JESAJA 61
AFR53

JESAJA 61

61
Die genadejaar van die Here.
1 # Lk. 4:18 DIE Gees van die Here Here is op My, #Ps. 45:8omdat die Here My gesalf het #Mk. 1:38om 'n blye boodskap te bring #Ps. 37:11; Mt. 5:5aan die ootmoediges; Hy het My gestuur #Ps. 147:3; Jes. 57:15om te verbind die gebrokenes van hart, #Lev. 25:10om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;
2 # Lev. 25:9 om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en #Jes. 34:8; 66:14; Mal. 4:1,3; II Thes. 1:7 ens.'n dag van die wraak van onse God; #Jes. 57:18om al die treurendes te troos;
3om vir die treurendes in Sion te beskik #Ps. 30:12dat aan hulle gegee word sieraad vir as, #Ps. 45:8vreugde-olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees; sodat hulle genoem kan word #Jes. 57:5terebinte van geregtigheid, #Jes. 60:21'n planting van die Here, tot sy verheerliking.
4En #Jes. 49:8; Eség. 36:10,33-36hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag.
5 # Efés. 2:12 Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees.
6Maar #Ex. 19:6; Jes. 66:21júlle sal priesters van die Here genoem word; aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! #Jes. 60:5,6,11,16Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem.
7In plaas van julle skande #Jes. 40:2; Sag. 9:12ontvang julle 'n dubbele deel; en in plaas van die smaad sal hulle jubel oor hul deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet.
8Want Ek, die Here, het die reg lief; #Jes. 1:11,13; Mal. 1:13Ek haat die roof met onreg, en Ek sal hulle getrou hul loon gee en 'n ewige verbond met hulle sluit.
9En #Jes. 54:3hulle nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle nakomelinge onder die volke; almal wat hulle sien, sal hulle daarvoor aansien dat hulle 'n geslag is wat die Here geseën het.
10Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God; #Ps. 132:9 ens.want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel — soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en #Jes. 49:18; Openb. 21:2soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele.
11Want soos die aarde sy plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here Here geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953