woord van God persoonlik word. Wat sê God vandag vir my? Hoe kan ek dít wat ek nou net gelees het, in my eie lewe toepas? Is daar iets wat ek moet doen? Watter veranderinge moet ek maak?

P – Die P staan vir Prayer. Bid die Woord van God terug na Hom toe. As Hy iets aan jou geopenbaar het gedurende hierdie tyd in sy Woord, bid daaroor. Bely as Hy vir jou op sonde in jou lewe gewys het.
Inleiding:


Na die beskrywing van die skeppingsgebeure en die begin van die mensdom op aarde, gaan die Boek Genesis oor na 'n verhaal oor 'n man met die naam Abram. Hierdie man, wie se naam later verander is na Abraham, is deur God gekies om die aartsvader te word van 'n gesin deur wie God die hele wêreld sou seën. God het Abraham gekies om die voorvader te wees van die Messias, Jesus Christus, wat God na die wêreld sou stuur om die wêreld van sonde en die dood te red.


Abraham is vanweë sy geloof as regverdig voor God gereken. God het aan Abraham 'n groot belofte gegee, en Abraham het geglo dat God sou doen wat Hy gesê het. God het belowe om aan Abraham ‘n groot nageslag te gee. Hy het belowe om aan Abraham en sy nageslag hulle eie land te gee en Hy het belowe om Abraham tot 'n seën te maak vir al die families van die aarde. Na Abraham se dood het sy seun Isak die erfgenaam van die belofte geword. God het dieselfde verbond met Isak gesluit en sy belofte deur die volgende geslag voortgesit.


Die meeste geleerdes stem saam dat Genesis deur Moses geskryf is gedurende die tyd wat die Israeliete in die woestyn Sin rondgedwaal het rondom 1440 v.C. Hoofstukke 12 tot 28 van Genesis beskryf die oorsprong van die Israelitiese volk, hulle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. Die verslag van hulle lewens is deur Moses neergeskryf aan die geslag Israeliete wat voorberei het om in die land te woon wat God belowe het om aan hulle te gee. Toe hulle voorberei het om die Beloofde Land Kanaän binne te gaan, het die woorde van Genesis hulle herinner aan wie hulle God was en hoe dit lyk om in geloof met Hom te wandel.