JOHANNES 13
AFR53

JOHANNES 13

13
Jesus was die voete van sy dissipels.
1EN #Joh. 12:1,12,20voor die fees van die pasga het Jesus, omdat Hy wis dat sy uur gekom het dat Hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat Hy sy eie mense #Joh. 17:11in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe.
2En gedurende die maaltyd — #Joh. 6:70; Mt. 26:14; Mk. 14:10die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai —
3het Jesus, omdat Hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God uitgegaan het en na God heengaan,
4van die maaltyd opgestaan en sy bo-klere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om Hom vasgemaak.
5Daarna het Hy water in 'n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het.
6Hy kom toe by Simon Petrus en dié sê vir Hom: Here, gaan U my voete was?
7Jesus antwoord en sê vir hom: Wat Ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan.
8Petrus sê vir Hom: U sal my voete in der ewigheid nie was nie! Jesus antwoord hom: #Joh. 3:5; I Kor. 6:11As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie.
9Simon Petrus sê vir Hom: #Lk. 5:8Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof.
10Jesus sê vir hom: Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein, maar nie almal nie.
11Want #Joh. 6:64Hy het geweet wie Hom sou verraai. Daarom het Hy gesê: Julle is nie almal rein nie.
12Toe Hy dan hulle voete gewas en sy bo-klere geneem het, gaan Hy weer aan tafel en sê vir hulle: Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het?
13Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.
14As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, #I Tim. 5:10is julle ook verplig om mekaar se voete te was.
15Want Ek het julle 'n voorbeeld gegee om, #Mt. 11:29net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.
16Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, 'n #Joh. 15:20dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie.
17As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.
18 # Joh. 13:10,11 Ek spreek nie van julle almal nie — Ek weet wie Ek uitverkies het — maar dat die Skrif vervul kan word: #Ps. 41:10Hy wat saam met My brood eet, het sy hakskeen teen My opgelig.
19Van nou af #Joh. 14:29sê Ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat #Joh. 8:24dit Ek is.
20Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, #Mt. 10:40wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.
Jesus voorspel dat Judas Hom sal verraai.
(Mt. 26:21 vv.; Mk. 14:18 vv.)
21TOE Jesus dit gesê het, #Joh. 11:33het Hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê: #Mt. 26:21; Mk. 14:18Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, een van julle sal My verraai.
22En die dissipels het na mekaar begin kyk, in twyfel omtrent die een van wie Hy dit sê.
23En een van sy dissipels, hy vir #Joh. 19:26; 20:2; 21:7,20wie Jesus liefgehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê.
24Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie Hy spreek.
25En hy val op die bors van Jesus en sê vir Hom: Here, wie is dit?
26Jesus antwoord: Dit is die een aan wie Ek die stukkie sal gee as Ek dit ingedoop het. En toe Hy die stukkie ingedoop het, #Mt. 26:25gee Hy dit aan Judas Iskáriot, die seun van Simon.
27En nadat hy die stukkie geneem het, het #Lk. 22:3; Joh. 13:2die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom: Wat jy doen, doen dit haastig.
28Maar waarom Hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was, verstaan nie.
29Want sommige het gedink, terwyl #Joh. 12:6Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê: Koop wat ons nodig het #Joh. 13:1vir die fees; of dat hy iets aan die armes moes gee.
30Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag.
Laaste onderwys van Jesus aan sy dissipels. Waarom Hy weggaan. Belofte van die Trooster.
31EN toe hy buite was, sê Jesus: Nou is die Seun van die mens #Joh. 7:39verheerlik, en #Joh. 14:13; 17:4God is in Hom verheerlik.
32As God in Hom verheerlik is, sal God Hom ook #Joh. 17:5in Homself verheerlik en Hy sal Hom dadelik verheerlik.
33My kinders, nog 'n klein tydjie is Ek by julle. Julle sal My soek, #Joh. 7:34,36; 8:21en soos Ek vir die Jode gesê het: Waar Ek heengaan, kan julle nie kom nie — so sê Ek nou ook vir julle.
34 # I Joh. 2:7,8 'n Nuwe gebod gee Ek julle, #Lev. 19:18; Joh. 15:12,17dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.
35 # I Joh. 2:5; 4:20 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.
36Simon Petrus sê vir Hom: Here, #Joh. 13:33; 14:5waar gaan U heen? Jesus antwoord hom: Waar Ek heengaan, kan jy My nou nie volg nie, maar #Joh. 21:18,19; II Petr. 1:14later sal jy My volg.
37 # Vers 37,38: Mt. 26:33-35; Mk. 14:29-31; Lk. 22:33,34 Petrus sê vir Hom: Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U gee.
38Jesus antwoord hom: Sal jy jou lewe vir My gee? Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, #Joh. 18:27die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy My #Joh. 21:17drie maal verloën het nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953