JESAJA 60
AFR53

JESAJA 60

60
Jerusalem word weer verheerlik en ryk gemaak.
1STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en #Mal. 4:2die heerlikheid van die Here gaan oor jou op.
2Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; maar oor jóú sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word.
3En #Jes. 42:6; vers 5,11nasies sal trek na jou lig, en #Jes. 49:23; vers 10,11konings na jou stralende opgang.
4Slaan jou oë rondom op en kyk — hulle almal kom bymekaar, #Jes. 49:20hulle kom na jou toe; jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra.
5Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en jou hart sal ontroer en verruim word; #Jes. 55:5; Rom. 11:25want die rykdom van die see gaan na jou toe oor, die skatte van die nasies kom na jou toe aan.
6'n Menigte kamele sal jou oordek, die jong kamele van Mídian en #Gén. 25:4Efa; hulle sal almal uit Skeba kom; hulle bring #Jes. 61:6; Mt. 2:11goud en wierook en verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here.
7Al die kleinvee van #Gén. 25:13; Ps. 120:5Kedar sal vir jou versamel word, die ramme van #Gén. 25:13Nébajot sal jou dien; #Jes. 66:20hulle kom as welgevallige offer op my altaar, en Ek sal my heerlike huis heerlik maak.
8Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos 'n wolk en soos duiwe na hulle vensters?
9Ja, #Ps. 72:10op My wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan, om #Jes. 14:2jou seuns #Gal. 4:26van ver te bring. #Ps. 68:30; Sag. 14:14Hul silwer en hul goud is by hulle, vir #Jer. 3:17die Naam van die Here jou God en #Jes. 55:5vir die Heilige van Israel, omdat Hy jou heerlik gemaak het.
10En #Jes. 56:3,6uitlanders sal jou mure bou, en #Vers 3hulle konings sal jou dien; #Jes. 57:17want in my toorn het Ek jou geslaan, maar #Jes. 54:7,8in my welbehae het Ek My oor jou ontferm.
11En #Openb. 21:25jou poorte sal altyddeur oopstaan; hulle sal bedags of snags nie gesluit word nie, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en #Openb. 21:24hulle konings in triomftog.
12Want #Sag. 14:17 ens.die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en dié nasies sal seker verwoes word.
13 # Jes. 35:2 Die heerlikheid van die Líbanon sal na jou toe kom, die sipres, #Jes. 41:19die plataan en die denneboom almal saam, om te versier die plek van my heiligdom; en Ek sal #I Kron. 28:2die plek van my voete heerlik maak.
14En die seuns van hulle wat jou verdruk het, #Jes. 49:23sal gebukkend na jou toe trek; en almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole; en hulle sal jou noem: #Ps. 46:5Stad van die Here, #Hebr. 12:22Sion van die Heilige van Israel.
15In plaas dat #Jes. 54:6; 62:4jy verlate en gehaat is sonder dat iemand daar deurtrek, sal Ek jou maak tot #Ps. 47:5'n ewige heerlikheid, 'n vreugde van geslag tot geslag.
16En #Jes. 49:23; 61:6jy sal die melk van nasies suig en #66:11,12die bors van konings suig en sal weet dat #Jes. 43:3Ek, die Here, jou Heiland is, en jou Losser #Ps. 132:2die Magtige van Jakob.
17Vir koper bring Ek goud en vir yster bring Ek silwer, en vir hout koper en vir klippe yster; en Ek sal Vrede as jou owerheid aanstel en Geregtigheid as jou bestuurders.
18 # Jes. 11:9 Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie — van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie; maar jy sal #Jes. 26:1jou mure Heil noem en jou poorte #Jes. 61:11Lof.
19 # Openb. 21:23; 22:5 Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die Here sal vir jou wees #Ps. 27:1'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.
20 # Amos 8:9 Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en #Openb. 21:4die dae van jou treurigheid is verby.
21En #Jes. 52:1; II Petr. 3:13jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit — #Jes. 61:3; Mt. 15:13as lote deur My geplant, #Jes. 64:8; Efés. 2:10'n werk van my hande, tot my verheerliking.
22 # Mt. 13:31 ens. Die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou laat kom.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953