JOHANNES 12
AFR53
12
Maria salf die voete van Jesus.
(Mt. 26:6 vv. en ooreenk. pl.)
1EN #Tot vers 8: Mt. 26:6-11; Mk. 14:3-7Jesus het ses dae voor die pasga na Betánië gekom waar #Joh. 11:1Lasarus was, wat dood gewees het en wat Hy uit die dode opgewek het.
2Hulle #Mt. 26:6; Mk. 14:3het toe vir Hom daar ’n maaltyd berei, en Martha het bedien; en Lasarus was een van die wat saam met Hom aan tafel was.
3En Maria het #Joh. 19:39’n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en #Lk. 7:38die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.
4Toe sê een van sy dissipels, Judas Iskáriot, #Joh. 6:71; Mt. 26:8; Mk. 14:4die seun van Simon, wat Hom sou verraai:
5Waarom is hierdie salf nie vir driehonderd pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?
6En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy ’n dief was en #Joh. 13:29die beurs gehad het en die bydraes geneem het.
7Toe sê Jesus: Laat haar staan; #Mt. 26:12sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis.
8Want die armes het julle altyd by julle, maar My het julle nie altyd nie.
9En ’n groot menigte uit die Jode het verneem dat Hy daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lasarus te sien, #Joh. 11:43,44wat Hy uit die dode opgewek het.
10En die owerpriesters het besluit om Lasarus ook om die lewe te bring,
11omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het.
Intog van Jesus in Jerusalem.
(Mt. 21:1 en ooreenk. pl.)
12DIE volgende dag #Tot vers 15: Mt. 21:4-9; Mk. 11:7-10; Lk. 19:35-38het ’n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom,
13palmtakke geneem en uitgegaan Hom tegemoet en geroep: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel.
14En Jesus het ’n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is:
15Moenie vrees nie, #Sag. 9:9dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van ’n esel.
16 # Lk. 18:34 Dit het sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat #Joh. 7:39; 12:23Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het.
17En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig.
18 # Joh. 12:11 Daarom het die skare Hom ook tegemoetgegaan, omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het.
19En die Fariseërs het vir mekaar gesê: #Joh. 11:47Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan.
Sommige Grieke wil Jesus sien. Hy spreek van sy verhoging. ’n Stem uit die hemel. Jesus die lig van die wêreld.
20EN daar was sommige #Joh. 7:35Grieke onder die #Hand. 8:27wat opgekom het om op #Joh. 11:55; 12:1,12die fees te aanbid;
21hulle het na #Joh. 1:44Filippus gegaan wat van Betsáida in Galiléa was, en hom gevra en gesê: My heer, ons wil Jesus graag sien.
22Filippus kom en sê dit vir Andréas, en Andréas en Filippus vertel dit weer aan Jesus.
23Maar Jesus antwoord hulle en sê: #Joh. 7:30Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.
24Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, #I Kor. 15:36as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.
25 # Mt. 10:39 Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar #Lk. 14:26wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.
26As iemand My dien, laat hom My volg; #Joh. 14:3; 17:24; I Thes. 4:17en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.
27 # Mt. 26:38,39 Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sê? Vader, red My uit hierdie uur? Maar hierom het Ek in hierdie uur gekom.
28Vader, verheerlik u Naam! #Mt. 3:17; 17:5Daar het toe ’n stem uit die hemel gekom: Ek hét dit verheerlik, en Ek sal dit weer verheerlik.
29En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar ’n donderslag gewees het. Ander het gesê: ’n Engel het met Hom gespreek.
30Jesus antwoord en sê: #Joh. 11:42Hierdie stem het nie om My ontwil gekom nie, maar om julle ontwil.
31Nou is #Joh. 16:11dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal #Joh. 14:30; 16:11die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word.
32En Ek, as Ek #Joh. 3:14; 8:28van die aarde verhoog word, #Joh. 6:44sal almal na My toe trek.
33 # Joh. 18:32 En dit het Hy gesê om aan te dui hoedanige dood Hy sou sterwe.
34Die skare antwoord Hom: Ons het uit #Joh. 10:34die wet gehoor #Ps. 89:5,30,37,38; 110:4; Jes. 9:7; Eség. 37:25dat die Christus tot in ewigheid bly; en hoe sê U dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens?
35En Jesus sê vir hulle: Nog ’n klein tydjie is #Joh. 1:4,9die lig by julle. #Efés. 5:8Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En #Joh. 11:10; I Joh. 2:11wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie.
36So lank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en #Joh. 8:59; 11:54Hom vir hulle verberg.
37En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie;
38sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, #Jes. 53:1wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?
39Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja óók gesê het:
40 # Jes. 6:10 Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.
41Dit het Jesaja gesê #Jes. 6:1toe hy sy heerlikheid gesien en van Hom gespreek het.
42Maar tog het selfs baie van #Joh. 3:1; 7:48die owerstes in Hom geglo; maar ter wille van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie, #Joh. 9:22om nie uit die sinagoge geban te word nie.
43Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God.
44En Jesus het uitgeroep en gesê: Wie in My glo, glo nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het.
45En #Joh. 14:9wie My aanskou, aanskou Hom wat My gestuur het.
46 # Joh. 3:19 Ek het as ’n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.
47En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, #Joh. 8:15Ek oordeel hom nie; want #Joh. 3:17Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red.
48Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: #Deut. 18:19die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel #Joh. 5:28,29in die laaste dag.
49Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ’n gebod gegee #Deut. 18:18wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek.
50En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek — net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953