JESAJA 8
AFR53

JESAJA 8

8
'n Ander teken van die strafgerig.
1VERDER het die Here aan my gesê: Neem vir jou 'n groot tafel en #Jes. 30:8skrywe daarop met 'n mensegriffel: Netnou is daar buit, gou is daar roof;
2en Ek wil vir My vertroubare getuies neem: Uría, die priester, en Sagaría, die seun van Jeberégja.
3En ek het na die profetes gekom, en sy het swanger geword en 'n seun gebaar; en die Here het vir my gesê: Noem hom: Netnou is daar buit, gou is daar roof.
4 # Jes. 7:16 Want voordat die seuntjie kan roep: Vader! of: Moeder! sal hulle die rykdom van #Jes. 7:8Damaskus en die buit van #Jes. 7:9Samaría voor die koning van Assur bring.
5Verder het die Here nog met my gespreek en gesê:
6Omdat hierdie volk die waters van #Neh. 3:15Silóa verag wat saggies vloei, en daar vreugde is saam met #Jes. 7:1,4Resin en die seun van Remália —
7kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom die sterk en magtige waters van die Eufraat — die koning van Assur en al sy heerlikheid — en hy sal bo al sy beddings styg en gaan oor al sy walle;
8en hy sal in Juda indring, instroom en oorloop; #Jes. 30:28tot die nek toe sal hy kom; en die uitbreidinge van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o #Jes. 7:14Immánuel!
9Maak geraas, o volke, en — stort inmekaar; en luister, alle ver plekke van die aarde! Gord julle en — stort inmekaar; gord julle en — stort inmekaar.
10Neem 'n besluit, en dit sal verydel word; maak 'n afspraak, en dit sal nie tot stand kom nie; want God is met ons!
11Want so het die Here met my gespreek toe sy hand my oorweldig het en Hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde:
12Julle mag nie alles 'n sameswering noem wat hierdie volk 'n sameswering noem nie, en #I Petr. 3:14 ens.julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees, of verskrik wees nie.
13Die Here van die leërskare — Hom #Núm. 20:12moet julle heilig, en #Lk. 12:5laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees!
14Dan #Eség. 11:16sal Hy vir julle 'n heiligdom wees, maar #Rom. 9:33'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel, #Ps. 69:23'n vangnet en 'n strik vir die inwoners van Jerusalem.
15En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word.
16Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge.
17En ek sal #Háb. 2:3wag op die Here, wat #Jes. 54:8sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op Hom hoop.
18 # Hebr. 2:13 Hier is ek en #Jes. 7:3die kinders wat die Here my gegee het — #Jes. 7:14tot tekens en #Sag. 3:8sinnebeelde is ons in Israel, vanweë die Here van die leërskare wat op die berg Sion woon.
19En as hulle vir julle sê: Raadpleeg #II Kon. 23:24die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, #Jes. 10:14; 29:4wat piep en mompel — #Jes. 44:25moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes #I Sam. 28:11 ens.; Ps. 106:28die dooies gevra word?
20 # Lk. 16:29 Tot die wet en tot die getuienis! #I Joh. 4:6As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, #Miga 3:6is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie.
21Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger; en as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek #Openb. 16:9 ens.en hulle koning en hulle God vloek; dan sal hulle na bo kyk,
22ook #Jes. 5:30die aarde aanskou, en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees! #Vers 23In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe.
23Want nie langer sal dit #Vers 22donker wees daar waar benoudheid is nie: in die #II Kron. 16:4; I Kron. 5:26; II Kon. 15:29eerste tyd het Hy #Mt. 4:15 ens.die land Sébulon en die land Náftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring Hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953